Plan nabavki za 2018. godinu

Prilog 1.Plan investicionih nabavki koje su predmet dokapitalizacije Vladajućeg Društva – JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, a nabavke provodi Vladajuće Društvo,
Redni broj Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjna vrijednost nabavke u KM bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitaliazciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine i Odluka o dopuni navedene Odluke broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine i broj: SD-26072/16-14./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
1 Jamska trafostanica 6/0,5 kV, 200kVA 31682540-7 190.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
2 Mrežni kontrolnik izolacije 500V, 50 Hz, Exd 30232700-1 36.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
3 Zaštitini prekidač 400 A sa daljinskim isklopom Exd 31212000-5 87.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
4 Visokonaponska sklopka 6kt10 Exd ili ekvivalent 31214300-9 120.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
5 Rudarska naglavna lampa 31514000-2 28.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
6 Rasvjetna stanica 4Kva, 500V 31500000-1 30.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
7 Motorna zaštitna sklopka (MZS) 100A, Exd, za upuštanje motora 37-45 kW 31214130-9 24.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
8 Motorna zaštitna sklopka (MZS) 80A, Exd, za upuštanje motora 22-30 kW 31214130-9 24.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
9 Signalna alarmna truba Eexem I, 220 V; 50 Hz; IP 54 37312100-9 7.900,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
10 Svjetiljka sa žarnom niti- brodnska rasvjetna armatura, Eexd I, IP 65; 220V, 50 Hz 31519100-8 16.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
11 VN kutija 31710000-6 16.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
12 NN razvodna kutija 500V, 260 A, Exe I, uvod Re42 (komplet sa četiri uvodnice) 31710000-6 13.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
13 Elektromotor 37kV, 500V, Exd 31100000-7 24.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
14 Elektromotor 45kV, 500V, Exd 31100000-7 24.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
15 Baterije/akumulatori za rudarske svjetiljke 31440000-2 20.000,00 otvoreni januar 2018. april 2018.
Investicioni elektro radovi i oprema 659.900,00
Redni broj Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjna vrijednost nabavke u KM bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitaliazciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine i Odluka o dopuni navedene Odluke broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine i broj: SD-26072/16-14./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
1 Dvolančani grabuljasti transporteri DGT-440 (kompletan sa pogonom, dužine    L=80 m)              3 komada 43100000-4 324.598,31 otvoreni januar 2018. april 2018.
Investicioni mašinski radovi i oprema 324.598,31
Redni broj Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjna vrijednost nabavke u KM bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitaliazciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine i Odluka o dopuni navedene Odluke broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine i broj: SD-26072/16-14./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
1 Prenosni instrumenti za indiciranje jamskih plinova 38550000-5 35.000,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2 Oprema i rezervni dijelovi   za “metanometrija” 38431100-6 63.636,67 otvoreni januar 2018. april 2018.
Sigurnosna i zaštitna oprema 98.636,67
Sigurnosna i zaštitna oprema (pojedinačne nabavke u nastavku u tabelama 1 i 2)
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o Dokapit. broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine,  broj SD-16756/16-40/4.1. od 29.06.2016.godine i broj: SD-26072/16 -41./6. Od 19.09.2016.godine i broj: SD-34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.
1. Sredstva i rezervni dijelovi za “metanometrija”
1.1. Glasnogovorni uređaj 31682540-7 24000 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.2. Kabal EpN 53 3×16/10 mm2 31321210-7 20000 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.3. Infracrveni senzor (TX6363) Trolex 31711120-0 4800 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.4. Mjerne glave za davače Trolex (CH4) 31600000-2 4000 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.5. Mjerne glave za davače Trolex (CO, O2) 31600000-2 2000 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.6. Senzor zapaljivih gasova (STX3261) Trolex 31711120-0 1200 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.7. Sentro 1 univerzalni detektor (TX6351) Trolex 31711120-0 900 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.8. RS485 Blok za razdvajanje – jednoportni izolator (TX2121) Trolex 26152500-3 600 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.9. RS485 konvertor, MOXA, tip NPort 5232I 31121111-1 600 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.10. Ripiter linije RS485 (TX2122.57) Trolex 31712347-4 536,67 Otvoreni januar 2018. april 2018.
1.11. Komunikacioni kabal 31321210-7 5000 Otvoreni januar 2018. april 2018.
Ukupno  sredstva i rezervni dijelovi za “metanometrija” 63636,67
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o Dokapit. broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine,  broj SD-16756/16-40/4.1. od 29.06.2016.godine i broj: SD-26072/16 -41./6. Od 19.09.2016.godine i broj: SD-34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.
2. Prenosni instrumenti za indiciranje jamskih plinova i drugi instrumenti za mjerenje
2.1. Elektronski uređaj za mjerenje koncentracija lebdeče prašine Ex 38431100-6 2.200,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.2. Elektronski uređaj za mjerenje  temperature i rel.vlage Ex 38431100-6 1.850,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.3. Elektronski mjerač brzine zraka Ex 38431100-6 1.700,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.4. Prenosni instrumenti za indiciranje jamskih plinova CH4 38550000-5 13.140,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.5. Prenosni instrumenti za indiciranje jamskih plinova CO, CO2 38550000-5 5.200,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.6. Termometar (jamski) 38431100-6 300,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.7. Barometar (jamski) 38431100-6 500,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2.8. Baterije za prenosne instrumente 31421000-3 10.110,00 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
Ukupno Prenosni instrumenti za indiciranje jamskih plinova i drugi instrumenti za mjerenje 35.000,00
Sve Ukupno Sigurnosna i zaštitna oprema 98.636,67
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine, broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine, broj: SD-26072/16-41./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI
1 Čelična lučna podgrada (PZV-6) SP=10,59 m² 44462000-6 57.030,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
2 Drveni zalog (hrastov) 03419200-2 45.015,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
3 Glavno ventilaciono postrojenje za jamu „Grahovčići“ (Q=3000 m3/min, h=3000 Pa) (dio sredstava iz ovog iP) 197.970,00 april 2018. juli 2018.
INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI 300.015,00
INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI
1 Čelična lučna podgrada (3ZV-9) SP=8,00 m² 44462000-6 53.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
2 Drveni zalog (hrastov) 03419200-2 16.500,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
3 Investicioni rudarski radovi na rekonsrukciji vlastita radna snaga 120.173,00
INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI 189.673,00
INVESTICIONI ELEKTRO RADOVI I OPREMA
1 VN kabal XHP 84 3×50 mm2 312213000-5 50.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
2 Motorna zaštitna sklopka (MZS) 80 A, Exd, za upuštanje motora 22 – 30 kW 31214130-9 36.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
3 Rudarska naglavna lampa 31514000-2 42.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
4 Elektormotor 22 kV , 500 V, Exd 31100000-7 32.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
INVESTICIONI ELEKTRO RADOVI I OPREMA 160.000,00
INVESTICIONI MAŠINSKI RADOVI I OPREMA
1 Transporter sa gumenom trakom B=800 mm L=230 m (kompletan sa pogonom, uzdužnom konstrukcijom i povratnom stanicom) 34312600-3 235.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
2 Nabavka  mašine- lokomotive za prevoz ljudi i dopremu materijala i sredstava u jami 865.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
3 Nabavka- mašine za izradu jamskih prostorija (kombajn mašina za izradu rudarskih jamskih prostorija). 1.400.000,00 Otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
INVESTICIONI MAŠINSKI RADOVI I OPREMA 2.500.000,00
SIGURNOSNA I ZAŠTITNA OPREMA
1 Minerska oprema (ommetar, aparati za paljenje mina) 20.000,00 Konkurentski zahtjev februar 2018. april  2018.
SIGURNOSNA I ZAŠTITNA OPREMA 20.000,00
INVESTICIJE ZA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU
Investicije za tehničku dokumentaciju 71242000-6 20.000,00 Konkurentski zahtjev april 2018. juni 2018.
1 UKUPNO 2018. robe i usluge bez vlastite radne snage 3.069.515,00
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Odluka o dokapitalizaciji i broj projekta iz odluke po kom se nabavka realizuje.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Glavno ventilaciono postrojenje za jamu „Grahovčići“ (Q=3000 m3/min, h=3000 Pa)
1.1. Glavno ventilaciono postrojenje za jamu „Grahovčići“ (Q=3000 m3/min, h=3000 Pa) 39714100-1 199.513,52 Otvoreni april 2018. juli 2018. Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine, broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine, broj: SD-26072/16-41./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine Projekt investicioni rudarski radovi
1.2. 93.770,70 Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD -rudnik – nabavka i implementac. ERP-a (broj:SD-2431/14-30/3.d). od 27.02.2014.godine i broj: SD-14747/15-35/5.f od 25.06.2015.godine i broj:SD-5211/16-38/5.e. od 29.03.2016.
1.3. 176.715,78 Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD -rudnik – iz 2011. godine (broj:SD-14967/11-21/4.f od 30.06.2011.godine i Odluka o Dokapit. broj:  SD- 35941/13-27/4.f.  , SD-2679/15-34/4.f.,  SD-5211/16-38/5.e. od 29.03.2016.
SUMA 470.000
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine, broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine, broj: SD-26072/16-41./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
INVESTICIJE ZA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU
1  Površinska i jamska istražna bušenja ležišta mrkog uglja „Bila“  45255500-4 470.000 otvoreni januar 2018. april 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD -rudnik – iz 2011. godine (broj:SD-14967/11-21/4.f od 30.06.2011.godine i Odluka o Dokapit. broj:  SD- 35941/13-27/4.f.  , SD-2679/15-34/4.f.,  SD-5211/16-38/5.e. od 29.03.2016.  i dio od Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD -rudnik – nabavka i implementac. ERP-a (broj:SD-2431/14-30/3.d). od 27.02.2014.godine i broj: SD-14747/15-35/5.f od 25.06.2015.godine i broj:SD-5211/16-38/5.e. od 29.03.2016.
INVESTICIJE ZA IKT OPREMU
1 IKT oprema 28.305,56 Otvoreni januar 2018. juni 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka jamske telefonije SD-16205/14-32/5.f. Od 26.06.2014.
INVESTICIJE ZA JAMSKU TELEFONIJU
1 Razvoj telefonskog sistema-nabavku sistema za jamsku telefoniju i automatizaciju osnovnih procesa 200.000 Otvoreni januar 2018. juni 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD -rudnik – iz 2011. godine (broj:SD-14967/11-21/4.f od 30.06.2011.godine i Odluka o Dokapit. broj:  SD- 35941/13-27/4.f.  , SD-2679/15-34/4.f.,  SD-5211/16-38/5.e. od 29.03.2016.
INVESTICIJE ZA IKT IT Oprema
1 IT oprema i usluge 67.381 Otvoreni febrauar 2018. juni 2018.
R.br. Naziv ŠIFRA JRJN Iznos KM Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD -rudnik – iz 2011. godine (broj:SD-14967/11-21/4.f od 30.06.2011.godine i Odluka o Dokapit. broj:  SD- 35941/13-27/4.f.  , SD-2679/15-34/4.f.,  SD-5211/16-38/5.e. od 29.03.2016.
INVESTICIJE ZA IKT IT Oprema i usluge
1 Računar desktop PC 30213000-5 18.225,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
2 Monitor 22-24 inča 30231000-7 4.500,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
3 UPS uređaj 600 VA ili više 30200000-1 4.500,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
4 Licenca MS Win 8.1 ili Win 10 48960000-5 10.800,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
5 Licenca MS Office 2013 ili 2016 48960000-5 10.800,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
6 Multifunkcijski štampač A4 LaserJet 30232100-5 11.760,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
7 Multifunkcijski štampač A3 InkJet 30232100-5 900,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
8 Skener A3 Format 30200000-1 950,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
9 Laptop računar 17,3 inča 30213100-6 4.800,00 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
10 Torba za laptop 30200000-1 145,86 otvoreni postupak februar 2018. juni 2018.
Ukupno IT oprema i usluge 67.380,86
SVE UKUPNO INVESTICIONE NABAVKE VLADAJUĆE DRUŠTVO 4.305.201,42
Prilog 2. Plan investicionih nabavki koje su predmet dokapitalizacije Vladajućeg Društva – JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, a nabavke provodi Zavisno Društvo- Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine,
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomen
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine, broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine, broj: SD-26072/16-41./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
INVESTICIONI ELEKTRO RADOVI I OPREMA
1 Visokonaponska sklopka 6kt10 Exd ili ekvivalent 31214300-9 60.000 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018. Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
2 Jamska trafostanica 6/0,5kV,200 KvA 31682540-7 70000 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018. Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
UKUPNO ELEKTRO OPREMA 130.000 Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomen
1 2 3 4 5 6 7 8
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016.godine, broj: SD-16756/16-40/4.1.  od 29.06.2016.godine, broj: SD-26072/16-41./6. Od 19.09.2016.godine te broj: SD- 34667/16.-43/3.14. od 06.12.2016.godine
Osposobljavanja transportera sa gumenom trakom interne oznake T-1 za prijevoz radnika
1 Plasificirano čelično uže Ø 4 mm 44532400-2 2.500,00 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018. Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
2 Potezna sklopka u Exd I izvedbi 31212000-5 26.460,00 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018. Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
3 Krajnja polužna sklopka u Exd I izvedbi 31212000-5 1.800,00 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018. Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
Osposobljavanja transportera sa gumenom trakom interne oznake T-1 za prijevoz radnika suma 30.760,00 Saglasnost za nabavke VD za ZD br. 02-12452/17 od 14.04.2017.godine
SVE UKUPNO INVESTICIONE NABAVKE SAGLASNOST ZA ZAVISNO DRUŠTVO 160.760,00
Prilog 3. Plan investicionih nabavki koje su predmet nabavki i koje provodi  Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila,
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
1 INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI I ViO
1 Drveni zalog 03419200-2 24.000 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
2 Eksploziv metanski 24600000-0 39360 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
3 Električni detonatori MMEHD-Cu 24615000-8 59.400 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
4 Čelična lučna podgrada- PZV-6, PSV =  10,60 m2 44462000-7 19.000 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
Investicioni rudarski radovi materijali ukupno 141760
1.1. INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI i ViO
1 Separatni ventilator (Q=500 m3/min) 42522000-1 15.000,00 Otvoreni maj 2018. juli 2018.
2 Separatni ventilator (Q=300-350 m3/min) 42522000-1 12.000,00 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
3 Vjetrenih cijevi   ø 600 39563530-0 13.590,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
4 Vjetrenih cijevi   ø 800 39563530-0 9.080,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
5 Vjetrenih cijevi ø 400 39563530-0 6.800,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
6 Cement 44114000-2 3.000,00 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
7 Armaturna mreža 27114000-7 1.660,00 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
8 Rebraste račve za luknje ø800 na  ø600, 900 39563530-0 1.238,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
9 Rebraste račve za luknje ø600 na  ø600, 900 39563530-0 1.100,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
10 Pijesak 14200000-3 750 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
11 Plastični cjevovod Ø75 31711400-7 720 Otvoreni juli 2018. august 2018.
12 Armaturna šipka l=6 m, ø8mm 27114000-7 360 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
13 Spojnice za cijevi  Ø75 31711400-7 140 Otvoreni juli 2018. august 2018.
14 Rebrasta luknja   ø600 39563530-0 102 Otvoreni februar 2018. april 2018.
Investicioni rudarski radovi -ViO ukupno 65.540,00
2. Sigurnosna i zaštita oprema i sredstva  te oprema PPZ
1 Har disk min 30 dana 32333200-8 600 Otvoreni april 2018 juni 2018
2 IP kamera 32333200-8 9.200,00 Otvoreni april 2018 juni 2018
3 Kamera za kontrolu radnog vremena 32333200-8 1.830,00 Otvoreni april 2018 juni 2018
4 LCD monitor 22 inča 32333200-8 700 Otvoreni april 2018 juni 2018
5 NVR snimač 16 kanala 32333200-8 2.400,00 Otvoreni april 2018 juni 2018
6 NVR snimač 8 kanala 32333200-8 600 Otvoreni april 2018 juni 2018
7 UPS min 30 minuta 32333200-8 850 Otvoreni april 2018 juni 2018
8 UTP kabl 32333200-8 1.800,00 Otvoreni april 2018 juni 2018
9 Zidni komunikacijski ormar 32333200-8 1.000,00 Otvoreni april 2018. juni 2018.
10 Usb, CD 150 Otvoreni april 2018. juni 2018.
11 Termometar-jamski 38412000-6 200 april 2018. juni 2018.
12 Barometar 38410000-2 500 april 2018. juni 2018.
13 Prenosni instrumenti za indiciranje jamskih plinova CH4 38550000-5 10.500,00 april 2018. juni 2018.
14 Baterije za prenosne instrumente 31421000-3 670 Otvoreni april 2018. juni 2018.
15 Protivpožarni aparati S9 35111320-4 350 Otvoreni april 2018. juni 2018.
16 Protivpožarni aparati S50 35111320-4 150 Otvoreni april 2018. juni 2018.
17 Protivpožarni aparati co2-5 35111320-4 200 Otvoreni april 2018. juni 2018.
18 Vatrogasna cijev(trevira)Φ50 35111400-9 150 Otvoreni april 2018. juni 2018.
19 Mlaznica sa zasunom Φ50 35111400-9 200 Otvoreni april 2018. juni 2018.
20 Vatrogasne mješine 35111400-9 250 Otvoreni april 2018. juni 2018.
21 Vatrogasne ljestve 35111400-9 150 Otvoreni april 2018. juni 2018.
22 Vatrogasna odjela 35111400-9 1400 Otvoreni april 2018. juni 2018.
Sigurnosna i zaštita oprema i sredstva  te oprema PPZ 33850
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
3. INVESTICIONI ELEKTRO RADOVI I OPREMA
1 Kabal EpN 53 3×16/10 mm2 31321210-7 20500 Otvoreni januar 2018 mart 2018
2 Motor 37 kW, 500 V, 1460 o/min, Exd 31110000-0 16000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
3 Motor 45 kW, 500 V, 1460 o/min, Exd 31110000-0 16000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
4 Mrežni kontrolnik izolacije 500 V 30232700-1 16000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
5 Transformator bušenje 500/125  V, Exd 31170000-8 15000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
6 VN razvodna kutija Exe 31710000-6 15000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
7 Zaštitni prekidač, Exd 31212000-5 14000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
8 Jamski semofor, Exde 34996100-6 12000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
9 Jednopolni taster, Exde 31214200-1 12000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
10 Potezna sklopka 31212000-5 12000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
11 Kabal PP/JZ 4×2,5 mm2 31321210-7 10200 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
12 Elektromehanička kočnica, Exde 34322000-0 6000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
13 Motor 11/15 kW, 500 V, 1460 o/min, Exd 31110000-0 5000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
14 Jamska električna bušilica 125 V, Exd 30197330-8 7000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
15 Napojna jedinica 12 V, Exm 31000000 6000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
16 Razvodna kutija Re21 sa 4 uvodnice 31224700-9 6000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
17 Kabal EpN 58 5×6 mm2 31321210-7 5600 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
18 Razvodna kutija Exi, max 60V, IP66 sa uvodom Re16 sa tri uvodnice 31224700-9 5200 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
19 Infracrveni senzor (TX6363) Trolex 31711120-0 5000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
20 Komunikacioni kabal 31321210-7 5000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
21 Mrežni kontrolnik izolacije 6000 V 30232700-1 5000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
22 Trubaste uvodnice Re42 3171000-6 4300 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
23 Mjerne glave za davače Trolex (CH4) 31600000-2 4000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
24 Razvodna kutija Exe sa 16 uvodnica Re 21 31224700-9 3000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
25 Relejni član 24 V, Exia (barijera) 31682540-7 3000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
26 Trubaste uvodnice Re36 3171000-6 2640 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
27 Trubaste uvodnice Re29 3171000-6 2040 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
28 Mjerne glave za davače Trolex (CO, O2) 31600000-2 2000 Otvoreni februar 2018. maj 2018.
29 Motor 2,2 kW, 500 V, 1460 o/min, Exd 31110000-0 2000 Otvoreni februar 2018. april  2018.
30 Trubaste uvodnice Re21 3171000-6 960 Otvoreni februar 2018. april  2018.
31 Senzor zapaljivih gasova (STX3261) Trolex 31711120-0 1500 Otvoreni februar 2018. april  2018.
32 Trubaste uvodnice Re80 3171000-6 1500 Otvoreni februar 2018. april  2018.
33 Trubaste uvodnice Re16 3171000-6 900 Otvoreni februar 2018. april  2018.
34 Trubaste uvodnice Re64 3171000-6 800 Otvoreni februar 2018. april  2018.
35 Sentro 1 univerzalni detektor (TX6351) Trolex 31711120-0 900 Otvoreni februar 2018. april  2018.
36 RS485 Blok za razdvajanje – jednoportni izolator (TX2121) Trolex 26152500-3 600 Otvoreni februar 2018. april  2018.
37 RS485 konvertor, MOXA, tip NPort 5232I 31121111-1 600 Otvoreni februar 2018. april  2018.
38 Ripiter linije RS485 (TX2122.57) Trolex 31712347-4 500 Otvoreni februar 2018. april  2018.
INVESTICIONI ELEKTRO RADOVI I OPREMA 245740
4. INVESTICIONI MAŠINSKI RADOVI I OPREMA
1 Reduktor SNB 970 42141300-2 50.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
2 Reduktor NKB 500 Š 42141300-2 20.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
3 Reduktor TS-74 SKAT 42141300-2 24.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
4 Reduktor za grabuljar DGT-440 42141300-2 25.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
5 Jednošinska viseća pruga NPI 140 43100000-4 30.500,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
6 Reduktor VR 50 42141300-2 15.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
7 Čelično uže 16 mm 44532400-2 7.700,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
8 Planetarni vitao PV 15/22 31110000-0 24.000,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
9 Planetarni vitao PV 11/15 31110000-0 20.000,00 Otvoreni februar 2018. april 2018.
10 PHD cijev Ø110 mm sa spojnicama 31711400-7 12.480,00 Otvoreni juni 2018. august 2018.
11 PHD cijev Ø75 mm sa spojnicama 31711400-7 4.850,00 Otvoreni juni 2018. august 2018.
INVESTICIONI MAŠINSKI RADOVI I OPREMA 233.530,00
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Investicioni radovi i oprema klasirnica i autosaobraćaj
1 Teretni kamion sandučar,  korišteno 42415100-9 37.000,00 Otvoreni mart 2018. juni 2018.
2 Teretni kamion troosovinac, korišteno 42415100-9 46.000,00 Otvoreni mart 2018. juni 2018.
3 Digitalna vaga za ugalj nosivosti do 45 tona 29242323-7 21.000,00 Otvoreni mart 2018. juni 2018.
4 Uređaj za demontažu i montažu guma za teretna vozila 35231200-4 10.000,00 Otvoreni mart 2018. juni 2018.
5 Terensko vozilo 4×4 JEEP 34133000-8 6.000,00 Otvoreni mart 2018. juni 2018.
6 Mehaničarski ormar sa komplet alatom 36121120-2 5.950,00 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
7 Daska 2,5×300 (cm) za krov Separacije 20161000-2 5.750,00 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
8 Stubna dizalica nosivosti 3,5 tone za održavanje vozila 29221421-1 5.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
9 Aluminijski lim koruge za krov Separacije 27521400-7 3.000,00 Otvoreni januar 2018. april 2018.
10 Aluminijski lim rebrasti 4×1 (m) za krov Separacije 27521400-7 3.000,00 Otvoreni januar 2018. februar 2018.
11 Gotov beton za ploču radionice 28814200-3 2.000,00 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
12 Prljava obala za održavanje puta 14200000-3 2.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
13 Sekciona vrata 3,5×4 (m) za radionicu 20311100-0 2.000,00 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
14 Čelična mreža 8×8 (mm) za ploču radionice E070-4 1.455,00 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
15 Armatura Ø8 (mm) za ploču radionice 27114000-7 1.200,00 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
16 Armatura Ø10 (mm) za ploču radionice 27114000-7 1.000,00 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
17 Drvene grede 10x12x420 (cm) za krov Separacije 28812700-4 1.000,00 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
18 Garderobni ormari (u režiji Rudnika Bila) 28521720-3 1.000,00 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
19 Drvene grede 10x12x500 (cm) za ploču radionice 28812700-4 792 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
20 Daska 2,5×300 (cm) za ploču radionice 20161000-2 690 Otvoreni mart 2018. maj 2018.
21 Drvene grede 14x14x530 (cm) za krov Separacije 28812700-4 600 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
22 Električna šlajferica za pripremu farbanja „Makita“ ili „Devalt“ 31600000-2 500 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
23 Električni ili zračni pištolj za vijke točkova za teretni pogon 29631100-2 500 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
24 Pištolj za gorivo 42124210-9 500 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
25 Stubna bušilica za bušenje otvora do Ø 50 mm 33136000-2 500 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
26 Šprica za farbanje HVLP 4000 „Sata“ 33141310-6 500 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
27 Elementi 40x25x20 (cm) za ploču radionice 28814200-3 450 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
28 Armatura Ø22x 10.000 (mm) za ploču radionice 27114000-7 375 Otvoreni juli 2018. august 2018.
29 Ručna bušilica za bušenje do Ø20 mm „Makita“ 33136000-2 300 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
30 Bojler za kupatilo 80 lit. 28221200-9 250 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
31 Drvene grede 14x14x700 (cm) za krov Separacije 28812700-4 225 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
32 Cement za ploču radionice 44114000-2 150 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
33 Drvene grede 10x12x500 (cm) za krov Separacije 28812700-4 150 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
34 Drvene grede 14x14x800 (cm) za krov Separacije 28812700-4 150 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
35 PVC prozor 1200 x 600 (mm) za garderobu Separacije 20311100-0 120 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
36 Kreč za ploču radionice 28811400-4 100 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
37 Paljena žica Ø2 za ploču radionice 27341000-7 60 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
38 Ekseri dužine 20 (cm) za krov Separacije 44192200-4 50 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
39 Anker vijci M22x500 (mm) za krov Separacije 33141770-8 36 Otvoreni januar 29018. mart 2018.
40 Pijesak sitni za garderobu Separacije 14200000-3 30 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
41 Pištolj sa manometrom za zrak 29631100-2 30 Otvoreni august 2018. septembar 2018.
42 Sitni pijesak za ploču radionice 14200000-3 30 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
43 Ekseri dužine   8 (cm) za krov Separacije 44192200-4 29 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
44 Ekseri dužine   8 (cm) za ploču radionice 44192200-4 19 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
45 Ekseri dužine 15 (cm) za krov Separacije 44192200-4 19 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
46 Ekseri dužine 10 (cm) za krov Separacije 44192200-4 10 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
47 Ekseri dužine 10 (cm) za ploču radionice 44192200-4 10 Otvoreni juni 2018. juli 2018.
Investicioni radovi i oprema klasirnica i autosaobraćaj 161.530,00
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Investicioni radovi i oprema vezani za poslovne zgrade
1 Investicioni radovi vezani za centralno grijanje i stolariju 42415100-9 55.000,00 Otvoreni februar  2018. juni 2018.
7. Investicioni radovi i oprema na zaštiti okoliša (voda, zrak)
1 Investicioni radovi vezani za okoliš 42415100-9 5.000,00 direktni mart 2018. juli 2018.
8. Investicije za tehničku dokumentaciju
1 Investicije za tehničku dokumentaciju 42415100-9 55.000,00 Otvoreni (konkurentski i direktni za manje nabavke) februar 2018. maj  2018.
9. Investicione nabavke ostalih stalnih sredstava
1 Investicione nabavke ostalih stalnih sredstava 42415100-9 15.000,00 konkurentski  zahtjev mart  2018. juni 2018.
10. INVESTICIONI RUDARSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI
1 Drveni zalog 03419200-2 6000 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
2 Eksploziv metanski 24600000-0 6560 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
3 Električni detonatori MMEHD-Cu 24615000-8 9.900 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
4 Čelična lučna podgrada- 3ZV-9, PSV =   8,00 m2 44462000-6 16.507 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
5 Čelična lučna podgrada- PZV-6, PSV =  10,60 m2 44462000-7 11.403 Otvoreni januar 2018. mart 2018.
Investicioni rudarski radovi materijali ukupno 50370
r.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
11. Investicije za IT i IKT opremu i radove, usluge
1 Licenca Program blagajna i plate 42415100-9. 1.200,00 direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
2 Licenca Program za knjigovodstvo 42415100-9. 1.320,00 direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
3 Zakup frekvencija radio-stanica RAK 42415100-9. 100 direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
4 Usluge održavanja 42415100-9. 3500 direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
Licence i zakupi /usluge/ ukupno 42415100-9. 6.120,00
5 Telefon i internet 42415100-9. 9.360,00 konkurentski zahtjev mart  2018. juni  2018.
6 Mobiteli 42415100-9. 2.100,00 direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
7 PC računari sa softwer(licenca) 42415100-9. 6.100,00 konkurentski mart  2018. juni  2018.
8 Laptop računari sa softwer 42415100-9. 4.500,00 direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
9 Štampači multifunkcionalni (print, copy, scan) 42415100-9. 3.500,00 Direktni sporazum mart  2018. juni  2018.
IT oprema  ukupno 42415100-9. 25.560,00
Investicije za IT i IKT opremu i radove, usluge 31.680,00
INVESTICIONE NABAVKE ZAVISNO DRUŠTVO (ROBE, RADOVI, USLUGE) SUMA 1.094.000,00
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
Investicioni održavanje ZD (radovi, robe i usluge)
1 Investicioni održavanje elektro opreme i sredstava (remont i popravke elektro opreme i sredstava (motora, propelera, agregata, trafostanica, metanometrije, uređaja za mjerenje plina,  i dr.) 45259000-7 50000 otvoreni (konkurentski zahjev i direktni sporazum za manje nabavke) januar 2018. avgust 2018.
2 Investicioni održavanje mašinske opreme i sredstava (mašinskih trakastih i grabuljastih postrojenja, kompresora, pumpi, kotlovnica, i dr.) 45259000-7 60000 otvoreni (konkurentski zahjev i direktni sporazum za manje nabavke) januar 2018. avgust 2018.
3 Investiciono održavanje poslovnih objekata (zgrade, klasirnice, vodovodna i instalacija grijanja, krov, oluci, gromobrani, i sl.) 45200000-9 50000 otvoreni (konkurentski zahjev i direktni sporazum za manje nabavke) februar  2018. avgust 2018.
Ukupno investiciono održavanje -nabavke (usluge, robe i radovi) 160000
SVE UKUPNO INVESTICIONE NABAVKE ZAVISNO DRUŠTVO (bez radne snage) 1.254.000,00
Prilog 4.  Plan ostalih nabavki predmet nabavki  koje provodi  Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila
R.br. Predmet nabavke Jedinstveni riječnik Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
USLUGE
1 Usluge prevoznih usluga 601000-9 600.000 Otvoreni postupak Januar 2018. mart 2018.
2 Usluge istraživanja i razvoja 71351500-8 150.000 Otvoreni postupak ( za manje nabavke Direktni sporazum, konkurentski zahjev)) Januar 2018. april 2018.
3 Tekuće  održavanje mašinske opreme i sredstava (remont  i održavanje zubčaste opreme za mašinska postrojenja – dijelova grabuljastih i traćnih transportera , valjaka,  reduktora, vratila, održavanje pumpi, izrada rina, popravke, usluge oštrenja i čišćenja, varenja i sl.) 4543000-7 92.000 Otvoreni postupak ( za manje nabavke Direktni sporazum, konkurentski zahjev)) februar 2018. maj 2018.
4 Usluge analize uglja 7162000-0 72.000 Otvoreni postupak Januar 2018. mart 2018.
5 Tekuće i održavanje elektro opreme i sredstava (usluge remonta i popravke  elektro opreme i sredstava, opreme za miniranje, opreme za mjerenje plina, električna mjerenja, ) 4543000-7 70.000 Otvoreni postupak  (za manje nabavke direktni sporazum, konkurentski zahtjev) februar 2018. maj 2018.
6 Usluga PPZ zaštite i čete za spasavanje te zaštite na radu 65.000 Konkurentski, Direktni, otvoreni Januar 2018. maj 2018.
7 Usluge premija osiguranja 66500000-5 45.000 Konkurentski zahtjev Januar 2018. februar 2018.
8 Usluge  zdravstvenih usluga i zdrav. pregleda  radnika 85140000-2 40.000 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
9 Tekuće održavanje rudarskih prostorija, vjetrenje i održavanje (održavanje ventilacionih uređaja, uređaja za mjerenje plina, rekonstrukcije prostorija tekuće održavanje i dr.) 76450000-2 35.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) februar 2018.  Juli 2018.
10 Usluge reprezentacije (nabavke robe i usluge u vezi reprenzetacije) 98000000-3 35.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) Januar 2018. mart 2018.
11 Usluge  advokatskih, notarskih i usluga pravnog savjetovanja 79100000-5 30.000 Konkurentski zahtjev mart 2018. maj 2018.
12 Tekuće održavanje prevoznih sredstava (tehnički pregledi, registracije, osiguranje i održavanje, putarine, parking) 50118100-6 25.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) januar 2018. april 2018.
13 Usluge računovodstvenih i revizijskih usluga 71328000-3 22.000 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
14 Usluge  poštanskih i telekomunikacionih usluga 64110000-0 21.000 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
15 Tekuće održavanje računarske opreme 50312210-0 15.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) januar 2018. april 2018.
16 Tekuće održavanje pogon klasirnice (krov, mašinska i elektro oprema, vodosabirnici, zgrade) 50230000-6 15.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) april 2018.  Juli 2018.
17 Usluge  platnog prometa (bankarske usluge) 66110000-4 15.000 Konkurentski zahtjev Januar 2018. apirl 2018.
18 Usluge  reklama i sponzorstva, sajmova, zakupnina 79416000-5 12.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) Januar 2018.  Juli 2018.
19 Tekuće održavanje video nadzora i IKT 50312210-0 8.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) februar  2018. april 2018.
20 Usluge objave oglasa i dr., u službenim glasilima, dnevnim novima i dr. 79341000-6 6.000 Direktni sporazum Januar 2018. april 2018.
21 Tekuće održavanje poslovnih zgrada (čišćenje, higijena, DDD mjere,  popravke, zamjene) 50230000-6 5.000 Direktni sporazum Januar 2018. april 2018.
22 Ostalo tekuće održavanje (opreme, objekata, vodnih instalacija, kotlova, i sredstava i dr.) 50531100-7 5.000 Konkurentski zahtjev (za manje nabavke direktni sporazum) mart 2018. juni 2018.
23 Komunalne usluge i naknade 65000000-3 5.000 Direktni sporazum februar  2018. april 2018.
USLUGE UKUPNO 1.388.000
R.br. Predmet nabavke Jedinstveni riječnik Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
USLUGE financijske
1. Nabavke kreditna sredstva  (kod poslovnih banaka) za financiranje obaveza preduzeća 66113000-5 3.000.000 Otvoreni postupak januar 2018. maj 2018.
Prilog 4.  Plan ostalih nabavki predmet nabavki  koje provodi  Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Papir za kopiranje A4 22800000-8 4.125,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
2 Toner za printer 30125110-5 2.450,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
3 Kartoni za HTZ opremu 22800000-8 1.200,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
4 Prozor PVC (3×2) 44221000-5 700,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
5 Platne liste 22800000-8 624,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
6 Koverte A5 22800000-10 600,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
7 Toaletni papir 33761000-2 600,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
8 Stolica 39130000-2 550,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
9 Kafa 15861000-1 525,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
10 Pumpe za gorivo 42120000-6 500,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
11 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete 33760000-5 500,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
12 Papirnati brisači za ruke 33763000-6 500,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
13 Koverte A3 22800000-8 480,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
14 Telefon/Fax 32429000-6 450,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
15 Kniga izv.smjesnkih nadzornka 22800000-7 440,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
16 Koverte A4 22800000-9 400,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
17 tečni sapun 33711900-6 360,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
18 Ness kafe 15861000-1 360,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
19 Papir za crtanje mapa 22800000-9 340,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
20 Čaj 15863000-5 300,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
21 Voćni sokovi 15321000-4 300,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
22 Voćni sokovi 15321000-4 300,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
23 Bezalkoholna pića 15980000-1 300,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
24 Registratori 22800000-8 270,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
25 Trebovanje materijala 22800000-7 250,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
26 Kante 39224330-0 225,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
27 Hemijske olovke 30192121-5 210,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
28 Ruter sa 8 izlaza 30200000-1 200,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
29 Papirnate maramice 33762000-9 200,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
30 Papirnate salvete 33764000-3 200,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
31 Voćni sokovi 15321000-4 200,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
32 Paos papir 1,10 x 20 m 37823200-5 180,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
33 Djelovodni protokol 22800000-7 180,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
34 Toner za samsung ML-1665 30125110-5 165,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
35 Konvektor 39711340-4 150,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
36 Spajalice 30190000-7 150,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
37 Gazirana mineralna voda 15981200-1 150,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
38 Kakao; čokolada i slatkiši 15840000-8 150,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
39 Kante za smeće 39224340-3 125,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
40 Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolači 15820000-2 120,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
41 Produžni kabal 30200000-1 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
42 Viseče kartice 22800000-8 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
43 Crtački pribor – komplet 30190000-7 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
44 Kanap za visak 10-200 m 30190000-7 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
45 Spužve 39224320-7 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
46 Krpe za čišćenje 39525800-6 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
47 Gazirana mineralna voda 15981200-0 100,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
48 Dostavna knjiga za mjesto 22800000-7 96,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
49 Interna dostavna knjiga 22800000-7 90,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
50 Toner za fax 30125110-5 84,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
51 Heftarice 30190000-7 80,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
52 Zapisnici za ulaze 22800000-8 75,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
53 Metle 39224100-9 75,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
54 Toaletne četke 39224310-4 75,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
55 Osvježivač vazduha 39811100-1 75,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
56 Kanta za smeće 34928480-6 60,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
57 Ljepilo za papir 30190000-7 60,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
58 Solna kiselina 24311411-1 60,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
59 Grickalice 15312400-2 60,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
60 Kalkulator 30190000-7 57,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
61 Iskaz otpremljene robe 22800000-8 56,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
62 Nalog za otpremu uglja 22800000-8 56,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
63 Municija za heftaricu 30190000-7 50,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
64 Selotejp 22800000-7 50,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
65 Džoger za čišćenje 18100000-0 50,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
66 Četke za bojenje 39224210-3 48,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
67 USB stik 30190000-7 48,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
68 Bušilica za papir velika 30190000-7 40,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
69 Dozvola za izlaz 22800000-8 30,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
70 PVC ulagač sa mehanizmom 30190000-7 30,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
71 Tuš za rapitografe (rotring ili steadler) 30190000-7 30,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
72 Četke 39224200-0 30,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
73 Rokovnici 22800000-8 30,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
74 Knjiga izlaznih faktura 22800000-8 28,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
75 Knjiga otpreme uglja (A3) 22800000-8 28,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
76 Metle i četke i drugi proizvodi za čišćenje domaćinstva 39224300-1 25,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
77 Markeri 30190000-7 24,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
78 Tehničke olovke 30192121-5 20,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
79 Stikeri 22800000-8 18,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
80 PVC ulagač 30190000-7 15,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
81 Čupkalice 30190000-7 4,0 Konkurentski zahtjev januar  2018. april 2018.
Služba Komercijale i Uprava, KOPP, SUZ, Teh Sektor UKUPNO 22.390,0
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Bjanko blokovi 22800000-8 12,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2 Bušilica za akte 30190000-7 3,8 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
3 Čupkalice 30190000-7 2,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
4 Digitroni 30190000-7 18,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
5 Dnevnik blagajne 22800000-8 21,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
6 Dnevnik blagajne 22800000-8 21,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
7 Fax film (Panasonik KX-FC268 30125110-5 35,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
8 Gumica 30190000-7 1,8 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
9 Heftarica za akte 30190000-7 0,3 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
10 Hemijske olovke 30192121-5 5,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
11 Karo papir 22800000-8 820,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
12 Korektorni lak sa razrjeđivačem 30190000-7 10,5 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
13 Markeri 30190000-7 1,2 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
14 Nalog blagajne naplate 22800000-8 150,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
15 Nalog za plačanje (virman) 22800000-8 2.100,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
16 Papir A4 kopirni 22800000-8 756,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
17 PVC ulagač sa mehanizmom 30190000-7 12,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
18 PVC ulagači 30190000-7 40,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
19 Registratori 22800000-8 1.620,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
20 Spajalice 30190000-7 21,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
21 Spajalice za heftaricu 30190000-7 25,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
22 Sveske 22800000-8 4,2 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
23 Špicevi za tehničke olovke 30190000-7 3,5 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
Finansijsko računovodstvena služba UKUPNO 5.683,3
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Električna grijalica 2000 W 38436310-6 150,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
2 Kancelarijska fotelja 39130000-2 110,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
3 Kancelarijski sto 39130000-2 150,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
4 Papir A4 kopirni 22800000-8 42,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
5 Toneri za štampače 30125110-5 50,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
 Sl. za izvješ.statistiku i analizu UKUPNO 502,0
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Radne uniforme 18130000-9 3.000,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
Služba SUZ UKUPNO 3.000,0
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Industrijski pepeo 14930000-9 4.900,0 Direktni sporazum januar 2018. maj 2018.
2 Mineralna vuna 39299000-4 1.800,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
3 Motorna pila 42650000-7 1.500,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
4 Štila za alata 42671000-0 1.000,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
5 Folije od polistirena (najlon za pregrade) 19521100-5 650,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
6 Tesarski alat 44511000-5 640,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
7 Ekseri 10cm 44192200-4 500,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
8 Ekseri 12cm 44192200-4 500,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
9 Kaiš za instrumente 19160000-5 450,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
10 Benzin-obični 09132100-4 380,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
11 Žaga 44511000-5 300,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
12 Baterije R-20 i R-14 ; 1,5 V 31411000-0 250,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
13 Plata za običnu žagu 44511000-5 250,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
14 Ekseri 8cm 44192200-4 250,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
15 Bonsek 44511000-5 210,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
16 Visokotlačna pumpa za čišćenje banje 42122480-8 200,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
17 Bonsek plate 44511000-5 175,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
18 Baterija za OMOMETAR  R – 8 ; 3 V 31411000-0 150,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
19 Ulje SAE – 30 09211100-2 150,0 Otvoreni postupak februar 2018. april 2018.
20 Turpija za cirkular 44511000-5 100,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
21 Knjiga za smjenski izvještaj 22800000-8 100,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
22 Knjiga izvještaja dežurnog na ventilatoru 22800000-8 100,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
23 Knjiga izvještaja za metanometriju 22800000-8 100,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
24 Tanko savitljivo gumeno crijevo 19510000-4 100,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
25 Lanac za motornu pilu 42650000-7 100,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
26 Ekseri 20cm 44192200-4 70,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
27 Džoger za čišćenje 18100000-0 50,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
28 Sveska  A – 4  tvrdi povez 22800000-8 50,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
29 Kreda 22800000-8 50,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. april 2018.
30 Vate za čiščenje instrumenata 33141117-3 40,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
31 Sijalice za instrumente 1,35 V – 0,4 A 31531000-7 30,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
32 Solna kiselina 24311411-1 30,0 Direktni sporazum februar 2018. april 2018.
Služba ViO Ukupno 15.175,0
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Čelična lučna podgrada (3ZV-9,Psv=8,00 m² 14711000-8 825.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018.
3 Električni detonatori MMEHD-Cu 24600000-0 148.500,0 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018.
2 Drveni zalog 03410000-7 140.530,0 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018.
4 Eksploziv metanski 24600000-0 104.960,0 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018.
6 Drvena građa 03410000-7 31.500,0 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018.
5 Svider fi 38/4m 42641000-1 28.800,0 Otvoreni postupak januar 2018. mart 2018.
7 Čizme 18444200-5 19.000,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
8 Radno odijelo 18812200-6 17.000,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
9 Svider fi 38/2m 42641000-1 14.400,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
10 Kruna fi42 42641000-1 12.500,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
11 Rukavice 18312000-9 5.000,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
12 Grudnjak 18141000-9 3.000,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
13 Rudarska kroca 44511300-8 3.000,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
14 Rudarska lopata 44511300-8 3.000,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
15 Rudarski ajzin 44511300-8 3.000,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
17 Unutrašnji veš 33711900-6 2.000,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
16 Sapun 22800000-8 1.500,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
18 Rudarska sjekira 44511300-8 1.500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
19 Rudarski šljem 39514100-9 1.500,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
20 Peškir 22800000-8 600,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
22 Radna lista (blok) 22800000-8 312,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
21 Papir A4 kopirni 22800000-8 201,6 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
24 Knjiga satnica (šihtariza) 22800000-8 88,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
32 Građevinski dnevnik 22800000-8 75,0 direktni februar 2018. maj 2018.
23 Sveska A4 (debeli povez) 22800000-8 49,5 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
25 Registratori 22800000-8 37,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
27 Knjiga evidencije o radu sa eksplozivnim sredstvima 22800000-8 33,6 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
28 Knjiga rudarskih nadzora 22800000-8 33,6 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
26 Sveska A4 (tanki povez) 22800000-8 18,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
30 Knjiga glavnog magacina za ekloziv 18100000-0 16,8 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
31 Knjiga glavnog magacina za eldetonatore 18100000-0 16,8 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
29 Fascikla PVC sa mehanizmon 30190000-7 9,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
Služba rudarskih radovaUKUPNO 1.367.180,9
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Lanac za grabuljar Ø14×50 mm 44500000-5 176.400,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
2 Sigma korita (rine) TS-74 44500000-5 92.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
3 Vitlo na komprimirani zrak 6 bari 42412120-4 87.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
4 Kopča za šivanje trake 30197320-5 58.905,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
5 LEŽAJ 6204 44440000-6 51.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
6 Reduktor NKB 500 Š 42140000-2 39.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
7 Slog ulaznog vratila i tanjirastog zupčanika od reduktora stroja TS-74 42140000-2 38.600,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
8 Valjak Ø108x315mm 43312500-8 37.975,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
9 Pogonski lančanik TS-74 42140000-2 37.950,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
10 Hidrodinamička spojnica Eg 425 43132400-1 29.800,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
11 Nosač gornjeg valjka TT800 43312500-8 29.750,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
12 Centrifugalna pumpa KCP 62-8 42122000-0 28.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
13 Pogonska stanica za grabuljar TS-74 SKAT 42140000-2 27.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
14 UNP profil 65x6000mm 14711000-8 25.500,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
15 Reduktor za grabuljar DGT616 42140000-2 24.500,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
16 Reduktor TS-74 SKAT 42140000-2 24.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
17 Natezni valjak TS-74 43312500-8 21.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
18 Čelično uže Ø16mm 14622000-7 20.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
19 Pogonski valjak Ø630x950mm (sa ležajevima i čeličnim kučištima) 43312500-8 20.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
20 Zupčasta roba za reduktor NKB 500-Š (međuvratila i zupčanici) 42140000-2 20.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
21 Hidrodinamička spojnica Eg 490 43132400-1 18.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
22 Kučište za reduktor NKB 500Š 42141300-2 16.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
23 Reduktor VR 50 42140000-2 15.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
24 Sigma korito (rina) DGT616 14711000-8 15.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
25 Zupčasta roba za reduktor DGT616 42140000-2 15.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
26 Nosač donjeg valjka TT800 43312500-8 14.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
27 Valjak Ø108x950mm 43312500-8 13.500,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
28 Izlazno vratilo reduktora TS-74 42140000-2 12.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
29 Lanac Ø18x64mm za grabuljar DGT616 44500000-5 12.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
30 Kučište za ležaj 22224 (A215) 44440000-6 11.040,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
31 LEŽAJ 22217 44440000-6 10.400,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
32 Centrifugalna pumpa VPD 100-4 42122000-0 10.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
33 Natezni valjak Ø500x950mm (sa ležajevima i čeličnim kučištima) 43312500-8 10.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
34 Slog ulaznog vratila i tanjirastog zupčanika za reduktor NKB 500-Š 42140000-2 10.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
35 Pneumatska bušilica 6 bari 42121300-6 9.200,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
36 Natezni valjak DGT616 43312500-8 9.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
37 Pogonski lančanik DGT616 42140000-2 9.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
38 Rezervni dijelovi za pneumatski čekić SRK 12 (ili ČG10) 42121300-6 9.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
39 Rezervni dijelovi za pneumatsku bušilicu BŠU – Trudbenik 42121300-6 9.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
40 LEŽAJ 22310 44440000-6 8.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
41 Radna kola za pumpu KCP 62-8 42122000-0 8.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
42 Valjak Ø630x1150mm sa kučištima za ležaj 43312500-8 8.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
43 Zupčasta roba za reduktor VR50 (međuvratila i zupčanici) 42140000-2 8.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
44 Elektroda JADRAN  S ø 5 31711140-6 7.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
45 Međuvratilo II stepen – ravni zubi TS-74 42140000-2 7.200,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
46 Aparatura sa alatom za hladnu vulkanizaciju 42121300-6 7.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
47 Valjak Ø108x550mm 43312500-8 7.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
48 Plastični cjevovod Ø 75 mm 16 bari 44160000-9 6.750,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
49 Kučište za ležaj 22311 (A120) 44440000-6 6.400,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
50 LEŽAJ 23944 44440000-6 6.336,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
51 Pneumatski čekić 6 bari 42121300-6 6.200,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
52 Ručna lančana dizalica 3 tone 42413000-4 6.060,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
53 BRONZA ø 80 × 500 14612000-4 6.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
54 Mašina za šivenje trake 800mm (za ADLER kopče) 42121300-6 6.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
55 Plastični cjevovod Ø 110 mm 16 bari 44160000-9 6.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
56 Poluosovina TS-74 43312500-8 6.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
57 Poluspojnica ¾“ 42130000-9 6.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
58 Valjak Ø108x380mm 43312500-8 6.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
59 Ljepilo za vulkanizaciju gumene trake SC2000 TIP – TOP sa utvrđivačem 24910000-6 5.900,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
60 UNP profil 80x6000mm 14711000-8 5.598,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
61 VIJAK  M  16 x  90 44500000-5 5.500,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
62 Rebrasta šipka Ø22mm (Ø22x12000mm) 14711000-8 5.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
63 MATICA   M – 16 44500000-5 4.845,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
64 Kučište za ležaj 21315 (A160) 44440000-6 4.800,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
65 LEŽAJ 23038 44440000-6 4.800,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
66 Međuvratilo I stepen – kosi zubi TS-74 42140000-2 4.800,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
67 Niplo Ø25mm 42130000-9 4.800,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
68 Elektroda JADRAN  S ø 3,25 31711140-6 4.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
69 T-komad 25x25x25mm poc. 42130000-9 4.400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
70 BRONZA ø 65 × 500 14612000-4 4.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
71 Čelično uže Ø8mm JUS CH1.074 14711000-8 4.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
72 Dizalica sa motorom i čeličnim užetom 6 tona 42419100-7 4.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
73 HIPENOL  90 – ULJE 09211000-1 4.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
74 Slog ulaznog vratila i tanjirastog zupčanika za reduktor VR 50 42140000-2 4.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
75 Normalni klin 18 x 11 x 90 43611100-0 3.840,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
76 Niplo Ø75mm 42130000-9 3.750,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
77 Ogrlica PHD Ø110 na izlaz ¾“ 42130000-9 3.600,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
78 Plastični cjevovod Ø 63 mm 16 bari 44160000-9 3.600,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
79 PLIN 09120000-6 3.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
80 Spojnica PHD Ø75mm 42130000-9 3.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
81 VIJAK  M  16 x  70 44500000-5 3.440,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
82 LEŽAJ 32309 44440000-6 3.125,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
83 LEŽAJ 21315 44440000-6 3.240,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
84 LEŽAJ 22224 44440000-6 3.240,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
85 LEŽAJ 22240 44440000-6 3.220,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
86 Poluspojnica PHD Ø75mm 42130000-9 3.200,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
87 Radna kola za pumpu VPD 5-4 42122000-0 3.200,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
88 Usmjerivač vode za pumpu KCP 62-8 42122000-0 3.200,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
89 Usmjerivač vode za pumpu VPD 5-4 42122000-0 3.200,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
90 LEŽAJ 23034 44440000-6 3.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
91 LEŽAJ 32211 44440000-6 3.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
92 Naba za međuvratilo NKB 500Š 42140000-2 3.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
93 Usisna korpa – saufer Ø100mm 42122000-0 3.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
94 VIJAK  M  16 x  40 44500000-5 3.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
95 LEŽAJ 22207 44440000-6 2.880,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
96 LEŽAJ 22316 44440000-6 2.760,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
97 KISIK 09120000-6 2.700,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
98 Ventil ¾“ 16 bari 42130000-9 2.700,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
99 VIJAK  M  16 x  120 44500000-5 2.640,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
100 LEŽAJ 21313 44440000-6 2.560,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
101 Niplo Ø32mm 42130000-9 2.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
102 Niplo Ø63mm 42130000-9 2.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
103 Ogrlica PHD Ø110 na izlaz Ø75mm 42130000-9 2.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
104 Poluspojnica PHD Ø110mm 42130000-9 2.500,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
105 Izlazno vratilo reduktora DGT 616 42140000-2 2.400,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
106 LEŽAJ NU207 44440000-6 2.400,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
107 Metalna cijev Ø110x6000mm 14711000-8 2.400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
108 Pljosnato željezo 50×8 mm 14711000-8 2.400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
109 Ručna lančana dizalica 6 tona 42413000-4 2.360,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
110 Ventil Ø75mm 16 bari 42130000-9 2.250,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
111 LEŽAJ 22311 44440000-6 2.160,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
112 Elektroda JADRAN S   2,5 31711140-6 2.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
113 Gumeno crijevo za komprimirani zrak (unutrašnji otvor Ø25mm) 20 bara 19500000-1 2.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
114 Kolica za jednošinsku viseću prugu 14711000-8 2.000,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. april 2018.
115 LEŽAJ 32210 44440000-6 2.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
116 LEŽAJ 32213 44440000-6 2.000,0 Otvoreni postupak januar 2018. april 2018.
117 LIM d=8 mm 44140000-3 2.000,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
118 Mufna Ø75mm 42130000-9 2.000,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
119 Plastični cjevovod ¾ “ 16 bari 44160000-9 2.000,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
120 Pumpa na komprimirani zrak (6 bari) 42121300-6 2.000,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
121 Reducir spojnica Ø75mm na ¾“ 42130000-9 2.000,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
122 Valjak Ø150x1150mm sa kučištima za ležaj 43312500-8 2.000,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
123 Ventil Ø110mm 16 bari 42130000-9 1.980,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
124 UNP profil 180x6000mm 14711000-8 1.980,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
125 VIJAK  M  12 x  40 44500000-5 1.980,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
126 Spojnica PHD ¾“ 42130000-9 1.950,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
127 Brusilica ručna 2000W 30197330-8 1.800,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
128 Hidraulična dizalica 10tona 42419100-7 1.770,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
129 Reducir spojnica Ø110mm na ¾“ 42130000-9 1.680,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
130 T-komad 75x75x75mm poc. 42130000-9 1.656,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
131 LEŽAJ 21311 44440000-6 1.632,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
132 LEŽAJ 22232 44440000-6 1.620,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
133 Ventil Ø63mm 16 bari 42130000-9 1.608,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
134 LEŽAJ 22324 44440000-6 1.600,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
135 Bolcn za svlakače za DGT 616 34326000-8 1.568,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
136 Kleme za uže Ø16mm 31600000-2 1.520,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
137 Kuplung za motor 22kW 42141300-2 1.500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
138 Kuplung za reduktor TS-74 SKAT 42141300-2 1.500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
139 Osovina za pumpu KCP 62-8 42122000-0 1.500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
140 HIDROL 46 – ULJE 09211000-1 1.491,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
141 Rezna ploča ø 230 x 25 x 1,8 44500000-5 1.470,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
142 Poluspojnica PHD Ø32mm 42130000-9 1.450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
143 Poluspojnica PHD Ø63mm 42130000-9 1.450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
144 Feroda 100x10mm 14711000-8 1.360,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
145 Valjak Ø108x1150mm 43312500-8 1.360,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
146 TOVATNA  MAST 09211000-1 1.345,2 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
147 LEŽAJ 3315 44440000-6 1.344,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
148 VIJAK  M  16 x  60 44500000-5 1.328,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
149 LEŽAJ 22318 44440000-6 1.264,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
150 LEŽAJ 22320 44440000-6 1.260,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
151 Mufna Ø65mm 42130000-9 1.250,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
152 Spojnica PHD Ø110mm 42130000-9 1.225,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
153 Spojnica PHD Ø63mm 42130000-9 1.225,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
154 LEŽAJ 3313 44440000-6 1.216,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
155 Brusilica ručna 1500W 30197330-8 1.200,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
156 IMBUS VIJAK M24X115 44500000-5 1.200,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
157 Metalna cijev Ø76x6000mm 14711000-8 1.200,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
158 Plastični cjevovod Ø 32 mm 16 bari 44160000-9 1.200,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
159 SILIKON 24590000-6 1.170,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
160 VIJAK M20x80 44500000-5 1.160,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
161 Završna guma za vulkanizaciju 34320000-6 1.100,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
162 UNP profil 140x6000mm 14711000-8 1.152,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
163 Pljosnato željezo 100×10×6000 mm 14711000-8 1.150,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
164 LEŽAJ 32312 44440000-6 1.080,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
165 LEŽAJ 6006 44440000-6 1.080,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
166 LIM d=12 mm 44140000-3 1.080,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
167 LIM d=6 mm 44140000-3 1.080,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
168 Kuglični ležaj 15BC03 44440000-6 975,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
169 Kuglični ležaj 20BC02 44440000-6 975,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
170 Kuglični ležaj 35BC10 44440000-6 975,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
171 Kuplung za reduktor NKB 500Š 42141300-2 985,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
172 Mufna Ø32mm 42130000-9 975,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
173 Reducir spojnica Ø110mm na Ø75mm 42130000-9 972,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
174 LEŽAJ 22313 44440000-6 900,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
175 LEŽAJ NU2309 44440000-6 900,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
176 LIM d=10 mm 44140000-3 900,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
177 LIM d=15 mm 44140000-3 900,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
178 Mufna Ø25mm 42130000-9 900,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
179 Pljosnato željezo 80×10×6000 mm 14711000-8 900,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
180 VIJAK M 24 x 70 44500000-5 880,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
181 LEŽAJ 22317 44440000-6 880,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
182 LEŽAJ 22312 44440000-6 840,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
183 L profil L65 14711000-8 802,5 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
184 DRVENI UGALJ 03410000-7 800,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
185 LEŽAJ 22222 44440000-6 800,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
186 Špic za pneumatski čekić 22x75mm (okrugli) 42121300-6 800,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
187 Brus grubi  ø 200 x 25 x 22 44500000-5 792,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
188 LEŽAJ NU312 44440000-6 792,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
189 Q Armaturna mreža 10×10 14711000-8 760,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
190 MATICA   M – 12 44500000-5 755,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
191 LEŽAJ 6213 44440000-6 750,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
192 Redukcija poc. 2“ na ¾“ 42130000-9 750,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
193 Redukcija poc. 2“ na 1“ 42130000-9 750,0 Konkuretski zahtjev februar 2018. maj 2018.
194 LEŽAJ 21307 44440000-6 720,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
195 LEŽAJ 22315 44440000-6 720,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
196 LEŽAJ 22214 44440000-6 660,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
197 Kleme za uže Ø8mm 31600000-2 640,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
198 Semering 48x72x8mm 19500000-1 640,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
199 Kandžasta spojka, tipa KS 1“ 34326000-8 625,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
200 Kandžasta spojka, tipa SCU ¾“ 34326000-8 625,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
201 Kandžasta spojka, tipa SCV ¾“ 34326000-8 625,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
202 Brusilica ručna 720W 30197330-8 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
203 Hidraulični radapciger 15 tona 42419100-7 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
204 LEŽAJ 22206 44440000-6 600,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
205 LEŽAJ NUP316 44440000-6 600,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
206 Pljosnato željezo 25×10 x 6000 mm 14711000-8 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
207 Radapciger (sa 3 kraka) 44500000-5 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
208 Redukcija poc. 5/4“ – ¾“ 42130000-9 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
209 Redukcija poc. 6/4“ – ¾“ 42130000-9 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
210 Ventil za rasterečenje tlaka Ø63mm 42130000-9 600,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
211 LEŽAJ 23028 44440000-6 570,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
212 Nepovratni ventil Ø110mm 42130000-9 560,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
213 Semering 40x62x8mm 19500000-1 560,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
214 MATICA M – 24 44500000-5 540,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
215 Semering 80x100x12mm 19500000-1 540,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
216 MATICA M – 22 44500000-5 528,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
217 Dvoredni Galov lanac 16B-2 44540000-7 525,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
218 Burgija (ravna i konusna; od 3 do 30mm) 44500000-5 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
219 Elastična podloška Ø16mm 31600000-2 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
220 Nepovratni ventil Ø150mm 42130000-9 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
221 Paljena žica Ø2mm 14711000-8 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
222 Pumpa za centralno grijanje GRUNDFOS tip UPS 32-40 42122480-8 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
223 Pumpa za centralno grijanje GRUNDFOS tip UPS 32-80 42122480-8 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
224 Ventil Ø150mm 16 bari 42130000-9 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
225 VIJAK M 24 x 100 44500000-5 500,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
226 VIJAK M 24 x 120 44500000-5 500,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
227 Zeger prstenovi (raznih prečnika) 44425100-6 500,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
228 Aluminijske nitne Ø8x25mm 14721000-1 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
229 Dvoredni Galov lanac 12B-2 44540000-7 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
230 Lojeno azbestna šnjura 10x10mm 19420000-6 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
231 Lojeno azbestna šnjura 12x12mm 19420000-6 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
232 Redukcija poc. 2“ – ¾“ 42130000-9 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
233 Ventil ½“ 16 bari 42130000-9 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
234 Ventil Ø32mm 16 bari 42130000-9 450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
235 Ručna lančana dizalica 1,5 tone 42413000-4 434,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
236 LIM d=20 mm 44140000-3 420,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
237 Pucvala 44500000-5 420,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
238 Kuplung za reduktor VR -50 42141300-2 400,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
239 LIM d=40 mm 44140000-3 400,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
240 Ventil za rasterečenje tlaka Ø25mm 42130000-9 400,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
241 Brus fini   ø 200 x 25 x 22 44500000-5 396,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
242 Spojnica PHD Ø32mm 42130000-9 375,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
243 Klin za zvijezdu DGT 616 28x15x150 14711000-8 360,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
244 LEŽAJ NU316 44440000-6 360,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
245 Metalne prskalice 42130000-9 360,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
246 Uložak za tuš bateriju ½“ 42130000-9 320,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
247 Baterija klasik za usponski tuš ½“ 42130000-9 300,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
248 Bušilica ručna 30197330-8 300,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
249 Dvoredni Galov lanac 06B-2 44540000-7 300,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
250 Feroda 50x6mm 14711000-8 300,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
251 LEŽAJ 2305 44440000-6 300,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
252 LEŽAJ 6303 44440000-6 300,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
253 Ventil za rasterečenje tlaka Ø32mm 42130000-9 300,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
254 VIJAK  M  16 x  180 44500000-5 300,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
255 LEŽAJ 6310 44440000-6 280,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
256 Gumena zaptivka za kandž.spojku, tipa KS 1“ 19510000-4 250,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
257 Gumena zaptivka za kandž.spojku, tipa SCU ¾“ 19510000-4 250,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
258 Gumena zaptivka za kandž.spojku, tipa SCV ¾“ 19510000-4 250,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
259 Brusna ploča ø 180 X 25 x 8 44500000-5 240,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
260 LIM d=2 mm 44140000-3 240,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
261 LIM d=3 mm 44140000-3 240,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
262 Puni komad Ø40mm (dužina 6000mm) 14711000-8 240,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
263 Redukcija poc. 1“ – ¾“ 42130000-9 225,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
264 Četke za farbanje 39224000-8 216,0 Direktni sporazum februar 2018. maj  2018.
265 Betonsko željezo ø10 mm 14711000-8 200,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
266 LEŽAJ 6308 44440000-6 200,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
267 MATICA M – 20 44500000-5 200,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
268 Vatrogasno crijevo Ø75mm 19500000-1 200,0 Direktni sporazum februar 2018. maj  2018.
269 Četke za brusilicu Ø110x25mm 39224000-8 180,0 Direktni sporazum februar 2018. maj  2018.
270 MATICA M – 30 44500000-5 180,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
271 Periflex guma 10 381 19500000-1 180,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
272 Semering 75x100x10mm 19500000-1 180,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
273 Vijak za reduktor M30x140 HX 10.9. 44500000-5 180,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
274 NAFTA  D – 2 09130000-9 170,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
275 VIJAK  M  16 x  210 44500000-5 170,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
276 Gusana elektroda Ø2,5mm 31711140-6 160,0 Direktni sporazum februar 2018. maj  2018.
277 MATICA M – 27 44500000-5 160,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
278 Puni komad Ø20mm (dužina 6000mm) 14711000-8 160,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
279 Glatka puna cijev Ø40mm 14711000-8 150,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj  2018.
280 LEŽAJ 4206 44440000-6 150,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj  2018.
281 Sprej WD 40 44512800-0 150,0 Direktni sporazum februar 2018. maj  2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
282 VIJAK  M  10 x  70 44500000-5 150,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
283 MATICA  M – 10 44500000-5 144,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
284 VIJAK  M  10 x  130 44500000-5 140,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
285 VIJAK  M  20 x  120 44500000-5 140,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
286 Puni komad Ø50mm (dužina 6000mm) 14711000-8 130,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
287 VIJAK  M  12 x  70 44500000-5 125,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
288 Brus vidija  ø 200 x 25 x 22 44500000-5 120,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
289 Čelična četka (ručna) 39224000-8 120,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
290 Dizne za rezač 10-30 (komplet) 44500000-5 120,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
291 Ključ vilasto-okasti 46 44500000-5 120,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
292 Sjekač 200mm 42660000-0 120,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
293 VIJAK  M  10 x  100 44500000-5 120,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
294 Ključ vilasto-okasti 24 44500000-5 108,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
295 VIJAK  M  12 x  50 44500000-5 105,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
296 Ključ vilasto-okasti 19 44500000-5 104,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
297 Aluminijske nitne Ø5x20mm 14721000-1 100,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
298 VIJAK  M  20 x  100 44500000-5 100,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
299 VIJAK  M  8 x  100 44500000-5 100,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
300 VIJAK  M  8 x  70 44500000-5 94,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
301 VIJAK  M  8 x  50 44500000-5 92,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
302 MATICA  M – 8 44500000-5 91,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
303 VIJAK  M  10 x  50 44500000-5 90,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
304 VIJAK  M  12 x  30 44500000-5 90,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
305 VIJAK  M  8 x  20 44500000-5 90,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
306 VIJAK  M  8 x  40 44500000-5 90,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
307 Ključ vilasto-okasti 17 44500000-5 80,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
308 Odvijači (obični, krstasti), (po 5 komada) 44500000-5 80,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
309 Maska za varenje 39299200-6 78,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
310 Bravarski čekić 1kg 44500000-5 70,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
311 VIJAK  M  12 x  130 44500000-5 70,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
312 Imbus ključ 19 44500000-5 67,5 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
313 VIJAK  M  10 x  40 44500000-5 66,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
314 Ključ vilasto-okasti 13 44500000-5 64,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
315 VIJAK  M  8 x  30 44500000-5 64,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
316 Borfiter za bušilicu 44500000-5 60,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
317 Mazalica za tovatnu mast 44510000-8 60,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
318 Rezač za autogeni aparat 34320000-6 60,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
319 VIJAK  M  10 x  30 44500000-5 60,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
320 Kliješta za varenje 44500000-5 54,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
321 Elektroda E DUR 600 Ø3,25mm 31711140-6 50,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
322 VIJAK  M  12 x  100 44500000-5 50,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
323 VIJAK  M  12 x  25 44500000-5 50,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
324 Kliješta – rocangle 44500000-5 48,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
325 Kombinovana kliješta (papagajke) 44500000-5 42,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
326 Imbus ključevi (od 1 do 19) 44500000-5 40,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
327 Špicasta kliješta 44500000-5 36,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
328 VIJAK  M  6 x  50 44500000-5 34,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
329 Radna lista 22800000-8 33,6 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
330 VIJAK  M  6 x  40 44500000-5 33,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
331 VIJAK  M  6 x  30 44500000-5 32,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
332 VIJAK  M  6 x  20 44500000-5 31,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
333 Brusni papir G400 14810000-2 30,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
334 Staklo crno za masku za varenje 39299200-6 30,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
335 Kliješta – kombinirke 44500000-5 25,0 Direktni sporazum januar 2018. juni 2018.
336 Toner za štampač Kyocera FS 1135 MFP 30125110-5 25,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
337 MATICA  M – 6 44500000-5 24,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
338 Knjiga izvještaja mašinskog nadzornika 22800000-8 22,4 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
339 Registrator 22800000-8 22,2 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
340 VIJAK  M  10 x  20 44500000-5 20,0 Otvoreni postupak januar 2018. juni 2018.
341 Sveska A4 (tvrdi uvez) 22800000-8 19,8 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
342 Kliješta za zeger prstenove (za unutarnje i vanjske zeger prstenove) 44500000-5 18,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
343 Knjiga satnica 22800000-8 13,2 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
344 Hemijska olovka (plava) 30190000-7 6,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
345 Staklo obično za masku za varenje 39299200-6 3,6 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
346 KM matice sa MB podloškama (razne) 44500000-5 3,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
347 Mine za heftaricu 30190000-7 1,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
348 Spajalice (100 kom.pakovanje) 30190000-7 0,5 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
349 PVC ulagač (100 kom.) 30190000-7 0,1 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
Mašinska služba ukupno 1.575.086,6
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
R O B E XXXXXX
1 Grebenasta sklopka 100 A 31264100-0 7.056,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
3 Transformator pomoćnog napona 500/24V 31710000-6 2.610,0 Otvoreni postupak februar 2018. maj 2018.
5 Razvodni ormar (metalni) 31214500-4 2.475,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
6 Razvodni ormar IP54 31214500-4 2.465,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
2 Prolazni izolator 63 A Exde 44111511-6 2.450,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
4 Plastične vezice 31711400-7 2.250,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
9 Fluo cijevi 60 cm 31532910-6 1.755,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
8 Fluo cijevi 120 cm 31532910-6 1.710,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
7 Propeler za motor 22 kW 31160000-5 1.625,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
11 Kontakti za sklopnik CNM400 (radni + mirni) 3121430-9 1.560,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
12 Industrijski relej sa postoljem 220V 31221000-0 1.470,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
16 Transformator pomoćnog napona 500/42V 31710000-6 1.450,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
14 Prolazni izolator 25 AEXde 44111511-6 1.425,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
15 Prolazni izolator16A EXDe 44111511-6 1.410,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
10 Nožasti osigurač NVOO 50 A, 500 V (kratki) 31211300-1 1.375,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
13 Izolir traka 31651000-4 1.200,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
17 Štitnik propelera za motor 22 kW 31160000-5 980,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
18 Električna dizalica 42414100-2 873,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
19 Gusana elektroda2,5mm 31660000-0 800,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
22 Nožasti osigurač NVOO 80 A,500 V ( Kratki ) 31211300-1 800,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
20 Kontakti za sklopnik CN63 (Radni +mirni) 3121430-9 760,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
21 Kontakti za sklopnik CN80 (Radni +mirni) 3121430-9 750,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
23 Transformator pomoćnog napona 500/220V 31710000-6 725,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
25 Termički relej 24-45 A 31221000-0 680,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
26 Pocinčana traka za uzemljenje , materijal FeZn,dimanzija 25x4mm 30197110-0 680,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
24 Pocinčana sonda za uzemljenje T-1000 mm s pločicom, 2 pločice 80mmx80mm,4 vijka M8 i 4 matice M8 33141641-5 670,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
27 Propeler za motor 45kW 31160000-5 650,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
28 Propeler za motor 37 kW 31160000-5 630,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
29 Ležaj NU311 44440000-6 600,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
30 Sijalice 100 W, grlo E27 31510000-4 600,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
31 Sprej WD 40 44512800-0 600,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
32 Reflektor 30W 31510000-4 580,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
33 Kabal stopica 50 mm 31681100-4 550,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
34 Kabal stopica 70 mm (na gnječenje ) 31681100-4 550,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
35 Kabal PP 5×2,5mm2 31321210-7 540,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
36 Kablovska stopica (neizolirana okasto-cijevasta ) 25mm2-M10 30197110-0 495,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
37 Kablovska stopica (neizolirana okasto-cijevasta) 16mm2-M8 30197110-0 495,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
208 Električarski alat 33136000-2 480,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
227 Razvodna tabla (razdjelna) 31710000-6 475,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
38 V.N. Osigurač 20/10 kV ( dugi ) 60 A 31211300-1 468,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
39 V.N. Osigurač 20/10 kV(dugi) 25 A 31211300-1 468,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
40 V.N. Osigurač 20/10 kV(dugi) 50 A 31211300-1 468,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
41 Kablovska stopica (neizolirana okasto cijevasta ) 35 mm2 – M10 30197110-0 450,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
42 Kablovska stopica (neizolirana okasto cijevasta ) 50 mm2-M12 30197110-0 450,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
43 Kablovska stopica (neizolirana okasto-cijevasta)70mm2-M12 30197110-0 450,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
44 Trubasta uvodnica za uvod kabla 2.5 mm2 31710000-6 420,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
45 Industrijski relej sa postoljem 24 VDC 31221000-0 400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
46 Ležaj 6206 44440000-6 400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
47 Mikroprekidač za jamsku  bušilicu 31212000-5 400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
48 Postolje za nožasti osigurač (kratko) (3/1) 31211000-8 400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
49 Sklopnik CN 25A 3121430-9 400,0 Konkurentski zahtjev januar 2018. juni 2018.
50 Sklopnik CN 40 A 3121430-9 400,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
51 Sklopnik CN 63 A 3121430-9 400,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
52 Sklopnik CN 80 A 3121430-9 400,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
53 Stopice 1,5mm 31681100-4 400,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
54 Stopice 2,5 mm 31681100-4 400,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
55 Termički relej 40-60A 31221000-0 400,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
56 Kabal stopica 70 mm ( na vijak ) 31681100-4 385,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
57 Kabal PP 3×2,5mm2 31321210-7 360,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
58 Nožasti osigurač NVOO 63 A, 500 V ( kratki ) 31211300-1 350,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
59 Propeler za motor 90 kW 31160000-5 350,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
60 Termički relej 12-24 A 31221000-0 350,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
61 Propeler za motor 75 kW 31160000-5 340,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
62 Kabal PP 3×1,5 mm2 31321210-7 330,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
63 Grebenasta sklopka 31264100-0 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
64 Kabal stopica 25 mm ( na gnječenje ) 31681100-4 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
65 Kabal stopica 35 mm (na gnječenje ) 31681100-4 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
66 Lemilica sa vrućim zrakom i klasični stanica 33136000-2 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
67 Ležaj 6311 44440000-6 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
68 Propeler za motor 11/15 kW 31160000-5 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
69 Punjenje za pištolj za ljepljenje plastikom 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
70 Ravne podloške 10mm 44531600-7 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
71 Ravne podloške 12 mm 44531600-7 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
72 Ravne podloške 6mm 44531600-7 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
73 ravne podloške 8 mm 44531600-7 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
74 Sijalica VTF 250 W, E 40 31510000-4 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
210 Električna bušilica 33136000-2 300,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
75 Gumirani kabal 31321210-7 250,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
76 Štitnik propelera za motor 11/15kW 31160000-5 250,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
209 Električna brusilica 33136000-2 250,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
220 Ležaj NU 212 44440000-6 250,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
221 Ležaj NU 213 44440000-6 250,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
222 Ležaj NU 313 44440000-6 250,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
223 Ležaj NU316 44440000-6 232,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
218 Ležaj 6313 44440000-6 220,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
77 Industrijski relej sa postoljem 42 VDC 31221000-0 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
78 Kabal stopica 10 mm na gnječenje 31681100-4 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
79 Kabal stopica 16 mm na gnječenje 31681100-4 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
80 Pila za metal 42674000-1 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
81 Plovka za muljnu pumpu 25212000-0 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
82 Prigušnica VTF 250 W 3150000-2 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
83 Radapciger 31712347-4 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
84 Termički relej 8-12 A 31221000-0 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
85 Univerzalni instrument (mini) 30124000-4 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
217 Ležaj 6312 44440000-6 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
226 NN prekidač 31212000-5 200,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
216 Ležaj 6309 44440000-6 195,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
214 Ležaj 6304 44440000-6 190,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
215 Ležaj 6306 44440000-6 190,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
86 Utičnica (nadžbuk)monofazna 31224100-3 188,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
87 Utićnica ( nadžbuk ) trofazna 31224100-3 184,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
88 Ležaj 6203 44440000-6 180,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
89 Prekidač dupli nadžbuk 31212000-5 180,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
90 Sijalica VTF 125 W, E27 31510000-4 180,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
91 Sklopnik 25 A,110 V 31264100-0 180,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
92 Pucvala 39542000-3 175,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
93 Križna spojnica trake (FeZn) za uzemljenje 80×80 mm sa 3 pločice 30197110-0 165,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
94 Ležaj 6313 44921100-3 165,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
95 Ležaj NU 312 44440000-6 165,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
96 Brusni papir 14810000-2 150,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
97 grlo E27 31223000-5 150,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
98 Ležaj 6200 44440000-6 150,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
99 Mini bušilica brusilica (komplet alata) 33136000-2 150,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
100 Prigušnica VTF 125 W 3150000-2 150,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
228 Regulacioni ventil za boce za kalibraciju 31711400-7 150,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
101 Utičnica (podžbuk) monofazna 31224100-3 141,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
102 Ležaj 6310 44440000-6 140,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
103 Prekidač (podžbuk)jednopolni 31212000-5 135,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
104 Prekidač nadžbuk 31212000-5 135,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
105 Postolje za nožasti osigurač (dugi) (3/1) 31211000-8 125,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
213 Ležaj 6302 44440000-6 110,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
106 Alkalne baterije LR6-1,5V 31411000-0 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
107 Grebenasta sklopka 63 A 31264100-0 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
108 Kabal stopica (50 mm ) na vijak 31681100-4 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
110 Osigurač automatski 20 A 31211300-1 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
111 Osigurač tropolni (automatski ) 20 A 31211300-1 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
112 Osigurač tropolni (automatski ) 20 A 31211300-1 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
113 Produžni kabal 5m (5mjesta) 31321210-7 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
114 termički relej 4-8 A 31221000-0 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
225 Nareznice ( komplet ) 31712347-4 100,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
115 Vijak INBUS 6×30 44530000-4 95,0 Direktni sporazum februar  2018. juni 2018.
116 Vijak INBUS 8×30 44530000-4 95,0 Direktni sporazum februar  2018. juni 2018.
117 Utikač monofazni (gumeni) 31224100-3 94,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
118 Bezkiselinski vazelin 09221100-5 90,0 Direktni sporazum februar  2018. juni 2018.
119 Nožasti osigurač NVOO 16 A, 500 V (kratki 31211300-1 90,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
109 Naljepnica za elektro uređaje (po uzorku) 22800000-8 80,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
120 Farba za željezo 3/1 (Bijela) 24200000-6 75,0 Direktni sporazum februar  2018. juni 2018.
121 Farba za željezo 3/1 (Žuta) 24200000-6 75,0 Direktni sporazum februar  2018. juni 2018.
122 Nožasti osigurač NVOO 25 A, 500 V (kratki) 31211300-1 75,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
123 Nožasti osiguračNVO 20 A,500 V (kratki) 31211300-1 75,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
124 Redne stezaljke 23mm2,Exe 32442300-6 75,0 Direktni sporazum februar  2018. juni 2018.
212 Ležaj 6212 44440000-6 75,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
125 Napojna jedinica 24 V (40W) 31215000-6 70,0 Konkurentski zahtjev februar  2018. juni 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
126 Utikač trofazni 31224100-3 70,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
127 Kabal stopica  35 mm (na vijak ) 31681100-4 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
130 Napojna jedinica 12V(40W) 31215000-6 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
131 Osigurač (automatski) 6A 31211300-1 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
132 osigurač (automatski)1A 31211300-1 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
133 osigurač (automatski)2A 31211300-1 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
134 Osigurač automatski 16 A 31211300-1 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
135 Plata za pilu za metal 42674000-1 60,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
224 Ležaj6202 44440000-6 60,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
128 Matica M6 44531600-7 57,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
129 Matica M8 44531600-7 57,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
136 Nožasti osigurač NVOO 10 A, 500 V (kratki 31211300-1 54,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
137 Prekidač ( podžbuk ) dvopolni 31212000-5 54,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
138 Knjiga evidencije ulaska u jamu (Lampar) 22800000-8 50,4 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
139 Alkalne baterije 9 V 31411000-0 50,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
140 Borer za beton(komplet 14711000-8 50,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
141 Četka za brusilicu 39224200-0 50,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
142 Grlo eE40 31223000-5 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
143 Ležaj 6308 44440000-6 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
144 Luk za željeznu pilu 44134000-8 50,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
145 Osigurač patrona 20 A 31211300-1 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
146 Pasta za lemljenje 28415300-7 50,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
147 razrjeđivać 24200000-6 50,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
148 Zatezne podloške 10 mm 44531600-7 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
149 zatezne podloške 12 mm 44531600-7 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
150 Zatezne podloške 6mm 44531600-7 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
151 Zatezne podloške 8 mm 44531600-7 50,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
219 Ležaj 6316 44921100-3 45,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
152 industrijska utičnica 380V 31224100-3 40,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
153 Industrijski utikač 31224100-3 40,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
154 Instrument multimetar 30124000-4 40,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
155 Instrument termalni (FLUKE 279FC) 30124000-4 40,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
156 Instrument za mjerenje brzine obrtaja 30124000-4 40,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
157 Instrument za mjerenje otpora izolacije 30124000-4 40,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
158 Razvodna kutija 100×100(nadžbuk) 31224700-9 40,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
159 Redna stezaljka 25 mm 32442300-6 40,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
160 Redna stezaljka 35 mm 32442300-6 40,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
161 Redna stezaljka 50 mm 32442300-6 40,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
162 Sekundarno ljepilo 24910000-6 40,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
163 Zidni nosać gromobranske trake (FeZn) sa tiplovima i šarafima ( 8x 100 ) 33141641-5 38,7 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
164 Monofazni gumirani utikač 31224100-3 36,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
165 Vijak INBUS 10×100 44530000-4 36,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
166 Let lampa na plin 33136000-2 35,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
167 Alkalne baterije LR3-1,5V 31411000-0 30,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
168 Četka za farbanje 39224300-1 30,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
169 Gips 44921100-3 30,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
170 Obujmica 10 mm (10 kom) 44167200-0 30,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
171 Obujmica 8 mm (10 kom) 44167200-0 30,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
172 Razvodna kutija Ø58(podžbuk) 31224700-9 30,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
173 Razvodna kutijaØ78(podžbuk) 31224700-9 30,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
229 Ureznice(komplet) 31712347-4 30,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
174 Pumpica za lemljenje 33136000-2 26,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
175 Kiselina za skidanje korozije 24200000-6 25,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
176 Osigurač patrona 16 A 31211300-1 25,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
177 Osigurač patrona 25A 31211300-1 25,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
178 Starter za fluo cijev 18 W,220 V 31680000-6 25,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
179 Borer za drvo (komplet) 14711000-8 20,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
180 Knjiga evidencije mašina za miniranje 22800000-8 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
181 Razvodna kutija 100×100(podžbuk) 31224700-9 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
182 Rezna ploča za brusilicu (mala po uzorku) 44511000-5 20,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
183 Tiplovi + vijci 10 mm 44530000-4 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
184 Tiplovi + vijci 6mm 44530000-4 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
185 Tiplovi + vijci 8 mm 44530000-4 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
186 Vijak INBUS 5×30 44530000-4 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
187 Vijak INBUS 5×50 44530000-4 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
188 Vodootporni marker 22800000-8 20,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
189 Knjiga izvještaja smjenski nadzornika 22800000-8 16,8 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
190 Držać sa lupom 33136000-2 16,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
191 Ljepilo (neostik) 24910000-6 16,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
192 Žica za lemljenje 44333000-3 15,0 Direktni sporazum februar 2018. maj 2018.
211 Ležaj 6205 44440000-6 15,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
193 Matica M5 44531600-7 12,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (KM) bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Napomena
1 2 3 4,0 5 6 7 8
194 Tiplovi + vijci 12 mm 44530000-4 12,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
195 Ekseri (100 mm ) 44192200-4 10,8 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
196 Knjiga evidencije om metara 22800000-8 8,4 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
197 Knjiga evidencije ulaska u jamu (NTO) 22800000-8 8,4 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
198 Knjiga za metanometriju 22800000-8 8,4 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
199 Redne stezaljke 10 mm2(niz 10 kom) 32442300-6 8,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
200 Redne stezaljke 2.5 mm2 (niz 10kom) 32442300-6 8,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
201 Redne stezaljke 4 mm2 (niz 10 kom) 32442300-6 8,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
202 Redne stezaljke 6mm2(niz 10 kom) 32442300-6 8,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
203 Knjiga satnica 22800000-8 6,6 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
204 Vijak za gipsane ploče (70mm) 44530000-4 4,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
205 Vijak za gipsane ploče(30mm) 44530000-4 4,0 Konkurentski zahtjev februar 2018. maj 2018.
206 Vijak za gipsane ploče(50mm) 44530000-4