Odluka o poništenju postupka

JP ”ELEKTROPRIVREDA BIH ”  D.D. SARAJEVO

RMU ” ABID LOLIĆ ” D.O.O. TRAVNIK-BILA

BROJ: _________ /16

DATUM: _______ 2016. godine

V.D. D I R E K T O R

Na osnovu Člana 69. Statuta RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. Travnik –Bila i na osnovu Člana 69. stav 3 Zakona o javnim nabavkama dana  21.03.2016. godine, v.d. Direktor društva donosi sljedeću:

O  D  L  U  K  U

o poništenju postupka javne nabavke robe- Elektro oprema- Otvoreni postupak

 

Član 1.

Ovom Odlukom poništava se postupak javne nabavke robe- Elektro oprema- Otvoreni postupak; broj obavještenja na portalu javnih nabavki 1309-1-1-80-3-22/16.

O b r a z l o ž e nj e

JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik- Bila dana 02.03.2016. godine na portalu javnih nabavki pod brojem 1309-1-1-80-3-22/16                                   obavijestilo je javnost o pokretanju otvorenog postupka nabavke robe pod nazivom Elektro-oprema i to za potrebe RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila.

Međutim, kako se radi o postupku koji će se finansirati iz dokapitalizacije Vladajućeg društva, gdje upravo Vladajuće društvo donosi Odluku o finansiranju, a ista još uvijek nije dostavljenja Zavisnom društvu, ZD RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila primorano je da donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke navedene robe.

Po dobijanju Odluke o finansiranju postupka od strane Vladajućeg društva, isti će biti ponovno pokrenut.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:  Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor Z.D. RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

 

 

 

                                                                     v.d. D i r e k t o r :

 

                                                                            ____________________                                                                                      

                                                   MP                  Abdulah Garača, dipl.ing.maš.