Konkuretski zahtjev

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU “ABID LOLIĆ” D.O.O. TRAVNIK-BILA
IDB/JIB 4236078160002
Kontakt osoba Adis Kasumović
Adresa Dolac bb
Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 562-400
Faks (030) 562-404
Elektronska pošta rudnikhanbila@bih.net.ba
Internet adresa
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN
I 5.b. Nivo
Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:23.2.2015. u 11:48
1 / 4
Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine
I 5.c. Djelatnost
Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dopunski rudarski projekt odvonjavanja u jamu ”Grahovčići”
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada dopunskog rudarskog projekta odvodnjavanja u jami ”Grahovčići” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71323000-8 Usluge tehničkog projektiranja za industrijski proces i
proizvodnju
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
2 / 4
1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12000,00
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
kao u TD
III 4. Ograničenja za učešće
kao u TD
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u TD
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u TD
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u TD
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju
Da
3 / 4
III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu
poštivanje odredbi zakona o rudarstvu FBiH
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga
Da
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
11.3.2015.
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 12.3.2015. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 12.3.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto komercijala rudnika Bila
4 / 4