Pregovarački postpuka bez objave obavještenja broj 07/17-PP usluge

Datum:______.2017

Broj:________/2017

PREGOVARAČKI POSTUPAK

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 usluge  Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP

                                                                     

Septembar  2017. Godine

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

1.1. Broj nabavke:  07/17 -PP

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće,pozivamo Vas da dostavite zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja  zanabavkuusluge – za pregovarački postupka bez objave obavještenja o nabavci usluge:  Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH  broj:39/14)- u daljem tekstu : Zakona, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom broj 07/17-PP .Pokretanje pregoavaračkog postupka bez objave obavještenja uslovljena je aktom od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo broj: 02-1-87254/17 od  08.09.2017, gdije jasno stoji da  su hitno potrebne određene količine uglja u TE Tuzla kako bi se omogučila normalna proizvodnja električne energije. Shodno navedeno potrebno je obezbjediti prevoz uglja, koji je uslovio pokretanje ovog postupka.

2.   OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

2.1    Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:

“Ugovorni organ” – JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila

“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

“Postupak nabavke”– pregovarački postupak bez objave obavještenja

“TD” – ova tenderska dokumentacija.

Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su  doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU  Ugovorni organ:JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Adresa: Han-Bila 75281, Dolac bb

Identifikacijski broj: 4236078160002

Broj bankovnog računa: 1542602001858632 kod Intesa San paolo Banke

Detaljna adresa za korespodenciju:JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Telefon: +387 30 562 400; 562 403

Faks:      +387 30 562 404

E-mail:   rudnikhanbila@bih.net.ba

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:

 1. Ekonomski  dio: Adis Kasumović, dipl.ecc- Rukovodilac komercijalne službe, kontakt telefon: 030/562-535, e-mail adresa:; Zolota Adnan dipl.ecc-zamjenik.
 2. Pravni dio: Emsudin Mehić dipl.iur – Rukovodilac pravne službe; Sabina Zolota dipl.iur- zamjenik.

4. PREDMET NABAVKE

Predmet ovog postupka je procijenjene vrijednosti 700.000,00 KM bez PDV-a

Ponuđač je u fazi predkvlaifikaciji dužan dostaviti Izjavu da će ukoliko bude izabran obazbjediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije /mjenične izjave zajedno sa mjenicom na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a.

Oznaka i naziv iz JRJN:

       60180000-3 Najam vozila za prijevoz robe s vozačem

4.1 Podjela na lotove

Predmet nabavke nije podjeljen  na lotove.

     5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE

          5.1.   Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata treba se voditi u pisanoj formi, nanačindaseistadostavljapoštom faxom ili e mailom , ililičnonaadresunaznačenuutenderskojdokumentaciji ili putem e-portala www.ejn.gov.ba.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, e-maila , uzobavezudaseistaproslijediipoštomprijeistekarokautvrđenogzadostavuinformacija, odnosnoponude.

  6. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU – Faza predkvalifkiacije

           6.1.  Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće

Zahtjevi se dostavljaju na sljedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila.

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće u u (fazi prdkvalifikacije)  ističe dana 25.09.2017.godine. u 11:00 sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni.

 Uslovi za učešće i potrebni dokazi

Zahtjev za učešće treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva za učešće moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama. Svi listovi zahtjeva za učešće trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača.Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti

Ukoliko se desi da je na zahtjeva za učešće nešto precrtano, ostrugano ili inače izbrisano, umetnuto, ili ako na zahtjeva za učešće postoje kakvi drugi nedostaci, na takvom mjestu mora stajati potpis ovlaštene osobe i pečat koji ovjerava isti, u suprotnom slučaju zahtjeva za učešće će biti odbačena.

Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da zahtjeva za učešće dostavlja grupa ponuđača, uz zahtjeva za učešće se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). U prilogu zahtjeva za učešće, kandidati koji budu predali zahtjeve za učešće obavezno je da dostave dolje potpisane i ovjrene izjave od strane nadležnog organa.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 45. stavovima 1. i 4. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač_________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

 1. Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
 2. Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
 3. Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
 4. Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodijele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav 2. tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odred ugovorni organ shodno članu 72. stav 3. tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojim se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM a ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

_____________________________

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav 1. tačka od a) do d) i 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 47. stavovima 1. i 4. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač____________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav 1. tačke a) do d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav 1. tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav 3. tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojim se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM a ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

_____________________________

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P.

Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 50. tačke: c). d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani _______________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj ___________________, čije sjedište se nalazi u _______________(Grad/općina), na adresi _______________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke ______________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________________  (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ___________, a u skladu sa članom 50. tačke c), d), e) i g) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;

d) pružaoca usluga o prosjećnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri grodine;

e) tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže prižalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete;

g) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjek primjenjivati prilikom pružanja usluga.

(Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više)

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova od 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

________________

Mjesto i datum davanja izjave

________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

__________________________                   M.P

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 52. stav 2. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

 1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja dijela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
 3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
 4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
 5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Dajem ovu izjavu, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

_____________________________

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P.

Izabrani kandidati koji ispunjavaju uslove koje je utvrdio ugovorni organ (Ulsovi za kvalifikaciju  tačka 6. Tenderske dokumentacije broj 07/17-PP),  pozvat će se da dostave početne ponude putem e-maila, javne.nabavke@rmuabidlolic.com.

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI 

        7.1. Priprema početnih ponuda 

Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje  nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.  

Početna ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

a) Obrazac za incijalnu ponudu

b) Obrazac za cijenu incijalne ponude

c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.47;50 i 52  ZJNBiH (postoji mogučnosti dostavljenih kopija iz zahtjeva za učepče)

d) Dokaz o registraciji

       7.2.  Povjerljivost

Član 11. (a) Zakona navodi da:

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how  će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. 

           7.3.  Dostavljanje početnih ponuda

Ponuđač ćedostavitijednuponuduuoriginal i jednu kopjisapečatomilipotpisom koja trebabitizapečaćenaujednojneprovidnojkovertiisaimenomiadresomponuđača, nakojoj ćepisatislijedećeriječi: “Početna ponudazanabavku Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP ., neotvaratido 27.09.2017. godine u 11 00 sati”.

            7.4. Izmjena i povlačenje početnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje početne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju početnih ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE POČETNE PONUDE” ili „POVLAČENJE POČETNE PONUDE”.

            7.5.  Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda

Početne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. – Travnik-Bila, 72 281 Han –Bila ili direktno na Protokol Društva.

Rokzadostavljanjepočetnihponudaističe 27.09.2017. godine u 11 00 sati”.

Ponudekojesudostavljenepoistekuovogrokabit ćevraćene ponuđačuneotvorene.

7.6. Ocjena prihvatljivosti početnih ponuda

Ocjena prihvatljivosti početne ponude će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

Ugovorni organ će dodjelu ugovora  odnosno vredovanje zasnovati na primjeni kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda.

 1. Ponuđena cijena. Maksimalan broj procenata 80.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način: najpovoljnija cijena x80%/cijena iz ponude

 1. Uslovi i način plaćanje. Maksimalan broj procenata je 20.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način:

 1. Odgođeno 120 dana- 20 bodova
 2. Odgođeno 60 dana- 10 bodova
 3. Avansna uplata- diskvalifikacija

7.7. Poziv na pregovaranje

Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude biće pozvani na  pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama Rudnika- sala za sastanke. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 – KONAČNE PONUDE

Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom biti će pozvani da dostave konačne ponude .

Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

Konačna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

a) Obrazac za incijalnu ponudu

b) Obrazac za cijenu incijalne ponude

c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.47;50 i 52  ZJNBiH (postoji mogučnosti dostavljenih kopija iz zahtjeva za učepče)

d) Dokaz o registraciji8.2. Povjerljivost

Član 11. (a) Zakona navodi da:

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how  će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. 

         8.3.  Dostavljanje konačnih ponuda

Ponuđač ćedostavitijednu konačnuponuduuoriginalu i jednu kopiju ponude. Konačna ponudasapečatomilipotpisomtrebabitizapečaćenaujednojneprovidnojkovertisaimenomiadresomponuđača, nakojoj ćepisatisljedećeriječi: Konačna ponudazanabavku usluge uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP, neotvaratido 02.10.2017. godine u 11 00 sati”.

8.4. Izmjena i povlačenje konačnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje konačne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje konačne ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje konačne ponude. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje konačnih ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati sljedeće: „IZMJENE KONAČNE PONUDE” ili „POVLAČENJE KONAČNE PONUDE”.

      8.5.   Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda

Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. Travnik- Bila u Han-Bila 72 281, ili direktno na Protokol Društva

Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe02.10.2017. godine u11 00 sati. Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene.

        8.7. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda

Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana 02.10.2017. godine u12 00 sati, u prostorijama Direkcije Rudnika (Sala za sastanke). Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude.

8.8. Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ.Ponudžač je dužan u konačnoj dosatviti izjavu kojom izjavljuje da ponuda važi 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje konačne ponude.U prilogu konačne ponude ponudžač treba dostaviti orginalnu garanciju za ozbiljnost ponude/ili mjeničnu izjavu zajeddno sa mjenicom  ( u daljnjem tekstu: garancija/mjenična izjava zajedno sa mjenicom za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 1% od procijenjene vrijednosti bez PDV-a sa rokom važnosti opcija ponude plus 30 dana računajući od krajnjeg roka za dostavukonačne ponude .

Garancija/mjenična izjava sa potpisanom mjenicom za ponudu se mora dostaviti uz dokumentaciju sa konačnom ponudom ponudom. Ukoliko uslovi za dostavljanje garancije ne bude ispunjen,  konačna ponuda će biti odbačena.

Garancija/mjenična izjava sa poptisanom mjenicom  za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bezuslovne bankovne garancije. Garancija se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se npr. Na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi najljepnica i otisne pečat ponuđača) i na taj način se uveže u cjelinu i čini sastavni dio konačne ponude. Plastična folija mora biti označena rednim brojem stranice na način kao i sve ostale  stranice ponude. Garancija za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.), jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti.

Ugovorni organ može zahtjevati produženje garancije za ozbiljnost ponude, te će se u tom slučaju pismeno obratiti ponuđačima za produženje. U slučaju da ponuđači ne dostave pismenu saglasnost za produženje garancije za ozbiljnost ponude, kao i produženu garanciju za ozbiljnost  ponude na rok koji je utvrdio ugovorni organ, smatraće se da ponuđač je odustao od postupka javne nabavke.

Ukoliko garanciju za ozbiljnost  ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost  ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe.

8.9. Ocjena konačnih ponuda

Ugovor će se dodijeliti ponuđačukoji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.  Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i tehničke specifikacije.

8.10.  Kriteriji dodjele ugovora 

Ocjena prihvatljivosti početne ponude će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

Ugovorni organ će dodjelu ugovora  odnosno vredovanje zasnovati na primjeni kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda.

 1. Ponuđena cijena. Maksimalan broj procenata 80.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način: najpovoljnija cijena x80%/cijena iz ponude

 1. Uslovi i način plaćanje. Maksimalan broj procenata je 20.

Bodovanje će se izvršiti na sljedeći način:

 1. Odgođeno 60 dana- 20 bodova
 2. Odgođeno 30 dana- 0 bodova

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku

postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na

postupak na način i u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 10  (dest) dana od dana kada je ponuđač

saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne

povrede.

Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 101. Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je gore naveden ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

10. POTPISIVANJE UGOVORA

           Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana, te izvršiti potpisivanje ugovora u skladu sa  provedenim postupkom javne nabavke  usluge.

            

                                                                                                             Direktor

                                                                                                                      _________________

                                                                                                                        /Abdulah Garača dipl.ing.maš./

MP.

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Naziv ugovora:

Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo  ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis
Glavni ponuđač*
Član grupe ponuđača*
Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail

 

BRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE

Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis
Glavni ponuđač*
Član grupe ponuđača*
Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE ZA

Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis
Glavni ponuđač*
Član grupe ponuđača*
Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail

 

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

R/b Vrsta usluge Relacija Srednja transportna dužina-STD (km) J/m Količina Jedinična cijena/t bez PDV-a Ukupna cijena/t bez PDV-a
1. Prijevoz rovnog uglja “Separacija Rudnika- Termoelektrana Tuzla“                 160 t 50.000
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
RABAT %  (AKO IMA)
UKUPNA CIJENA SA RABATOM  (AKO IMA)
IZNOS PDV-a (17%)
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:

Ukupna cijena ponude bez PDV-a:_____________________

(Slovima:____________________________________________________________ bez PDV-a)

Napomena:U ukupnu cijenu ponude  su uključeni kompletni dodatni troškovi osiguranja cestarine I siv izdaci koji prate prevoz na gore navedenom itinereru

Rok, način i uslovi plaćanja Plaćanje se ___________________________________________________

_______________________________

               (mjesto i datum)                                                                            

_______________________________                  M.P.              ______________________________

      (Ime i prezime ovlaštene osobe)                                                         (Potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

 1. Cijene moraju biti izražene u KM za domaće ponuđače, a za strane ponuđače cijene moraju biti izražene u EUR. Ponuđač u Obrascu za dostavljanje ponude mora naznačiti valutu. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
 2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
 3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
 4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE

Prevoz uglja na realciji ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila – TE Tuzla  broj: 07/17-PP

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

R/b Vrsta usluge Relacija Srednja transportna dužina-STD (km) J/m Količina Jedinična cijena/t bez PDV-a Ukupna cijena/t bez PDV-a
1. Prijevoz rovnog uglja “Separacija Rudnika- Termoelektrana Tuzla“ 160 t 50.000
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
RABAT %  (AKO IMA)
UKUPNA CIJENA SA RABATOM  (AKO IMA)
IZNOS PDV-a (17%)
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:

Ukupna cijena ponude bez PDV-a:_____________________

(Slovima:____________________________________________________________ bez PDV-a)

Napomena:U ukupnu cijenu ponude  su uključeni kompletni dodatni troškovi osiguranja cestarine I siv izdaci koji prate prevoz na gore navedenom itinereru

Rok, način i uslovi plaćanja Plaćanje se ___________________________________________________

_______________________________

               (mjesto i datum)                                                                            

_______________________________                  M.P.              ______________________________

      (Ime i prezime ovlaštene osobe)                                                         (Potpis ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

 1. Cijene moraju biti izražene u KM za domaće ponuđače, a za strane ponuđače cijene moraju biti izražene u EUR. Ponuđač u Obrascu za dostavljanje ponude mora naznačiti valutu. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
 2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
 3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
 4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Ugovor se zaključuje na period od tri mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora. Usluge prijevoza će se kontinuirano pružati tokom perioda od tri  mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora. Naručilac usluga zadržava pravo da određuje broj potrebnih prijevoznih jedinica koje će vršiti prijevoz uglja na definisanoj relaciji. Usluge prijevoza če se vršiti kontinuirano prema planu prijevoza naručioca usluga kako bi se omogučio nesmetan prevoz uglja.

Ponuđaču su obavezni da prilikom prijevoza posjeduju ceradu kojom se prekriva ugalj.

Ukoliko tokom realizacije ugovora, odnosno vršenja prijevoza teret koji se prevozi ne bude prekriven ceradom, a zbog takvog propusta nastupi posljedica, svu odgovornost za takvo postupanje snosi Pružalac usluga.

Ponuđač je obavezan da poduzme sve potrebne mjere, da prilikom izlaska sa prijevoznom jedinicom na regionalnu cestu kojom se vrši prijevoz rovnog uglja ne nanosi blato sa prijevoznim jedinicama. Ukoliko tokom realizacije ugovora nastupi situacija koja je posljedica suprotnog postupanja, svu odgovornost za takvo postupanje snosi Pružalac usluga.

Usluga prevoza će se vršiti kontinuirano prema planu prijevoza naručioca usluga kako bi se omogučio nesmetan prevoz rovnog uglja. Dnevna dinamika otpreme uglja treba da bude minimalno 500 tona.

Ukoliko ponuđač bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, ponuđač se obavezuje potpisati ugovor o mjerama zaštite na radu

Obavezno dostaviti pounjenu tabelu sa voznim jedinicama u fazi podnošenja zahtjeva za učešće

R/B Marka vozila Broj osovina

Nosivost

(t)

Broj saobraćajne dozvole

Rješenje o ispunjavanju teh.-eksploa. uslova broj

Obrazac licence za vozilo broj
Registracija broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obavezno je da ponuđač posjeduje minimalno 10 prevoznih jednica koji su namjenjeni za prevoz uglja na navedenoj relaciji.

Dinamike usluga za prijevoz  uglja na relaciji  „Separacija Rudnika-Termoelektrana Tuzla“ u obzir dolaze samo ponuđači koji posjeduju minimalno 10 voznih jedinica, nosivosti preko 25 tona,  samo tegljači sa poluprikolicom uz dokaz da su sve vozne jedinice, u periodu trajanja ugovora, stavljene na raspolaganje izvršiocu usluga (u slučaju da ponuđač ne posjeduje vlastite vozne jedinice, isti je dužan dostaviti Ugovor ili Izjavu o stavljanju na raspolaganje voznih jedinica ponuđaču ukoliko se istom dodjeli predmetni ugovor, a za cijeli period trajanja predmetnog ugovora. Ukoliko se kao dokaz dostavi Izjava ista mora biti ovjerena pred nadležnim općinskim organom).

Ponuđač se obavezuje da dnevno preveze 500 tona uglja na relaciji Seperacija rudnika „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Termoelektrana Tuzla sa minimalno 10 prevoznih jednicica nosivosti 25 tona, ako prijavljeni ponuđač posjeduje prevozne jedinice manje nosivosti obavezan je da poveča broj prevoznih jednica kako bi ispoštovao traženo.