IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu

Broj:_________/16. Datum: 25.02.2016.g. Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 69. Statuta ZD RMU ”ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik-Bila i plana poslovanja za period 2015-2017.g., broj 3952/15 od  03.07.2015.g. Direktor društva Zajim Džuzdanović, dipl.ing.geol. dana 25.02.2016.godine donosi: O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke … Read moreIZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu

Više

Pregovarački postupak

TENDERSKA DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGE Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI   25.02.2016. godine   SADRŽAJ POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE……………………………………………………………………………………………………3 OPŠTE INFORMACIJE … Read morePregovarački postupak

Više