Odluka o utvrđivanju plana nabavki za 2018. godinu

Broj:__17_____/18.

Datum: _03_01.2018.g.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Shodno odredbama Članom 63., 67., 68.  i člana 96. Statuta JP Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo  Zavisno društvo  RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila, broj: S-12864/16 od 04.11.2016.godine,   Trogodišnji plan poslovanja 2017.-2019.godina, broj: NO-11478/17 od 28.07.2017.godine, Odluka  o usvajanju istog, broj: NO-11472/17 od 28.07.2017.godine,  Direktor društva donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju Plana nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila  za 2018. godinu

Član 1.

Ovom odlukom direktor društva donosi Odluku o utvrđivanju Plana nabavki JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2018. godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Član 2.

Plan nabavki za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „'Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila donosen je radi daljih radnji u vezi planiranja nabavki, a u skladu sa odredbama o Trogodišnji plan poslovanja 2017.-2019.godina, broj: NO-11478/17 od 28.07.2017.godine, izvod za 2018.godinu usklađen za trenutno stanje investicionih nabavki i tekućih nabavki,  te usklađen prema trenutnom nacrtu plana poslovanja period 2018-2020.godina, pa po odobrenju plana poslovanja za period 2018.2020.godina Plan nabavki će se dopuniti odnosno imjeniti, kao i u slučaju potrebe za izmjenama i dopunama.

Član 3.

Ova Odluka i  kao prilog ove Odluke „Plan nabavki u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2018. Godinu“ će se objaviti i na Internetskoj stranici preduzeća. Plan nabavki je podložan promjenama ukoliko se pojave nove činjenice, potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i radova ili postupaka i iznosa, a sve izmjene i dopune odmah će biti objavljene i na internetskoj stranici, kao i integralna verzija u slučaju više izmjena i dopuna Plana.

Plan nabavki u JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila za 2018. Godinu“ se sastoji od dva  akta:  Plan za objavu na Internetskoj stranici i Plan za internu upotrebu koji ima dodatke o količini i organizacionoj jedinici.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

      Direktor

      _____________________

   Abdulah  Garača dipl. ing. maš.