Odluka o izboru grabuljasti Transporter TS-74

Broj protokola:_________/17

Datum:_______ 2017. godine

Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te na osnovu Izvještaja komisije  broj: 10611/17 od 11.07.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: “Grabuljasti transporter TS-74” 36/17-KZ , Direktor Društva donosi:

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, shodo izvještaju broj: 10611/17 od 11.07.2017. godine za javnu nabavku robe “Grabuljasti transporter TS-74” za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila”, dodjeljuje se Ponuđaču “MMF ” d.o.o. Kakanj, sa ukupno ponuđenom cijenom 48.900,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ““MMF ” d.o.o. Kakanj u roku od 3 (tri) dana, od dana isteka žalbenog roka.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Tim za javne nabavke, koji djeluje unutar Komercijalne službe.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web- stranici: www.rmuabidlolic.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10025/17 od 23.06.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog postupka za dostavu ponuda; obavijest o nabavci broj: 1309-7-1-164-3-72/17.

Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki, te je kao takva bila dostupna svim ponuđačima. Preuzimanje iste je besplatno.

Komisija za prijem i otvaranje ponuda imenovana je Rješenjem broj: 10364/17 od 05.07.2017. godine. Komisija za predmetnu nabavku dana 10.07.2017. godine, dostavila je Izvještaj broj: 10612/17 od 11.07.2017. Direktoru Društva u kome je dala preporuku o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu nabavku robe.

U postupku po izvješću o radu  utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

          Da je ukupan broj pristiglih ponuda: 1 jedna

          Da je ista blagovremeno zaprimljena

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Društva nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen u skladu sa uslovima Iz Tenderske dokumentacije.

Tabela 1. Osnovni podaci o pristigloj ponudi

Redni broj

Naziv Ponuđača

Datum i vrijeme zaprimanja ponude

Ponuda pristigla: zatvorena, otvorena, oštećena

1.

„MMF“ d.o.o. Kakanj

10.07.2017 u 10:58

zatvorena

Tabela 2. Ponuđeni uslovi

Redni broj

Naziv Ponuđača

Cijena bez PDV-a

Cijena sa PDV-om

Rok isporuke robe

Rok plaćanja

Garancija

Kriterij za dodijelu ugovora (ekonomski najpovoljnije ponuda

1.

„MMF“ d.o.o. Kakanj

48.900,00

57.213,00

24 sata

60 dana

12 mjeseci

DA

  1. Ponuđena cijena. Maksimalan broj procenata 70.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način: najpovoljnija cijena x70%/cijena iz ponude

  1. Uslovi i način plaćanje. Maksimalan broj procenata je 10.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način:

a)      Odgođeno 60 dana- 10 bodova

b)      Odgođeno 30 dana- 5 bodova

c)      Avansna uplata- 0 bodova

  1. Rok isporuke. Maksimalan broj procenata je 10.

Bodovanje će se vršiti na sljedeći način:

1.      Rok isporuke odmah (24 sata od slanja narudžbenice)- 10 boodva

2.      Rok isporuke do 3 dana od dana slanja narudžbenice- 7 bodova

3.      Rok isporuke do 7 dana od dana slanja narudžbenice- 4 boda

4.      Rok isporuke do 15 dana od dana slanja narudžbenice- 2 boda

5.      Rok isporuke poslije 15 dana od dana slanja narudžbenice- 0 bodova

  1. Garancija na kvalitet. Maksimalan broj procenata je 10.

  Bodovanje će se vršiti na sljedeći način:

1.      12 mjeseci garancije na kvalitet robe- 10 bodova

2.      6 mjeseci garancije na kvalitet robe- 5 bodova

3.      3 mjeseca garancije na kvalitet robe- 0 bodova

4.      0 mjeseci garancije na kvalitet robe- eliminacija ponude

Tabela 3. Ocjena-opis ponude

Redni broj

Naziv Ponuđača

Cijena bez PDV-a

Rok isporuke robe

Rok plaćanja

BODOVI

Opis

1.

„MMF“ d.o.o. Kakanj

48.900,00

24 sata

60 dana

100

Ponuda je u skadu sa TD

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke

                                                          Direktor:

                                                       ______________________

                                     MP               Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

Dostaviti:
1x- Ponuđaču

3x- Uprava Društva

1x- Komercijalna služba- Tim za javne nabavke

1x- a/a