Pregovarački- Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP

Datum:______.2017

Broj:________/2017

PREGOVARAČKI POSTUPAK

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

ROBE ELEKTRO OPREMA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

Juli 2017. Godine

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

1.1. Broj nabavke: 05/17 -PP

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivamo Vas da dostavite zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku robe elektro oprema- Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP . Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH  broj:39/14)- u daljem tekstu : Zakona, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Hitnos nabavke uslovljnea je zapisnikom sa sastanka Štaba službe za spasavanje broj:11264/17 od 25.07.2017. godine. Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP je hitno potreban za povezivanje kodera za idniciranje plina na metanometriskoj centrali, što obezbjeđuje osnov bezbjednosti I sigurnosti u jamskim prostorijama

2.   OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

2.1    Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:

“Ugovorni organ” – JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila

“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

“Postupak nabavke”– pregovarački postupak bez objave obavještenja

“TD” – ova tenderska dokumentacija.

Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su  doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU 

Ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Adresa: Han-Bila 75281, Dolac bb

Identifikacijski broj: 4236078160002

Broj bankovnog računa: 1542602001858632 kod Intesa San paolo Banke

Detaljna adresa za korespodenciju: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Telefon: +387 30 562 400; 562 403

Faks:      +387 30 562 404

E-mail:   rudnikhanbila@bih.net.ba

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:

1.      Ekonomski dio: Adis Kasumović, dipl.ecc- Rukovodilac komercijalne službe, kontakt telefon: 030/562-535, e-mail adresa: rudnikhanbila@bih.net.ba; Zolota Adnan dipl.ecc-zamjenik.

2.      Pravni dio: Emsudin Mehić dipl.iur – Rukovodilac pravne službe; Sabina Zolota dipl.iur- zamjenik.

3.      Tehnički dio: Rukovodilac elektro službe: Dino Bradarić dipl.ing.el. kontakt: 061/592/636 ili na broj: 030-563-561

4. PREDMET NABAVKE

Predmet ovog postupka je nabavka robe elektro oprema Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP,procijenjene vrijednosti 14.000,00 KM bez PDV-a

Oznaka i naziv iz jednistvenog rječnika javne nabavke:

31612200-1

4.1 Podjela na lotove

Predmet nabavke nije podjeljen  na lotove.

U prilogu tenderske dokumentacije dostavljamo tehničku specifikaciju za gore navedenu robu.

     5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE

          5.1.   Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom faxom ili e mailom , ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, e-maila , uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

 

   6. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU – Faza predkvalifkiacije

 

           6.1.  Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće

Zahtjevi se dostavljaju na sljedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila.

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće u u (fazi prdkvalifikacije) ističe dana 01.08.2017.godine. u 11:00 sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni.

Uslovi za učešće i potrebni dokazi

U skladu sa čl. 45 , 46,  i 52 .ZJN BiH (Službeni glasnik 39/14 , kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

U skladu sa članom 45. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat:

a)      je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran

b)      je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan

c)      kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan

d)      kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

6.2 Dokazi prema članu 46. ZJNBiH (službeni glasnik 39/14)   (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti).

Ponudač je dužan u svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti  obavezan dostaviti:

a)      Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugim registrima zemlje u kojoj je registriran ili da osiguraju posbenu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesinalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke . Traženi dokaz dostaviti u orginalu ili ovjerenoj  fotokopiji od nadležne institucije.

b)      Dozvolu za rad izdanu od strane Agencije za bankarstvo. Dozvolu dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Napomena: Kandidati su u postupku javne nabavke  u fazi (predkvalifikacije) obavezni dostaviti dolje navede izjave koje trebaju da budu potpisane i ovjerene od ovlaštene osobe i nadležnog organa i dokaze po članu 46. ZJNBiH ( Službeni glasnik 39/14) gore navedene dokaze po članu 46. a) i b). Ovjerene kopije potrebnih izjava od strane ovlaštenog lica I nadležnog organa  po članu 45 ;47;49  članu 52. ZJN BiH , kao i dokzi po članu 46. ZJN BiH  ne smiju biti stariji od 25 dana od dana predaje zahtjeva za učešče u fazi predkvalifikacije  tj. od (20.02.2017. godine).

6.3 Trošak zahtjeva za učešće

Trošak zahtjeva za učešće u potpunosti snosi kandidat. Tenderska dokumetnacija se nalazi na web sajtu www.rudnikhanbila.com

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 45. stavovima 1. i 4. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač_________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a)       Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)       Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c)       Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;

d)       Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojim se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

__________________

Mjesto i datum izjave:

__________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

________________                              MP.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav 1. tačka od a) do d) i 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 47. stavovima 1. i 4. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač____________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav 1. tačke a) do d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav 1. tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav 3. tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojim se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM a ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

_____________________________

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P

Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 49. tačke: d). e), f) i (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke robe) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani _______________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj ___________________, čije sjedište se nalazi u _______________(Grad/općina), na adresi _______________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke ______________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________________  (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ___________, a u skladu sa članom 49. tačke d), e), f) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

d) uzorke, opise i / ili fotografije robe koja je predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost kandidat/ ponuđač obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva

e)      uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta, a kojim se potvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama

f)       potvrdu kandidata/ ponuđača o prihvatanju postupka kontrole robe složenije vrste ili robe koja izuzetno treba služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete privrednog subjekta i ako je potrebno na način izrade studija i istraživanja, te mjere za kontrolu kvaliteta koje koristi privredni subjekt

(Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više)

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova od 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

________________

Mjesto i datum davanja izjave

________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

__________________________                   M.P.

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 52. stav 2. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

  1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
  2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje nije trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja dijela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
  3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
  4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
  5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Dajem ovu izjavu, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

_____________________________

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

Potpis i pečat nadležnog organa

_____________________________                     M.P.

 

Izabrani kandidati koji ispunjavaju uslove koje je utvrdio ugovorni organ (Ulsovi za kvalifikaciju  tačka 6. Tenderske dokumentacije), pozvat će se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, pozvat će se da učestvuju u pregovorima

Ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima.

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI 

        7.1. Priprema početnih ponuda 

Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje  nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.  

Početna ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

a) Obrazac za incijalnu ponudu

b) Obrazac za cijenu incijalne ponude

c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.47;49 i 52 ZJNBiH

d) Dokaz o registraciji tačka 6.2. Tenderske dokumentacije

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu sa naznakom za koji lot se ponuda dostavlja u skladu sa tačkom 4. Tenderske dokumentacije

       7.2.  Povjerljivost

Član 11. (a) Zakona navodi da:

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. 

           7.3. Dostavljanje početnih ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu sa pečatom ili potpisom koja treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Početna ponuda za nabavku robe elektro Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila, ne otvarati do 02.08.2017. godine u 11 00 sati”.

            7.4. Izmjena i povlačenje početnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje početne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju početnih ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE POČETNE PONUDE” ili „POVLAČENJE POČETNE PONUDE”.

            7.5. Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda

Početne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. – Travnik-Bila, 72 281 Han –Bila ili direktno na Protokol Društva.

Rok za dostavljanje početnih ponuda ističe 02.08.2017. godine u 11 00 sati”.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene.

7.6. Ocjena prihvatljivosti početnih ponuda

 

Ocjena prihvatljivosti početne ponude će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

Ugovorni organ će dodjelu ugovora  odnosno vredovanje zasnovati na primjeni kriterija najniža cijena.

7.7. Poziv na pregovaranje

Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude biće pozvani napregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama Rudnika. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 – KONAČNE PONUDE

Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom biti će pozvani da dostave konačne ponude sa naznakom za lot  u skladu sa članom 4. Tenderske dokumentacije.

8.1. Priprema konačnih ponuda

Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

Konačna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

a) Obrazac za incijalnu ponudu

b) Obrazac za cijenu incijalne ponude

c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.47;49 i 52  ZJNBiH

d) Dokaz o registraciji tačka 6.2. Tenderske dokumentacije

8.2. Povjerljivost

Član 11. (a) Zakona navodi da:

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. 

         8.3. Dostavljanje konačnih ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu konačnu ponudu u originalu. Konačna ponuda sa pečatom ili potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati sljedeće riječi: Konačna ponuda za nabavku robe elektro oprema Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP Tenderske dokumentacije za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila, ne otvarati do 04.08.2017. godine u 11 00 sati”.

8.4. Izmjena i povlačenje konačnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje konačne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje konačne ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje konačne ponude. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje konačnih ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati sljedeće: „IZMJENE KONAČNE PONUDE” ili „POVLAČENJE KONAČNE PONUDE”.

      8.5.   Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda

Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. Travnik- Bila u Han-Bila 72 281, ili direktno na Protokol Društva

Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe 04.08.2017. godine u 11 00 sati. Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene.

        8.7. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda

Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana 04.08.2017. godine u 12 00 sati, u prostorijama Direkcije Rudnika (Sala za sastanke). Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude.

8.8. Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ.

8.9. Ocjena konačnih ponuda

 

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.  Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i tehničke specifikacije.

8.10. Kriteriji dodjele ugovora 

Ocjena prihvatljivosti početne ponude će biti u skladu sa sljedećim kriterijima.

Ugovorni organ će dodjelu ugovora  odnosno vredovanje zasnovati na primjeni kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda . Ugovor  će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu ponudu. Slijedeći kriterij se primjenjuju na ocjenu ponuda (ekonomski najpovoljnija ponuda):

Ugovor  će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu ponudu. Slijedeći kriterij se primjenjuju na ocjenu ponuda (EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA):

Ponuđena cijena . Maksimalan broj procenta je 80.

Bodovanje se vrši na sljedeći način: najpovoljnija cijena x 80% / cijena iz ponude.

Uslovi i način plananjačanja. Maksimalan broj procenata je 20.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način:

1.      Odgođeno 60 dana -20 bodova

2.      Odgođeno 30 dana-10 bodova

3.      Avansna uplata- 0 bodova

Plaćanje će se vršiti u skladu sa „Zakonom o finansijskom poslovanju“, „Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/16 OD 22.06.2016. godine, Član 11., rokovi izvršenja novčanih obaveza u poslovnim transkacijama između poduzetnika, stav 1.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku

postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na

postupak na način i u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 10  (dest) dana od dana kada je ponuđač

saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne

povrede.

Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 101. Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je gore naveden ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

10. POTPISIVANJE UGOVORA

           Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana, te izvršiti potpisivanje ugovora u skladu sa  provedenim postupkom javne nabavke predmetne nabavke koja je podjeljena na lotove ( sastavni dio ugovora će biti elementi o kojima će se pregovaratiu sastavnoj fazi ovog pregovaračkog postupka za javnu nabavku robe. 

            

                                                                                                             Direktor

                                                                                                                      _________________

                                                                                                                        /Abdulah Garača dipl.ing.maš./

MP.

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

Naziv ugovora:

Javna nabavka robe elektro oprema Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila.

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača

Potpis

Glavni ponuđač*

Član grupe ponuđača*

Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Faks

E-mail

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZA NABAVKU ROBE

Naziv

Javna nabavka robe elektro oprema Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila.

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača

Potpis

Glavni ponuđač*

Član grupe ponuđača*

Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Faks

E-mail

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE ZA RADOVE

Naziv ugovora:

Javna nabavka robe elektro oprema Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila.

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača

Potpis

Glavni ponuđač*

Član grupe ponuđača*

Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Faks

E-mail

 

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

R/b

Vrsta robe

J/m

Količina

Jedinična cijena/jednica mjere bez PDV-a

Ukupna cijena/jednica mjere bez PDV-a

1.

Kabal 6×1,5 mm 2

m

4000

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:

RABAT %  (AKO IMA)

UKUPNA CIJENA SA RABATOM  (AKO IMA)

IZNOS PDV-a (17%)

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:

Ukupna cijena ponude bez PDV-a:_____________________

(Slovima:____________________________________________________________ bez PDV-a)

Napomena:U ukupnu cijenu ponude  su uključeni i troškovi isporuke robe, kao i kompletna dokumentacija.

Rok, način i uslovi plaćanja Plaćanje se ___________________________________________________

Rok izvršenja isporuke robe je ______________________: Ugovor se zaključuje na period od dvanaest mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora.

Garancija na kvaliteti isporučene robe:

___________________________________________________________________________________

_______________________________

               (mjesto i datum)                                                                            

_______________________________                  M.P.              ______________________________

      (Ime i prezime ovlaštene osobe)                                                         (Potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

1.      Cijene moraju biti izražene u KM za domaće ponuđače, a za strane ponuđače cijene moraju biti izražene u EUR. Ponuđač u Obrascu za dostavljanje ponude mora naznačiti valutu. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2.      Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3.      U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4.      Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

5.      U ukupnu cijenu su uračunati i troškovi isporuke robe, kao i kompletna dokumetacija.

6.      Ponuđena roba mora biti u skladu sa tehničkom specifikacijom broj:11427/17 od 27.07.2017. godine

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE

Kabal 6×1,5 mm 2 broj: 05/17-PP

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

R/b

Vrsta robe

J/m

Količina

Jedinična cijena/jednica mjere bez PDV-a

Ukupna cijena/jednica mjere bez PDV-a

1.

Kabal 6×1,5 mm 2

m

4000

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:

RABAT %  (AKO IMA)

UKUPNA CIJENA SA RABATOM  (AKO IMA)

IZNOS PDV-a (17%)

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:

Ukupna cijena ponude bez PDV-a:_____________________

(Slovima:____________________________________________________________ bez PDV-a)

Napomena:U ukupnu cijenu ponude  su uključeni i troškovi isporuke robe, kao i kompletna dokumentacija.

Rok, način i uslovi plaćanja Plaćanje se ___________________________________________________

Rok izvršenja isporuke robe je ______________________: Ugovor se zaključuje na period od dvanaest mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora.

Garancija na kvaliteti isporučene robe:

___________________________________________________________________________________

_______________________________

               (mjesto i datum)                                                                            

_______________________________                  M.P.              ______________________________

      (Ime i prezime ovlaštene osobe)                                                         (Potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

7.      Cijene moraju biti izražene u KM za domaće ponuđače, a za strane ponuđače cijene moraju biti izražene u EUR. Ponuđač u Obrascu za dostavljanje ponude mora naznačiti valutu. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

8.      Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

9.      U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

10.  Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

11.  U ukupnu cijenu su uračunati i troškovi isporuke robe, kao i kompletna dokumetacija.

12.  Ponuđena roba mora biti u skladu sa tehničkom specifikacijom broj:11427/17 od 27.07.2017. godine

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

___________________