Pregovarački postupak 01/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI USLUGE

 

 

 

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

 

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Februar 2020

S A D R Ž A J

 

 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE…………………………………………….. 3
 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM………………………………………………… 5
 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU………………………………………………………… 5
 4. PREDMET NABAVKE………………………………………………………………………………… 6
 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE………………………………………………………. 6
 6. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA………………………………………………………………….7
 7. FAZA BR.2.- KVALIFIKACIJA…………………………………………………………………………9
 8. FAZA br. 3 – KONAČNE PONUDE……………………………………………………………………11
 9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA……………………………………………………………………14
 10. POTPISIVANJE UGOVORA…………………………………………………………………………14
 11. ANEKSI………………………………………………………………………………………………..15

12.OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ……………………………………………………16

 1. LISTA NARUČIOCA……………………………………………………………………………………………………17
 2. IZJAVA PONUĐAČA……………………………………………………………………………………………………………18
 3. OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZAUSLUGE……………………………………. 19
 4. IZJAVA PONUĐAČA………………………………………………………………………………………………………….. 20
 5. OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE ZA USLUGE…………………………………..21
 6. IZJAVA PONUĐAČA……………………………………………………………………………………………………………22
 7. OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE ………………………………………………………………………..23
 8. OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE ……………………………………………………………………….24
 9. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA………………………………………………………………………………………………..25
 10. POVJERLJIVE INFORMACIJE………………………………………………………………………………………………26
 11. NACRT UGOVRA ……………………………………………………………………………………………………………..27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

1.1. Broj nabavke:  01/20

 

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivamo Vas da dostavite zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja  za nabavku slijedeće USLUGE – Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

. Poseban uslov za provođenje pregovaračkog postpuka bez objave obavještenja za javnu nabavku je dat aktom broj: 1535/20 od 17.02.2020. godine. Tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku se nalazi na web stranici: www.rmuabidlolic.com

Naziv pregovaračkog postupka bez obajve obavještenja za javnu nabavku Usluge

 

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

1.2. Faza br. 1

 

Predkvalifikacija – uslovi za kvalifikaciju- član 28 stav 2. ZJNBiH

 

Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 45;46;47;50  i  52 . Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. O ishodu kvalificiranosti kandidata komisija će sastaviti Zapisnik u koji će biti unijete sve bitne činjenice i dostavljen svim onim kandidatima koji nisu kvalificirani.

 

Zahtjevi za učešće  dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji , vraćaju se kandidatima neotvoreni. U navedenoj fazi potrebno je da se dostave gore naveden izjave ovjerene od strane nadležnog organa te da se dostavi aktuelni izvod iz sudskog registra također ovjeren od nadležnog organa. Ostala dokumentacija če se dostaviti u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

1.3. Faza br. 2

 

Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje- Član 28 stav 5. ZJNBiH

 

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili zahtjeve predkvalifikacije  ugovornog organa.

 

Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za učešće zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuđače koji su dostavili prihvatljive početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom. Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore.

 

 

 

1.4. Faza br.3

 

Poziv na dostavljanje konačnih ponuda- Član 28  stav 5. ZJNBiH

 

Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao.

 

1.5. Faza br. 4

 

Ocjenjivanje konačnih ponuda- Član 28 stav 6.ZJNBiH

 

Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da li su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa članom 28. Stav 8 a).

 

1.6. Uslovi za kvalifikaciju

 

Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti uslove iz čl. 45: stav 1. a,b,c,d; 46:stav 1 i stav 2; 47 stav 1. a) i d), član 48. Stav 3.a,b,c,d,e,  50: c,d,e,g. , i član 52. Zakona o javnim nabavkama BiH. S obzirom na hitnost nabavke u postuku je moguće dostaivi izjave  za navedene članove i to po članu 45;47;50 i 52, a dokaze je potrebno dostaviti u vremenskom periodu od 5 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu nabavku. Izjave za navede članove zakona o Javnim nabavkama BiH trebaju da budu potpisane i ovjerene od ovlaštenog lica ponuđača i nadležnog organa. Izjave prema navedenim članovima trebaju da sadrže sve stavke koji su traženi ovom tenderskom dokumentacijom.

 

Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: JP EP BiH d.d. Sarajevo  ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. Travnik-Bila, 72 281 Travnik, mjesto protokola, najkasnije do 19.02.2020. godine u 11 00 sati, sa naznakom: Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

Svi kandidati će biti obaviješteni odmah po donošenju odluke o ishodu kvalifikacije, a najkasnije do 15:00 h 19.02.2020. godine, putem e-maila, faxa ili pošte. Kandidati koji budu zadovoljili predkvalifikacijske uslove, će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora.Elementi zaspinika sa pregovora će biti sastavni dio ugovora koji če se zaključiti sa najpovoljnijim ponudžaćem.

 

1.7. Kriteriji za ocjenu početnih ponuda

 

Kriterij za ocjenu početnih ponuda je ekonomski najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

Najbolje ocijenjenom početnom ponudom smatrat će se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom i uslovima i načinom plaćanja, sa sljedećim zadatim elementima:

 

 

 • Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda

 

Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda je ekonomski najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa ekonomski najnižom cijenom.

 

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

 

2.   OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

2.1    Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:

 

“Ovlašteno lice / lica”   –     Tehnički dio: V.D. ID za tehničke poslove ,  Opšti dio:Adnan Zolota, dipl.ecc.

 

“Ugovorni organ” – JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid-Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila

 

“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

 

“Postupak nabavke”– pregovarački postupak bez objave obavještenja

 

“Prodavac  robe/Izvršilac usluge ” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi robu/uslugu koja je tražena ovom tenderskom dokumentacijom i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

“Ponuđač” – koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom „Kandidat“ – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koji je podnio zahtjev za učešće u  pregovaračkom postupku

 

“TD” – ova tenderska dokumentacija.

 

 

Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su  doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom.

 

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu ekonomski najpovoljniju ponudu te tehnički zadovoljavajuču ponudu.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU 

Ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Adresa: Han-Bila 75281, Dolac bb

Identifikacijski broj: 4236078160002

Broj bankovnog računa: 1542602001858632 kod Intesa San paolo Banke

Detaljna adresa za korespodenciju: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Telefon: +387 30 562 400; 509-321

Faks:      +387 30 562 404

E-mail:   javne.nabavke@rmuabidlolic.com

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:

 1. Tehnički dio: D. ID za tehničke poslove kontakt: 030-562-400
 2. Opšti dio: Adnan Zolota dipl.ecc nabavke@rmuabidlolic.com ili na broj 030-509-321

3.      PREDMET NABAVKE

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

 Jedan ponuđač može dostaviti samo osnovnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje te ponude.

 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje.

     5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE

          5.1.   Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom faxom ili e mailom , ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

 

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, e-maila ili pošte.

         5.2.  Priprema zahtjeva za učešće

Kandidati su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi koji nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačeni kao neprihvatljivi.

 

Kandidati snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidata u postupku nadmetanja.

 

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidat mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom  da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.

 

Original i sve kopije zahtjeva za učešće trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica.

 

Zahtjevi se dostavljaju u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije.

   6. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA

           6.1.  Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće

Zahtjevi se dostavljaju na sljedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće ističe dana 20.02.2020.g. u 11:00 sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni.

            6.2.  Uslovi za učešće i potrebni dokazi

U skladu sa čl. 45 , 46, 47 i 50 .Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 1. a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona;
 2. b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
 3. c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
 4. d) tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluge

 U skladu sa članom 45. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat:

 

 1. je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran
 2. je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan
 3. kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan
 4. kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

Procjenjena vrijednost nabavke:15.000,00 KM bez PDV-a (petnaesthiljada  KM bez PDV-a).

 

Ponuđač je obavezan dostaviti izjavu da ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuđač da će obezbjediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije ili mjenične izjave  na iznos od 10% od vrijednosti zaključenog ugovora za nabavku usluge koji iznosi bez PDV-a.

6.3. Dokazi koji se zahtjevaju

      Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze:

 1. Izvod izsudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;

 

 1. Izvod izsudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

 

 1. Izvod izsudskog registra ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji   izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz  koje taj  dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za  kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

 

 1. Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

Sporazum o izmirenju duga sa nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ.

 

 1. e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju  dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački ne smiju biti stariji od 25 dana , računajući od trenutka podnošenja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Dobavljači trebaju uz ponudu u, dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu  kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.

 

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne kriterije :

 

–  Ukupan promet u u posljednje tri godine ne smije biti ispod 12.000,00 KM bez PDV-a.

 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata :

 

–   Izjava o ukupnom prometu za u poslednje tri godine 2020,2019,2018 .godinu.

 

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama BiH dobavljači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

 

 1. a) Uspješno iskustvo kao osnovnog ugovarača u realizaciji najmanje dva ugovora čije je predmet  isporuka usluge  sličnih ili istih karakteristika koji su predmet nabavke ovom tenderskom dokumentacijom  u prethodne  tri godine (2020,2019,2018 godina) koji ne može biti manji od procijenjene  vrijednosti nabavke usluge 12.000,00 KM bez PDV-a.

 

Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.1; 6.2; i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa.

U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

 

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

 

Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, a da ne

mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 

 

Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom  slučaju u roku od 2 (dva) dana od dana donošenja odluke.

 

Izabrani kandidati koji ispunjavaju uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozvat će se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, pozvat će  se da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ će odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove.

 

Ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima. U FAZI KVALIFIKACIJA S OBZIROM NA HITNOST POSTPUKA BITI ĆE DOVOLJNO DOSTAVITI POTPISANE I OVJEREN IZJAVE KOJE DOSTALJAMAO U PRILOGU OVE TENDERSKE DOKUMENTACIJE A POSLIJE DONOŠENJA ODLUKE O IZBORU DOSTAVITI DOKAZE SHODNO NABVEDENIM IZJAVNAMA/ČLANOVIMA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAM BIH

 

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI 

        7.1. Priprema početnih ponuda 

Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje  nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.  

 

Početna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

 

 1. a) Obrazac za dostavljanje početne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 2 tenderske dokumentacije;
 2. b) Obrazac za cijenu početne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 4 tenderske dokumentacije;

 

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu.  

       7.2.  Povjerljivost

Član 11. (a) Zakona navodi da:

 

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

 

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how  će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

 

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. 

 

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 6) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

           7.3.  Dostavljanje početnih ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu sa pečatom ili potpisom koja treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Početna ponuda za nabavku USLUE  – Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

,  ne otvarati do 21.02.2020. godine u 12 00 sati”. Početnu ponudu dostaviti do 21.02.2020. godine do 11:00h.

            7.4. Izmjena i povlačenje početnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje početne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju početnih ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE POČETNE PONUDE” ili „POVLAČENJE POČETNE PONUDE”.

          7.5.   Računanje cijene

Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije.

 

Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće direktne i indirektne poreze. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za radove koje će se vršiti.          

            7.6.  Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda

Početne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. – Travnik-Bila, 72 281 Han –Bila ili direktno na Protokol Društva.

 

Rok za dostavljanje početnih ponuda ističe 21.02.2020. godine u 11 00 sati”. Pregovori če se obaviti dana 21.02.2020.  godine u terminu od 14:00h .

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene.

 

7.7. Ocjena prihvatljivosti početnih ponuda

 

Ocjena prihvatljivosti početne ponude će biti u skladu sa sljedećim kriterijima ekonomski najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

Početne ponude koje ne budu imale tražene elemente  biće odbačene kao neprihvatljive.

 

7.8. Poziv na pregovaranje

Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude biće pozvani na  pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama Rudnika. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici. Zapisnci sa pregovora če sadržavati elemente koji če biti sastavni dio ugvora.

 

8. FAZA br. 3 – KONAČNE PONUDE

Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvani da dostave konačne ponude.

 

8.1. Priprema konačnih ponuda

 

Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

 

Konačna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

 

 1. a) Obrazac za dostavljanje konačne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 3 tenderske dokumentacije;
 2. b) Obrazac za cijenu konačne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 5 tenderske dokumentacije;
 3. c) Popunjen nacrt ugovora koji je dat u aneksu 8 tenderske dokumentacije.

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu konačnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

8.2. Povjerljivost

Član 11. (a) Zakona navodi da:

 

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

 

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how  će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

 

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. 

 

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 7) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

         8.3.  Dostavljanje konačnih ponuda

Ponuđač će dostaviti jednu konačnu ponudu u originalu. Konačna ponuda sa pečatom ili potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Konačna ponuda za nabavku USLUGE Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 ne otvarati do: 24.02.2020. godine do 11:00 sati.“

 

8.4. Izmjena i povlačenje konačnih ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje konačne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje konačne ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje konačne ponude. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje konačnih ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati sljedeće: „IZMJENE KONAČNE PONUDE” ili „POVLAČENJE KONAČNE PONUDE”.

 

8.5. Računanje cijene

Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije.

 

Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i sve pripadajuće indirektne poreze.

 

Ponuđač će navesti u rasporedu cijene i ukupnu cijenu usluge (uključujući sve poreze i druge troškove) koje je ponudio. 

 

      8.6.   Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda

Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. Travnik Bila u Han-Bila 72 281, ili direktno na Protokol Društva

 

Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe 24.02.2020. godine u 11 00 sati. Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene.

 

    

   8.7. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda

 

Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana 24.02.2020. godine u 11 15 sati, u prostorijama Direkcije Rudnika. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude.

8.8. Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ.

8.9. Ocjena konačnih ponuda

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

 

             Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

 

8.10.  Kriteriji dodjele ugovora 

Kriteriji dodjele ugovora  je ekonomski najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

8.11. Preferencijalni tretman domaćeg

 

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i podzakonskih akata.

 

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 67. Zakona.

 

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti  umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman u skladu sa Izjavom Ponuđača (Aneks 1 strana 2 i Aneks 2 strana 2 ove TD), U SKLADU SA Zakonom o javnim nabavkam BiH.

8.12. Neprirodno niske ponude

Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu čini neprirodno niskom u odnosu na ponuđene usluge , ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.

                                                                                                      

Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući  i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:

 

 1. a) izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču

         8.13. Ispravke grešaka i propusta  

Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci  i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.

 

Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

 

 1. a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima – u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
 2. b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
 3. c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

 

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

 

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku  postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

 

Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 10  (dest) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

 

Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 101. Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je gore naveden ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

 

10. POTPISIVANJE UGOVORA  

Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. 

            

10.1. Uslovi  iz ugovora

 

Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija za predmetnu uslugu.

 

Nacrt ugovora ili osnovni elemeti ugovora nalaze se u aneksu 8 tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

 

Svaku stranu nacrta koji popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. U nacrtu izjave (aneks 5 strana 2) koji je priložen uz tendersku dokumentaciju, ponuđač prihvata u potpunosti sadržaj i sve odredbe tenderske dokumentacije čime potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor.

 

11. ANEKSI

 

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

 

Aneks 1: str.  1 Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće

               str.  2 Lista naručioca usluge               str.  3 Izjava ponuđača

 

Aneks 2: str. 1 Obrazac za dostavljanje početne ponude

               str.  2 Izjava ponuđača

 

Aneks 3: str.  1 Obrazac za dostavljanje konačne ponude

               str.  2 Izjava ponuđača

 

Aneks 4: Obrazac za cijenu početne ponude

 

Aneks 5: Obrazac za cijenu konačne ponude

 

Aneks 6: Tehnička specifikacija

 

Aneks 7: Spisak povjerljivih informacija

 

Aneks 8: Nacrt ugovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 1

Strana 1 od 3

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

Naziv ugovora:

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-OP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo  ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

 

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

 

 

 

Ime / imena ponuđača

Potpis

Glavni ponuđač*

 

 

Član grupe ponuđača*

 

 

Itd… *

 

 

 

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

 

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 1

Strana 2 od 3

Naziv ponuđača: ____________________________

Broj: _____________

Datum: ___________

 

 

LISTA NARUČIOCA USLUGA

 

U POSLJEDNJE 3 (tri) GODINE

(Realiozovano minimalno dva ugovora na isporukama  čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na USLUGU opisanoj u tehničkoj dokumentaciji)

 

Napomena: Obavezno dostaviti potvrde za dole navedene ugovore

 

R.

br.

Puni naziv naručioca uslugesa adresom

Naziv ugovora

Broj

Ugovora

Datum

zaključenja ugovora

Ukupna vrijednost ugovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Potpis i pečat ponuđača 

 

     ____________________

 

 

 

Aneks 1

Strana 3 od 3

 

 

 

Naziv ponuđača: ____________________________

Broj: _____________

Datum: ___________

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUĐAČA

 

 

 

Izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da smo uspješno izvršili isporuku usluge po ugovorima navedenim u LISTI NARUČIOCA U POSLJEDNJE 3 (tri) GODINE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potpis i pečat ponuđača:

 

         _________________

 

 

Aneks 2

Strana 1 od 2

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE

 

 

Naziv ugovora:

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-OP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

 

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

 

 

 

Ime / imena ponuđača

Potpis

Glavni ponuđač*

 

 

Član grupe ponuđača*

 

 

Itd… *

 

 

 

 

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

 

 

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

 

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

Aneks 2

Strana 2 od 2

 

 

IZJAVA PONUĐAČA

 

U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje početne ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:

 

 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ________.

        Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

 1. Nudimo USLUGU , u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-OP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 

 1. 3. Cijena naše početne ponude iznosi:………………………………..KM

 

Ukupna cijena početne ponude  […………………………..] KM

 

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu početne ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 2 tenderske dokumentacije. 

 

 1. Dajemo popust u iznosu:

 

          [……………….%] ili [………………………………]KM na iznos naveden u tački 3. ove Izjave.

 

 1. Naše preduzeće je (ZAOKRUŽITI JEDNU OD PONUĐENIH OPCIJA KOJU PONUĐAČ ISPUNJAVA):
 2. a) domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te

    stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg

 

 1. b) Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

 

UKOLIKO PONUĐAČ NE ZAOKRUŽI NI JEDNU PONUĐENU OPCIJU SMATRAT ĆE SE DA PONUDA NE UŽIVA PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG.

 

 

 1. Ova ponuda važi 90 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

 1. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[…………………………………………………………………]

Potpis: […………………………………………………]

Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….]

 

 

Pečat firme / preduzeća:

 

Aneks 3

Strana 1 od 2

 

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE

 

Naziv ugovora:

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-OP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

 

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

 

 

 

Ime / imena ponuđača

Potpis

Glavni ponuđač*

 

 

Član grupe ponuđača*

 

 

Itd… *

 

 

 

 

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

 

 

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

 

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

Aneks 3

Strana 2 od 2

 

 

IZJAVA PONUĐAČA

 

U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje konačne ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:

 

 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ________/

        Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

 1. Nudimo robu , u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

 

Pregovaračkog postupka broj: 01/20-OP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 1. Cijena naše konačne ponude iznosi:………………………………

 

Ukupna cijena ponude […………………………..] KM SA PDV-om

 

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu konačne ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 4 tenderske dokumentacije. 

 

 1. Dajemo popust u iznosu od

 

          [……………….%] ili [………………………………] KM na iznos naveden u tački 3. ove Izjave.

 

 1. Naše preduzeće je (ZAOKRUŽITI JEDNU OD PONUĐENIH OPCIJA KOJU PONUĐAČ ISPUNJAVA):
 2. a) domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te

    stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg

 

 1. b) Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

 

UKOLIKO PONUĐAČ NE ZAOKRUŽI NI JEDNU PONUĐENU OPCIJU SMATRAT ĆE SE DA PONUDA NE UŽIVA PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG.

 

 

 1. Ova ponuda važi 90 dana računajući od isteka roka za dostavljanje konačne ponuda.

 

 1. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[…………………………………………………………………]

Potpis: […………………………………………………]

Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….]

 

 

Pečat firme / preduzeća:

 

Aneks 4

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

 

” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila

 

Rb.

Vrsta usluge

J/m

Količina

Jednična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena bez PDV-a

1.

DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 

kom

1

 

 

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Rabat (Ako ima)

 

Ukupna cijena sa rabatom ako ima

 

Iznos PDV-a

 

Ukupna cijena sa PDV-om

 

 

 

 

 1. Ukupna vrijednost početne ponude je:_____________KM bez uračunatog PDV-a, odnosno____________ KM sa uračunatih 17% PDV-a.
 2. Rok i način i uslovi plaćanja:______________________________________________
 3. Rok izvršenja usluge:________________________________.
 4. Opcija ponude: __________________________

   

     Potpis ponuđača

                                                                                                                                                                                                      ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 5

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

 

” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila

 

Rb.

Vrsta usluge

J/m

Količina

Jednična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena  bez PDV-a

1.

DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 

 

kom

1

 

 

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Rabat (Ako ima)

 

Ukupna cijena sa rabatom ako ima

 

Iznos PDV-a

 

Ukupna cijena sa PDV-om

 

 

 

 

 1. Ukupna vrijednost početne ponude je:_____________KM bez uračunatog PDV-a, odnosno____________ KM sa uračunatih 17% PDV-a.
 2. Rok i način i uslovi plaćanja:______________________________________________
 3. Rok izvršenja usluge:________________________________.
 4. Opcija ponude: __________________________

   

     Potpis ponuđača

                                                                                                                                                                                                      ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 6

 

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

U prilogu tenderske dokumentacije dostavljamo projektni zadatak broj:1472/20 od 13.02.2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Tehničku specifikaciju potpisuje:

                                             V.D.   ID za tehničke poslove

 

                                                ___________________

                                 MP            Bjelopoljak Ermin, dipl.ing.rud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 7

Strana 1 od 1

 

POVJERLJIVE INFORMACIJE

 

 

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis i pečat ponuđača

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 8

 

 

NACRT UGOVORA

U G O V O R

o nabavci usluge

 

zaključen između:

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,

Zavisno društvo RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila (naziv ugovornog organa),

Sjedište: Dolac bb 72281 Han-Bila Travnik

koje zastupa:  Direktor,  Abdulah Garača dipl.ing.maš.

Identifikacioni broj: 4236078160002

(u daljem tekstu: Naručilac)

 

i

___________________  (naziv Izvršioca usluge),

___________________ (Sjedište),

___________________ (osoba ovlaštena za zastupanje Izvršioca usluge/potpisivanje ugovora),

___________________(identifikacioni broj Izvršioca usluge)

___________________ (transakcijski račun Izvršioca usluge)

___________________ (naziv banke Izvršioca usluge)

(u daljem tekstu: Izvršilac usluge),

 

 

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluge – Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio; za potrebe ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila, koju će Izvršilac usluge isporučiti Naručiocu, a koja treba da bude u skladu sa odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to: Ponudom/specifikacijom Prodavca br. ______ od _______ godine, dostavljena po pregovaračkom postupku broj: 01/20-PP, odnosno obavještenju broj: ___________________ za javnu nabavku usluge: Pregovaračkog postupka broj: 01/20-PP- javna nabavka usluge: DRP otvaranja i razrade i otkopavanja otkopnog polja OP-1 u TB-3 jame „Grahovćiči“  JP EP BiH ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila) rudarsko mašinski dio

 

 

CIJENA

Član 2.

 

Ukupnu cijenu koju će Naručilac isplatiti Izvršiocu za kompletno izvršenje usluge iz člana 1. Ugovora iznosi:           

 • Cijena bez PDV-a: ______ KM;
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%)= ___________ KM;
 • UKUPNA VRIJEDNOST/CIJENA sa PDV-om= ___________ KM

             (slovima:_____________________)- sa PDV-om

 

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA  

Član 3.

Plaćanje će se vršiti u skladu sa „Zakonom o finansijskom poslovanju“, „Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/16 OD 22.06.2016. godine, Član 11., rokovi izvršenja novčanih obaveza u poslovnim transkacijama između

poduzetnika, stav 1. Plaćanje će se vršiti u roku od __________________ od dana zaprimanja fakture, uspješno izvršene usluge, bez primjedbi.

 

ROK IZVRŠENJA USLUGE

Član 4.

Rok izvršenja usluge iz člana 1. ovog Ugovora je ______________ od datuma  ispostavljanja narudžbenice od strane Naručioca, sukcesivno i prema odredbama utvrđenim ovim ugovorom.

Pod izvršenjem usluge se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Izvršilac dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla.

          

Izvršilac usluge je dužan izvršiti ugovorenu uslugu prema vrsti i kvaliteti predviđenim ovim Ugovorom.

           Mjesto izvršenja usluge je Dolac bb ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila.

Naručilac se obavezuje isplatiti cijenu kako je predviđeno ovim Ugovorom. Naručiočeva obaveza ugovorenih izvršenja usluga općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Izvršiocu izvršiti usluge.

 

 

UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA

Član 5.

U slučaju kašnjenja izvršenja usluge  Naručilac može zaračunati i naplatiti Izvršiocu  na ime ugovorne kazne iznos od 1‰  ukupne vrijednosti izvršene usluge bez PDV-a, čije izvršenje kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana zakašnjenja/docnje do maksimalnih 5%, ukupne vrijednosti/cijene Ugovora bez PDV-a. Izvrišilac usluge također može zaračunati Naručiocu zateznu kamatu na ime kašnjenje plaćanja prema zakonom predviđenim propisima.

 

VIŠA SILA

Član 7.

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja.

Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

            Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dejstva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

 

 

 

 

        Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom Ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, s tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od  7 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

 

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi sa ovim Ugovorom računaju se od dana stupanja Ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka i traju 12 mjeseci.

 

 

RASKID UGOVORA I POSLJEDICE RASKIDA

Član 9.

Pored slučajeva raskida ugovora u smislu posebnih odredbi ovoga ugovora, svaka strana može raskinuti ugovor i zbog razloga navedenih u ovom članu kada nastupaju određene pravne posljedice. Ukoliko Naručilac bude smatrao da je zbog nepoštivanja ugovornih obaveza od strane  Izvršioca ili zbog nastupanja okolnosti koje otežavaju ili sprečavaju da se nastavi izvršenje ugovora, ili to isto bude smatrao Izvršilac u odnosu na obaveze Naručioca, ugovorna strana pogođena tim nepoštivanjem ili okolnostima koje su nastupile, dužna je drugoj strani poslati pismeno obavještenje (preporučena pošta ili telefaks) u kome se navode razlozi koji upućuju na raskid ugovora.

     Strana koja je primila prednje obavještenje, dužna je da u razumnom roku, pismenim putem iznese svoje stavove i prijedloge. Ako se iz stavova strane ne može očekivati da se posljedice nepoštivanja, zakašnjenja i druge teškoće u

 

vezi sa izvršenjem ovog ugovora otklone ili ako se sa izvršenjem ugovora ne može nastaviti ni po proteku 30 dana, onda obje strane imaju pravo da raskinu ugovor. U slučaju raskida Ugovora u smislu predhodnih stavovaovog člana strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do raskida Ugovora. Ukoliko je do raskida Ugovora došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga strana ima pravo na naknadu štete i izmakle dobiti po opštim pravilima obligacinog prava. Bitna povreda Ugovora koja dovodi automatski do raskida Ugovora: Povreda Ugovora koju učini jedna strana smatrat će se bitnom ako se njome uzrokuje takva šteta drugoj strani da je bitno lišava onog što je opravdano očekivala od Ugovora. Izjava o raskidu Ugovora ima učinak jedino ako je o njoj pismeno obavještena druga strana.

 

USTUPANJE UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da se prenos pojedinih prava i obaveza, kao i prenos/ustupanje cijelog predmetnog Ugovora, može izvršiti na treća lica samo uz prethodnu pismenu saglasnost/odobrenje druge ugovorne strane.

 Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima sva prava i obaveze svog prednika iz ovog ugovora, uključujući i obaveze i prava u vezi sa rješavanjem eventualnih sporova i nesporazuma i primjenjivog pozitivnog prava na odnose ugovornih strana u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

             Ustupanjem ugovora/pojedinih prava i obaveza ugovorni odnos između ustupioca i druge strane prelazi na primaoca i drugu stranu u času kada je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kada je obaviještena o ustupanju.

 

 

             Pristanak na ustupanje je pravovaljan samo ako je dat u pismenoj formi. Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga iz Zakona o obligacionim odnosima (koji se primjenjuje na teritoriji Federacije BIH) na odgovarajući način će se primjeniti i na ustupanje ugovora.

               Ustupilac odgovara primaocu za pravovaljanost ustupljenog ugovora. Ukoliko Izvršilac ustupa ugovor/pojedinačne obaveze jamči Naručiocu da će primalac ispuniti obaveze iz ugovora. Druga strana može istaći primaocu sve prigovore iz ustupljenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa s njim, ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu. 

 

TAJNOST/POVJERLJIVOST

Član 11.

Svako saopštenje informacija ovog Ugovora neće biti tajne prirode, osim ako informacije nisu posebno označene kao tajne ili zaštićene u vrijeme saopštenja ili ako po svojoj naravi/prirodi nisu očito tajne ili zaštićene. Strana koja prima informaciju može istu, ako se ne smatra tajnom, slobodno upotrijebiti i saopštiti drugima. Međutim, ništa navedeno u ovom članu Ugovora neće se smatrati da daje dozvolu za ikakvo intelektualno pravo vlasništva.

               Ako se informacija saopšti usmeno ili pismeno, i strana koja je saopštava želi tretirati tu informaciju kao tajnu, onda strana koja saopštava, označiti će tu informaciju kao tajnu u vrijeme saopštenja i pismeno to potvrditi u roku od trideset dana nakon saopštenja.

               Osim kako je dalje navedeno u ovom članu Ugovora, strana koja primi tajnu informaciju saglasna je s time da informaciju primljenu na taj način tretira kao strogo povjerljivu i neće je objaviti, dirketno ili indirektno, nijednoj drugoj osobi, firmi, korporaciji, asocijaciji ili cjelini u bilo koju svrhu i neće tu informaciju iskoristiti ili kopirati osim u svrhu ovog Ugovora.Takva tajna informacija može se saopštiti samo onim zaposlenicima, konsultantima i podnabavljačima/podizvođačima strane koja je primila takvu informaciju, koji opravdano/po prirodi posla i odnosa sa Prodavcem  trebaju/moraju imati pristup takvoj

informaciji u svrhu za koju je obznanjena i koji imaju obavezu čuvanja tajne za stranu koja je primila tu informaciju.

            Ova obaveza neće nametnuti nikakvu obavezu nijednoj strani s obzirom na bilo koji dio takve informacije koji:

 • je bio poznat strani koja prima informaciju prije no što ju je primila od druge strane,
 • je poznat ili (bez ikakvog djelovanja ili propusta strane koja prima informaciju) 

            postane opće poznat,

 • je primljen od treće strane tako da strana koja prima informaciju u dobroj namjeri vjeruje da je slobodno može saopštiti i bez ograničenja u saopštenju,
 • strana koja saopštava informaciju, istu saopštava trećim licima općenito, bez ograničenja u saopštenju.

Obaveza tajnosti izložena u ovom članu Ugovora će opstati na snazi i nakon okončanja/isteka Ugovora za neograničeno vrijeme.

 

GARANCIJA

Član 12.

Ugovorni organ traži Garanciju za uredno izvršenje ugovora ili potpisanu mjenicu sa mjeničnom izjavom, i to u iznosu od 10 %  od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti u obliku: bezuslovne bankovne garancije ili potpisane mjenice sa mjeničnom izjavom.

Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

 

 

 • Dobavljač se obavezuje da najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon potpisivanja ugovora ugovornom organu dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PD V-a
 • Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti plativa ugovornom organu kao kompenzacija za bilo kakav gubitak uzrokovan greškom Dobavljača, u svrhu izvršenja njegovih obaveza prema ugovoru;
 • Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominirana u valuti Ugovora;
 • Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti oslobođena i vraćena Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od datuma izvršenja obaveza Dobavljača, uključujući sve obaveze prema ugovoru.

 

Mjenična izjava treba da bude svojeručno napisana i potpisana, dok mjenica ima standardan oblik. Svi uslovi dostave i povrata koji vrijede za garanciju, vrijede i za mjenicu.

 

Garancija za uredno izvršenje ugovora ili potpisana mjenica sa mjeničnom izjavom predaje se u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju ili potpisanu mjenicu sa mjeničnom

izjavom za uredno izvršenje ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom.

 

IZVRŠILAC USLUGE  DUŽAN JE:

Član 13.

 1. Da izvrši uslugu u roku  kako je navedeno u članu 4. ovog Ugovora ili  vandredno prema potrebi Naručioca o vlastitom trošku ;
 2. Da omogući  kontrolu od strane kontrolora Naručioca i sastavljanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom izvršenju usluge;
 3. Da izvršena usluga odgovara uslovima i opisu iz tenderske dokumentacije i njoj pripadajuće tehničke specifikacije/projekton zadatku , na osnovu koje se i zaključuje ovaj Ugovor;
 4. Da u slučaju nemogućnosti izvršenja usluge u roku od 5 dana, angažuje treće lice, o vlasititom trošku, koje će izvršiti traženu uslugu, prema kvantitetu i kvalitetu i uslovima naznačenim u ugovoru.

 

NARUČILAC USLUGE OBAVEZAN JE:

Član 14.

 1. Da izvršava svoje obaveze plaćanja prema uslovima navedenim u Ugovoru;
 2. Da za izvršenu uslugu izvrši sastavljanje zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom izvršenju usluge, koji će biti potpisan  s obje strane;
 3. Da obavijesti Izvršioca o mogućim nedostacima

 

PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora.

 

 

 

 

 

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 16.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

 

 

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana ugovara se nadležnost suda u Travniku.

 

OSTALE ODREDBE

Član 17.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezivaće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

 

 

Član 18.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2  primjerka.

 

                                                           

 

 

 

 

              Izvršilac usluge                                                                                                Naručilac usluge

                                                               JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,                                                                                                                                                              ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila

             Ovlašteno lice                                                                                                            

                                                                                                    V.D. ID za tehničke poslove

       _____________________

            (ime i prezime)                                                                                        ___________________                                    

                                                                                                          Ermin Bjelopoljak dipl.ing.rud                                                                            

 

                                                                                                   Direktor                                                                         

                                                                                                           Abdulah Garača, dipl.ing.maš.

                                                                                   MP                               __________________

 

Datum:__________                                                                                        Datum:___________ 2020.

Broj protokola:______________                                                                 Broj protokola: 03-1-2-____/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav 1. tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

 

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 45. stavovima 1. i 4. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

 

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač_________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

 1. Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
 2. Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
 3. Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
 4. Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodijele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav 2. tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odred ugovorni organ shodno članu 72. stav 3. tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojim se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM a ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

 

Izjavu dao:

_____________________________

 

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

 

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav 1. tačka od a) do d) i 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

 

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 47. stavovima 1. i 4. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

 

IZJAVLJUJEM

 

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač____________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav 1. tačke a) do d) su identični sa originalima.

 

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav 1. tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav 3. tačka a).

 

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojim se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM a ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

 

Izjavu dao:

_____________________________

 

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

 

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 50. tačke: c). d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

 

Ja, nižepotpisani _______________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj ___________________, čije sjedište se nalazi u _______________(Grad/općina), na adresi _______________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke ______________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________________  (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ___________, a u skladu sa članom 50. tačke c), d), e) i g) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

 

 1. c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;
 2. d) pružaoca usluga o prosjećnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri grodine;
 3. e) tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže prižalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete;
 4. g) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjek primjenjivati prilikom pružanja usluga.

 

(Zaokružiti tačke koje su definisane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više)

 

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova od 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

 

Izjavu dao:

________________

 

Mjesto i datum davanja izjave

 

________________________

 

Potpis i pečat nadležnog organa:

 

__________________________                   M.P.

 

 

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ja, nižepotpisani______________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_________________ izdatom od__________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:_______________________ čije sjedište se nalazi u ____________________________(Grad/općina), na adresi______________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke_______________________________________________(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ________________________________________________________(Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:____________________________, a u skladu sa članom 52. stav 2. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

 

 1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja dijela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
 3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
 4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
 5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

 

Dajem ovu izjavu, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

 

Izjavu dao:

_____________________________

 

Mjesto i datum izjave:

_____________________________

 

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____________________________                     M.P.