ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude

Broj protokola:_________/17

Datum:_______ 2017. godine

Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te na osnovu Izvještaja komisije  broj: 14940/17 od 30.10.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: “08/17-PP”, Direktor Društva donosi:

O D L U K U

Defektaža otklanjanje kvara na radnoj mašini utovarivač Hyundai  broj postupka : 08/17-PP

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku usluge broj: 08/17-PP  Defektaža otklanjanje kvara na radnoj mašini utovarivač Hyundai  broj postupka : 08/17-PP za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila”,da se dodijeli ugovor ponuđaču Lager d.o.o. Posušje.

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Tim za javne nabavke, koji djeluje unutar Komercijalne službe.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web- stranici: www.rmuabidlolic.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 14662/17 od 20.10.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem  pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Tenderska dokumentacija objavljena je na web  stranici  www.rmuabidlolic.com  te je kao takva bila dostupna svim ponuđačima. Preuzimanje iste je besplatno.  Komisija za prijem i otvaranje ponuda imenovana je Rješenjem  broj: 14710/17 od 23.10.2017.godine. Komisija za predmetnu nabavku dana 30.10.2017. godine, dostavila je Izvještaj broj: 14940/17 od 30.10.2017. godine   Direktoru Društva u kome je dala preporuku o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu nabavku.

U postupku po izvješću o radu  utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

U skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora definisanom u tenderskoj dokumentaciji –ekonomski najpovoljnija ponuda , Komisija je ocjenila sljedeće:

Javno otvaranje ponuda

            Javno otvaranje konačne ponuda po pregovaračkom postupku  javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača, obavljeno je u Komercijalnoj službi Rudnika dana 26.10.2017. godine u 12,00 sati. Komisija je prije otvaranja ponuda konstatovala da je pristigla (jedna) ponude, te se nakon toga pristupilo otvaranju ponude.

Zapisnik o ocjeni ponuda

             Komisija je na zatvorenom sastanku razmatrala pristiglu ponudu po pregovaračkom postupku javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge.

            U skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora definisanom u tenderskoj dokumentaciji –ekonomski najpovoljnija ponuda , Komisija je ocjenila sljedeće:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena iz ponuda (bez PDV-a) Ponuđena cijena sa PDV-om Opis
  Lager d.o.o. Posušje 17.900,00 20.943,00 Ponuda je u skladu sa TD
         

                                                                                                                                                                

Iz gore navadenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke

                                                          Direktor:

                                                       ______________________

                                     MP               Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

Dostaviti:
2x- Ponuđačima

3x- Uprava Društva

1x- Komercijalna služba- Tim za javne nabavke

1x- a/a