Odluka o poništenju postupka

JP ”ELEKTROPRIVREDA BIH ”  D.D. SARAJEVO RMU ” ABID LOLIĆ ” D.O.O. TRAVNIK-BILA BROJ: _________ /16 DATUM: _______ 2016. godine V.D. D I R E K T O R Na osnovu Člana 69. Statuta RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. Travnik –Bila i na osnovu Člana 69. stav 3 Zakona o javnim nabavkama dana  21.03.2016. … Opširnije

Više

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu

Broj:_________/16. Datum: 25.02.2016.g. Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 69. Statuta ZD RMU ”ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik-Bila i plana poslovanja za period 2015-2017.g., broj 3952/15 od  03.07.2015.g. Direktor društva Zajim Džuzdanović, dipl.ing.geol. dana 25.02.2016.godine donosi: O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke … Opširnije

Više

Pregovarački postupak

TENDERSKA DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGE Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI   25.02.2016. godine   SADRŽAJ POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE……………………………………………………………………………………………………3 OPŠTE INFORMACIJE … Opširnije

Više

Konkuretski zahtjev

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU “ABID LOLIĆ” D.O.O. TRAVNIK-BILA IDB/JIB 4236078160002 Kontakt osoba Adis Kasumović Adresa Dolac bb Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa) Općina/Grad Travnik Telefon (030) 562-400 Faks (030) 562-404 Elektronska pošta rudnikhanbila@bih.net.ba Internet adresa I 2. Adresa preuzimanja/dostave … Opširnije

Više