Odluka o poništenju-Mikrobiološka i Fizičko-hemijska analiza vode

Broj protokola:03-1-2-_________/17

Datum:_______ 2017. godine

Na osnovu člana 69. Stav (2) tačka a), člana 70. St. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te na osnovu Izvještaja komisije  broj: 15699/17 od 16.11.2017. godine, u postupku javne nabavke usluge: “Mikrobiološka i Fizičko-hemijska analiza vode”, direktor Društva Abdulah Garača, dipl.ing.maš., donio je

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluge “Mikrobilološka i Fizičko-hemijska analiza vode”   za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU “Abid-Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, iz razloga što za navedeni postupak javne nabavke nije pristigla niti jedna ponuda – član 69, stav (2), tačka a).

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Tim za javne nabavke, koji djeluje unutar Komercijalne službe.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web- stranici: www.rmuabidlolic.com .

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut  Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 14338/17 od 12.10.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda; obavijest o nabavci broj: 1309-7-2-231-3-119/17, objavljena na Portalu javnih nabavki: www.ejn.gov.ba dana 20.10.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuđačima:

  1. “Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB” – Travnik
  2. “Zavod za biomedicine, dijagnostiku i ispitivanje” – Sarajevo
  3. “Kantonalni zavod za javno zdravstvo” – Zenica
  4. “Herkon” d.o.o. – Mostar

Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki, te je kao takva bila dostupna svim ponuđačima. Preuzimanje iste je besplatno.

Komisija za prijem i otvaranje ponuda imenovana je Rješenjem broj: 15014/17 od 01.11.2017. godine. Komisija za predmetnu nabavku dana 16.11.2017. godine, dostavila je Izvještaj broj: 15699/17, Direktoru Društva u kome je dala preporuku o poništenju postupka- Mikrobiološka i Fizičko-hemijska analiza vode.

U postupku po izvješću o radu  utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila svoj zadatak, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

          Da nije pristigla niti jedna ponuda za predmetnu nabavku

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila svoje obaveze date Rješenjem o imenovanju komisije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Društva nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je prijedlog o poništenju postupka izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz gore navadenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                          Direktor:

                                                       ______________________

                                     MP               Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

Dostaviti:

3x- Uprava Društva

1x- Komercijalna služba- Tim za javne nabavke

1x- a/a