ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude

Broj protokola:_________/17

Datum:_______ 2017. godine

Na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b), člana 70. St. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te na osnovu Člana 67. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ZD RMU ” Abid Lolić ” d.o.o. -Travnik –Bila, na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama broj: NO-2955/16 od 17.03.2016. godine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te na osnovu Izvještaja komisije  broj: 11961/17 od 09.08.2017. godine, u postupku javne nabavke robe: “broj: 06/17-PP  ”, Direktor Društva donosi:

O D L U K U

O izboru najpovoljnije ponude za pregovarački postupka bez obajve obavještenja broj: 06/17-PP

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 11961/17 od 09.08.2017. godine za javnu nabavku robe broj: 06/17-PP (Mašinska oprema- 5 lotova – Lot 1. –Korito (rina), Lot 2.- Pogonski bubanj fi800x1150, Lot 3.-Reduktor RV 42 za grabuljsti transporter, Lot 4.- Muljna pumpa na komprimirani zrak, Lot 5.-Rezervni dijelovi za muljnu pumpu na komprimirani zrak za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU“Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila ) ,da se dodijeli ugovor ponuđaću MMF d.o.o. Kakanj za svih 5-lotova.

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Tim za javne nabavke, koji djeluje unutar Komercijalne službe.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web- stranici: www.rmuabidlolic.com , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 111588/17 od 01.08.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem  pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Tenderska dokumentacija objavljena je na web  stranici  www.rmuabidlolic.com  te je kao takva bila dostupna svim ponuđačima. Preuzimanje iste je besplatno.  

Komisija za prijem i otvaranje ponuda imenovana je Rješenjem  broj: 11772/17 od 04.08.2017.godine. Komisija za predmetnu nabavku dana 09.08.2017. godine, dostavila je Izvještaj broj: 1196117 od 09.08.2017. godine, Direktoru Društva u kome je dala preporuku o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu nabavku.

U postupku po izvješću o radu  utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

Komisija za javnu nabavku izvršila je objedinjavanje podataka za predmetnu nabavku robe, te sačinila tendersku dokumentaciju broj: 06/17-PP, koju je potom objavila na internet stranici ZD RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila: www.rmuabidlolic.com

Nakon objave tenderske dokumentacije na internet stranici, Komisija je tendersku dokumentaciju uputila na sljedeće adrese:

  1. Real Kem d.o.o. Konjic
  2. Industirja 4B d.o.o. Kakanj
  3. Vf Promet d.o.o. Kakanj
  4. MMF d.o.o. Kakanj.
  5. Remont S d.o.o. Kakanj

 Pored navedenu adresu tenderska dokumentacija bila je dostupna svim potencijalnim ponuđačima, koji su htjeli učestvovati u ovakvoj vrsti postupka, samim tim što je bila objavljena na internet stranici.

Javno otvaranje zahtjeva za učešće

Prvi korak nakon slanja tenderske dokumentacije, a samim tim i poziva za učešće, bilo je otvaranje zahtjeva za učešće.

Javno otvaranje pristiglih zahtjeva obavljeno je u Velikoj sali, zgradi Uprave Rudnika, u 12:00 sati, dana 04.08.2017. godine, a rok za dostavu istih bio je isti dan do 11:00 sati.

Tabela 1. Kandidati koji su podnijeli Zahtjev za učešće

Lot 1 Korito (rina)

Tabela 1

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 04.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 2. Zaključak sa prvog sastanka otvaranja Zahtjeva za učešće

r.br.

PONUĐAČ

Uredan Neuredan uz pojašnjenje
2 MMF d.o.o. Kakanj Uredan

Lot 2 Pogonski bubanj fi800x1150

Tabela 3

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 04.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 4. Zaključak sa prvog sastanka otvaranja Zahtjeva za učešće

r.br.

PONUĐAČ

Uredan Neuredan uz pojašnjenje
MMF d.o.o. Kakanj Uredan

Lot 3 Reduktor RV 42 za grabuljsti transporter

Tabela 5

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 04.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 6. Zaključak sa prvog sastanka otvaranja Zahtjeva za učešće

r.br.

PONUĐAČ

Uredan Neuredan uz pojašnjenje
2 MMF d.o.o. Kakanj Uredan

Lot 4  Muljna pumpa na komprimirani zrak

Tabela 7

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 04.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 8. Zaključak sa prvog sastanka otvaranja Zahtjeva za učešće

r.br.

PONUĐAČ

Uredan Neuredan uz pojašnjenje
2 MMF d.o.o. Kakanj Uredan

Lot 5  Rezervni dijelovi za muljnu pumpu na komprimirani zrak

Tabela 8

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 04.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 9. Zaključak sa prvog sastanka otvaranja Zahtjeva za učešće

r.br.

PONUĐAČ

Uredan Neuredan uz pojašnjenje
2 MMF d.o.o. Kakanj Uredan

Javno otvaranje početne ponude

Nakon otvaranja zahtjeva za učešće i donošenja gore navedenih zaključaka, Ponuđaču “MMF” d.o.o Kkanj upućen je zahtjev za dostavljanje početne ponude.

Otvaranje početne ponude održano je dana 07.08.2017. godine u 12:00 sati, u Velikoj sali.

Konstatovano je sljedeće:

Lot 1 Korito (rina)

Tabela 10. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 07.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 11. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 46.000,00 53.820,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 2 Pogonski bubanj fi800x1150

Tabela 11. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 07.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 12. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 38.000,00 44.460,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 3 Reduktor RV 42 za grabuljsti transporter

Tabela 13. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 07.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 14. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 42.000,00 49.140,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 4  Muljna pumpa na komprimirani zrak

Tabela 15. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 07.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 16. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 8.700,00 10.179,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 5  Rezervni  dijelovi za muljna pumpa na komprimirani zrak

Tabela 17. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 07.08.2017. godine u 10:24  minuta Zatvoren

Tabela 18. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 10.000,00 11.700,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Javno otvaranje konačne ponude

Otvaranje Konačne  ponude održano je dana 09.08.2017. godine u 12:00 sati, u Velikoj sali.

Konstatovano je sljedeće:

Lot 1 Korito (rina)

Tabela 19. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 09.08.2017. godine u 10:02 minuta Zatvoren

Tabela 11. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 46.000,00 53.820,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 2 Pogonski bubanj fi800x1150

Tabela 20. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 09.08.2017. godine u 10:02 minuta Zatvoren

Tabela 12. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 38.000,00 44.460,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 3 Reduktor RV 42 za grabuljsti transporter

Tabela 21. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 09.08.2017. godine u 10:02 minuta Zatvoren

Tabela 22. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 42.000,00 49.140,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 4  Muljna pumpa na komprimirani zrak

Tabela 23. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 09.08.2017. godine u 10:02 minuta Zatvoren

Tabela 24. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 8.700,00 10.179,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Lot 5  Rezervni  dijelovi za muljna pumpa na komprimirani zrak

Tabela 25. Zaprimanje početne ponude

Redni broj/broj na omotnici zahtjeva Naziv ponuđača Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva Zahtjev pristigao: zatvoren, otvoren, oštećen
MMF d.o.o. Kakanj 09.08.2017. godine u 10:02 minuta Zatvoren

Tabela 26. Početna ponuda

Redni broj Naziv ponuđača Početna cijena bez PDV-a Početna cijena sa PDV-om Garancija na kvalitet Uslovi i način plačanja Rok izvršenja isporuke
MMF d.o.o. Kakanj 10.000,00 11.700,00 12 mjeseci 50% avans , ostatak 60 dana po isporuci 24 sata

Iz gore navadenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke

                                                          Direktor:

                                                       ______________________

                                     MP               Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

Dostaviti:
1x- Ponuđač

3x- Uprava Društva

1x- Komercijalna služba- Tim za javne nabavke

1x- a/a