Odluka o izboru- Kopče za šivenje trake K-19

Broj protokola:_________/17

Datum:_______ 2017. godine

Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te na osnovu Izvještaja komisije  broj: 13255/17 od 18.09.2017. godine, u postupku javne nabavke robe 47/17 – KZ : Kopče za šivenje trake K-19 “, Direktor Društva donosi:

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 13255/17 od 18.09.2017. godine i ugovor za javnu nabavku robe “ Kopče za šivenje trake K-19 “ za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila”, dodjeljuje se Ponuđaču “ Euroguma ” d.o.o. Sarajevo, sa ukupno ponuđenom cijenom 21.420,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “Euroguma ” d.o.o. Sarajevo u roku od 3 (tri) dana, od dana dostavljanja dokaza po dostavljenim izjavama, traženim tenderskom dokumentacijom.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Tim za javne nabavke, koji djeluje unutar Komercijalne službe.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web- stranici: www.rmuabidlolic.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE:

Z.D. Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, objavilo je obavještenje o nabavci po konkurentskom zahtjevu, broj: 1309-7-1-206-3-96/17, pod nazivom: Kopče za šivenje trake K-19 “ ; za potrebe ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila.

Do dana, 22.09.2017. godine do 11:00 sati, pristigla je jedna  ponuda za predmetnu nabavku.

Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge formirana rješenjem broj: 13255/17 od 18.09.2017. godine, preuzela je dostavljene ponude po prijemu na Protokol Društva.

Komisija je dana 22.09.2017. godine u 12:00 sati, na zatvorenom sastanku otvorila dostavljene ponude.

Komisija je dana 22.10.2017. godine na zatvorenom sastanku ponovno pristupila analizi pristiglih ponuda, te je sačinila Izvještaj broj: 15067/17, gdje je konstatovano sljedeće:

Tabela 1. Osnovni podaci o pristigloj ponudi

Redni broj Naziv Ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja ponude Ponuda pristigla: zatvorena, otvorena, oštećena
1. „ Euroguma „ d.o.o. Sarajevo 21.09.2017.  u 12:19 zatvorena

Tabela 2. Ponuđeni uslovi

Redni broj Naziv Ponuđača Cijena bez PDV-a Cijena sa PDV-om Rok isporuke robe Rok plaćanja
1. „ Euroguma „ d.o.o. Sarajevo 21.420,00 25.061,40 Roba sa lagera (24 sata) od prijema narudžbenice 30 dana

Kriterij za dodjelu ugovora je Ekonomski najpovoljnija ponuda.

  1. Ponuđena cijena. Maksimalan broj procenata 80.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način: najpovoljnija cijena x80%/cijena iz ponude

  1. Uslovi i način plaćanje. Maksimalan broj procenata je 10.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način:

  1. Odgođeno 60 dana- 10 bodova
  2. Odgođeno 30 dana- 5 bodova
  3. Avansna uplata- 0 bodova

Tabela 3. Ocjena-opis ponude

Redni broj Naziv Ponuđača Cijena bez PDV-a Opis ponude BODOVI
1. „ Euroguma „ d.o.o. Sarajevo 21.420,00 Ponuda u skladu sa tenderskom dokumentacijom i tehničkom specifikacijom 85

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti prigovor ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila jer je riječ o jednoj ponudi.

                                                          Direktor:

                                                       ______________________

                                     MP               Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

Dostaviti:
2x- Ponuđačima

3x- Uprava Društva

1x- Komercijalna služba- Tim za javne nabavke

1x- a/a