Odluka o izboru-protivpožarni aparat

Broj protokola:_________/17

Datum:_______ 2017. godine

Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te na osnovu Izvještaja komisije  broj: 14069/17 od 04.10.2017. godine, u postupku javne nabavke robe konkurentski postupak 48/17-KP: “Protivpožarni aparat (S-9A) pod stalnim pritiskom sa prahom ABC ”, Direktor Društva donosi:

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 14069/17 od 04.10.2017. godine za javnu nabavku robe “Protivpožarni aparat S-9A pod stalnim pritiskom ABC” za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila”,da se dodijeli ugovor  Ponuđaču “FINANC” d.o.o. Mostar  sa ukupno ponuđenom cijenom 700,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Tim za javne nabavke, koji djeluje unutar Komercijalne službe.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web- stranici: www.rmuabidlolic.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 12909/17 od 07.09.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog postupka obavijest o nabavci broj: 1309-7-1-209-3-100/17.

Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki, te je kao takva bila dostupna svim ponuđačima. Preuzimanje iste je besplatno.  Izvještaj o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji sa Portala javnih nabavki dostavljen je u prilogu Izvještaja broj: 14069/17 od 04.10.2017. godine i čini sastavni dio istog.

Komisija za prijem i otvaranje ponuda imenovana je Rješenjem broj: 13501/17 od 21.09.2017. godine. Komisija za predmetnu nabavku dana 04.10.2017. godine, dostavila je Izvještaj broj: 14069/17 Direktoru Društva u kome je dala preporuku o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu nabavku robe.

U postupku po izvješću o radu  utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

          Da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna ponuda

          Da su blagovremeno zaprimljena pristigla ponuda

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Društva nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog: ekonomski najpovoljnije ponude- kao osnovnog kriterija za ocjenu ponuda, uz zadovoljenje traženih tehničkih uslova iz tehničke specifikacije.

Tabela 1.- Ponuđeni uslovi

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena iz ponuda KM (bez PDV-a) Rok isporuke robe Rok plaćanja

Garancija

Opis
  1. 1
FINANC d.o.o. Mostar

700,00

Odmah (24 sata) od prijema narudžbenice Predračun 12 mjeseci Ponuda u skladu sa Tenderskom dokumentacijom
             

 

Tabela 2.- Rang lista/ ocijena-opis ponuda

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena iz ponuda KM (bez PDV-a) Rok isporuke robe Rok plaćanja

Garancija

Bodovi Opis
  1. 1
FINANC d.o.o. Mostar

700,00

Odmah (24 sata) od prijema narudžbenice Predračun 12 mjeseci 90 Ponuda u skladu sa   Tenderskom dokumentacijom
               

Iz gore navadenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke ne može se izjaviti prigovor ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, jer se radi o samo jednoj ponudi.Ova Odluka je konačan upravni akt.

                                                          Direktor:

                                                       ______________________

                                     MP               Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

Dostaviti:
1x- Ponuđač

3x- Uprava Društva

1x- Komercijalna služba- Tim za javne nabavke

1x- a/a