Odluka o izboru najpovoljnije ponude za pregovarački postupak bez objave obavještenja 07/17-PP

Broj protokola:___________/17

Datum:________.2017. godine

Na osnovu Člana 14. Stav 4, i Član 18 stav 1., Član 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH“ , broj 39/14 i  Člana 69. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila , osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine, Direktor Društva donosi sljedeću:

O D  L  U  K  U

o pokretanju Otvorenog postupka broj: 02/17-OP- javna nabavka usluge: Nabavka usluga prijevoza uglja na relaciji „Separacija Rudnika-Termoelektrana Kakanj“

Član 1.

Odobrava se pokretanje javne nabavke usluge:Nabavka usluga prijevoza uglja na relaciji „Separacija Rudnika-Termoelektrana Kakanj“. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 350.000,00 KM (tristotinepedesethiljada KM bez PDV-a).Planirana nabavka finansirat će se iz vlastitih izvora i to prema planu nabavki za 2017. godinu ( broj 552/17 od 17.01.2017. godine- pozicija 11 tabela usluge). Postupak javne nabavke će se sprovest u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama , podzakonskim i internim aktima. Evidencijski broj javne nabavke usluge: 02/17-OP.

Član 2.

Tendersku dokumentaciju sačinit će Tim za javne nabavke koji djeluje  unutar Komercijalne službe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila, u saradnji sa ID za tehničke poslove i ID za ekonomsko-pravne poslove Rudnika.

Član 3.

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijima:

-uslovi i način plačanja, učešće 20 %

-cijena, učešće   80 %

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će Komisija za javnu nabavku usluge, posebno imenovana za ovu predmetnu nabavku. Sastav i djelokrug rada komisije utvrdit će se posebnom odlukom, odnosno Rješenjem o imenovanju komisije za ovu predmetnu nabavku.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Pri donošenju odluke Direktor društva se posebno rukovodio činjenicom da je predmetna  nabavka planirana Planom nabavki za 2017. Godinu broj: 552/17 od 17.02.2017. godine), pod stavkom 11; Tabela usluge. Predmetna nabavka usluge realno je procjenjena te kao takva uvrštena je u navedeni plan.

                                                     DIERKTOR:

Dostavit:

1x Direktor                                                                                           ______________________

1x ID za tehničke poslove                                                              Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

1x ID za EPP poslove                                             MP                        

1x a/a JN