IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu

Broj:_________/16.

Datum: 25.02.2016.g.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 69. Statuta ZD RMU ”ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik-Bila i plana poslovanja za period 2015-2017.g., broj 3952/15 od  03.07.2015.g. Direktor društva Zajim Džuzdanović, dipl.ing.geol. dana 25.02.2016.godine donosi:

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o

o utvrđivanju Plana nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila  za 2016. godinu

Član 1.

Ovom odlukom direktor društva donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke utvrđenog Plan nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu, broj. 7786/15 od 24.12.2015.godine, broj: 114/16 od 07.01.2016.godine, broj: 303/16 od 12.01.2016.godine, broj 1303/16 od 02.02.2016.godine, broj: 1880/16 od 16.02.2016.godine  i Odluku o izmjeni i dopuni Plana nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu, broj: 7787/15 od 24.12.2015.godine i broj: 118/16 od 07.01.2016.godine, 377/16 od 12.01.2016.godine, br. 1250/16 od 01.02.2016.godine, br. 1302/16 godine 02.02.206.godine, i broj: 1887/16 od 16.02.2016.godne kao u prilogu ove Odluke.

Član 2.

Plan nabavki za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „'Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila donosen je aktom broj: 7787/15 od 24.12.2015.godine, te dopunom i izmjenom broj: 118/16 od 07.01.2016.godine, 377/16 od 12.01.2016.godine, broj: 1250/16 od 01.02.2016.godine, br. 1302/16 od 02.02.2016.godine i broj: 1887/16 od 16.02.2016.godine za budžetsku/poslovnu 2016. godinu, a zbog nastalih okolonosti i kako se veže za izvod iz trogodišnjeg Plana poslovanja 2015-2017.godine, javlja se realna potreba da se određene stavke i postupci javnih nabavki zbog rokova i potreba, dopune i izmjene, što će biti urađeno kao izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. Godinu (broj: 7787/15 od 24.12.2015.godine i broj: 118/16 od 07.01.2016.godine, 377/16 od 12.01.2016.godine, br. 1250/16 od 01.02.2016.godine, broj: 1302/16 od 02.02.2016, i broj: 1887/16 od 16.02.2016.godine), na način da se u Planu mijenjaju i dopunjuje određene odredbe, kao u Prilogu.

Plan nabavki se tokom budžetske/poslovne  godine može izmijeniti ili dopuniti.

Član 3.

Ova izmjena i dopuna Plana nabavki u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2016. godinu će se objaviti i na internetskoj stranici www.rudnikabidlolic.com .

Plan nabavki je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i radova, a sve izmjene i dopune odmah će biti objavljene i na internetskoj stranici.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

v.d. Direktor

_____________________

/Zajim Džuzdanović.dipl.ing.geol.

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 69. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o.- Travnik-Bila  za 2016. godinu, Direktor društva, a u skladu sa budžetom / finansijskim planom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila  za 2016. godinuza 2015-2017.godinu, broj 3952/15 od 03.07.2015.g,  te izvod za 2016.godinu, kao i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Plana nabavki  u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila  za 2016. Godine, broj: 114/16 od 07.01.2016.godine i Odluke br:303/16 od 12.01.2016.godine, 1246/16 od 01.02.2016.godine. 1303/16 od 02.02.2016.godine, 1880/16 od 16.02.2016.godine, broj: 2261/16 od 25.02.2016.godine,  te Plana nabavki u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o.- Travnik-Bila  za 2016.godinu broj: 7787/15 od 24.12.2015.godine i broj: 118/16 od 07.01.2016.godine, 377/16 od 12.01.2016.godine, br. 1250/16 od 01.02.2016.godine, broj: 1302/16 od 02.02.2016, i broj: 1887/16 od 16.02.2016.godine, v.d. Direktor  donosi

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila  za 2016. godinu

Član 1.

U Članu 3. Plana nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o.- Travnik-Bila  za 2016.godinu (broj: 7787/15 od 24.12.2015.godine i broj: 118/16 od 07.01.2016.godine, 377/16 od 12.01.2016.godine, br. 1250/16 od 01.02.2016.godine, broj: 1302/16 od 02.02.2016, i broj: 1887/16 od 16.02.2016.godine),  vrše se izmjene u stavkama kako slijedi  te nakon izmjena i dopuna Plana nabavki  i sada glasi :

  1. U dijelu investicije, robe, redni broj 28. i  redni broj.32-34, mijenja se i dopunjuje,  kao u nastavku u tabeli.
  2. U dijelu tekuće nabavke  usluge, mijenja se redni br. 5 i dodaje redni broj 16. kao u tabeli

INVESTICIONE NABAVKE

R.

br.

Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor finansiranja Napomene
U  S  L  U  G  E 
28 Dvolančani grabuljasti transporter DGT-440 (kompletan sa duplim pogonom, dužine   L=80 m 43100000-4 420.100 Otvoreni postupak Januar Mart Dokapitalizacija VD
32 Bušilica na zrak 30197330-8 8.000 Konkurentski  postupak Januar Mart Dokapitalizacija VD
33 Zračni čekić-pikamer 44512300-5 4.500 Konkurentski  postupak Januar Mart Dokapitalizacija VD
34 Borhamer sa štanjgama 44512300-5 10.000 Konkurentski  postupak Januar Mart Dokapitalizacija VD

 

 

TEKUĆE NABAVKE

R.

br.

Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor finansiranja Napomene
USLUGE
5 Troškovi prevoznih usluga 601000-9 340.000 Otvoreni postupak Januar Mart Vlastita sredstva
16 Troškovi usluga montaže guma, i druge usluga koje se mogu odnositi na održavanja m/v 5.000 Direktni postupak februar Mart Vlastita sredstva

Ostale stavke se ne mijenjaju u navedenom Planu nabavki.

Član 2.

Ova izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o-  Travnik-Bila stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici www.rudnikabidlolic.com, te je  dio Priloga  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Plana nabavki  u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila  za 2016. Godine, br:303/16 od 12.01.2016.godine, 1246/16 od 01.02.2016.godine. 1303/16 od 02.02.2016.godine, 1880/16 od 16.02.2016.godine, broj: 2261/16 od 25.02.2016.godine.

Član 3.

Ova izmjena i dopuna Plana nabavki za 2016.godinu se dostavlja i za Komercijalna  služba radi provođenja daljih postupanja po ZJNBiH i provedbenim propisima o tome i objave na Internet stranici. Za interne upotrebe i za objavu na veb stranici pored Plana nabavki sa izmjenama i dopunama, može se sačiniti integralni – prečišćeni tekst  Plana nabavki  za 2016.godinu, ali su službene verzije Plana te na koje se treba vršiti pozivanje na Plan nabavki  za 2016.godinu,  odnosno  shodno Planu nabavki i svim izmjenama i dopunama istog.

Broj: ___________/16

Datum:25.02.2016.g                                                                                                                                                                                                 v.d. Direktor

_____________________

Zajim Džuzdanović,dipl.ing.geol.