Pregovarački- Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP

Datum:______.2017 Broj:________/2017 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBE ELEKTRO OPREMA TENDERSKA DOKUMENTACIJA   Juli 2017. Godine 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 1.1. Broj nabavke: 05/17 -PP Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivamo Vas da dostavite zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku robe elektro oprema- … Opširnije

Više

Odluka o izboru grabuljasti Transporter TS-74

Broj protokola:_________/17 Datum:_______ 2017. godine Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama … Opširnije

Više

Odluka o poništenju postupka

JP ”ELEKTROPRIVREDA BIH ”  D.D. SARAJEVO RMU ” ABID LOLIĆ ” D.O.O. TRAVNIK-BILA BROJ: _________ /16 DATUM: _______ 2016. godine V.D. D I R E K T O R Na osnovu Člana 69. Statuta RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. Travnik –Bila i na osnovu Člana 69. stav 3 Zakona o javnim nabavkama dana  21.03.2016. … Opširnije

Više

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu

Broj:_________/16. Datum: 25.02.2016.g. Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 69. Statuta ZD RMU ”ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik-Bila i plana poslovanja za period 2015-2017.g., broj 3952/15 od  03.07.2015.g. Direktor društva Zajim Džuzdanović, dipl.ing.geol. dana 25.02.2016.godine donosi: O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke … Opširnije

Više

Pregovarački postupak

TENDERSKA DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGE Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI   25.02.2016. godine   SADRŽAJ POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE……………………………………………………………………………………………………3 OPŠTE INFORMACIJE … Opširnije

Više