Rudnik “Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila osnovan je riješenjem N.O. Sreza Travnik broj: 23633/47 od 19.X.1947 godine., a isti je upisan u registarsku knjigu privrednih organizacija kod Okružnog suda u Travniku br: 198/48 od 23.II.1948 godine. Kod privrednog  Okružnog suda u Sarajevu rudnik je upisan pod rednim bojem 130/55 od 27.I.1955 godine. Nakon integracije srednobosanskih rudnika ponovo je prijavljen kod Okružnog privrednog suda u Sarajevu i registrovan u okviru Združenih srednjobosanskih rudnika mrkog uglja Zenica u registracijskoj listi br: 164/II – b registra. Istorijski razvoj ovog rudnika počinje u vremenu 1942-1943 godine, kada je rudnik Kakanj vršio istraživanja na području Bile tražeći mrki ugalj u sektoru Karahodže – Pokrajčići. Nakon kratkog prekida istraživanja su nastavljena sve do kraja 1946 godine. Prostorno ovo područje zauzima približno središnji dio na relaciji Zenica – Travnik. Rudnik Bila udaljen je oko 6 km od magistralnoh puta Zenica – Travnik odnosno Sarajevo – Travnik, a leži uzvodno na desnoj obali rijeke Bile. Sa ovom putnom komunikacijom rudnik je povezan putnom komunikacijom Stara Bila – Mehurić. Poćeci eksploatacije na ovom području vršeni su zoni izdanika uz oskudna sredstva što je ograničavalo eksploataciju u većem obimu. Odlukom Vlade Federacije BiH  na 85 sjednici održanoj dana 14.01.2009 godine o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja na JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo  službene novine FBiH broj 4/09 i rudnik „Abid Lolić“ Bila je obuhvaćen ovom odlukom. Na osnovu ove odluke i odluke skupštine JP EP BiH o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima- rudnici uglja u FBiH, vlada i JP EP BiH su dana 24.07.2009 godine zaključili ugovore o prenosu udjela, kojim se reguliše međusobna prava i obaveze u privrednim društvima 7 (sedam) rudnika uglja.  Ovom odlikom rudnik „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila  upisan je nadležnom sudu u Travniku dana 03.12.2009 godine pod Brojem  051- O Reg. – 09-000734 pod nazivom  JP Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo  ZD  RMU „Abid Lolić“ do.o. Travnik Bila. Ova statusna promjena  je u mnogome olakšala i definisala budući koncept razvoja rudnika. Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ Bila nalazi se u sastavu JP”Elektroprivreda“ Sarajevo kao Zavisno Društvo, sa 100 % vlasništva u Rudniku JP EP BiH. Sva ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi Vladajućeg Društva u obimu utvrđenom Statutom, ostalim aktima Vladajućed Društva.
Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i prerada i plasman uglja, uz povremeno korištenje ostalih djelatnosti, koje su upisane u sudski registar.