Pregovarački postupak

TENDERSKA DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGE

Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe

ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

PREGOVARAČKI POSTUPAK

BEZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 

25.02.2016. godine

 

SADRŽAJ

 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE……………………………………………………………………………………………………3
 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM…………………………………………………………………………………………………………. 4
 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU………………………………………………………………………………………………………………………5
 4. PREDMET NABAVKE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE…………………………………………………………………………………………………………………..5

Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima……………………………………………………………………………………………………. 5

Priprema zahtjeva za učešće…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 1. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA…………………………………………………………………………………………………………………………………6

Mjesto,datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće……………………………………………………………………………………….. 6

Uslovi za učešće i potrebni dokazi………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 1. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI……………………………………………………………9

Priprema početnih ponuda………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

Povjerljivost……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Dostavljanje početnih ponuda……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Izmjena i povlačenje početnih ponuda………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Računanje cijene………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda……………………………………………………………………………………………………. 10

Poziv na pregovaranje……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

 1. FAZA br. 3 – KONAČNE PONUDE…………………………………………………………………………………………………………………………………….10

Povjerljivost…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Dostavljanje konačnih ponuda…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Izmjena i povlačenje konačnih ponuda……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Računanje cijene………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda…………………………………………………………………………………………………… 12

Period važenja ponuda……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Ocjena konačnih ponuda………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Kriteriji dodjele ugovora……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Neprirodno niske ponude………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Ispravke grešaka i propusta………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

 1. INFORMACIJE OZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA……………………………………………………………………………………………………….14
 2. POTPISIVANJE UGOVORA……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
 3. ANEKSI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Broj nabavke 02/16

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivamo Vas da dostavite zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku za nabavku slijedećih radova:

Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

Faza br. 1 – Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 45;47;50. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji suzadovoljili predkvalifikacijske uslove.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza br. 2- Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa.

Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za učešće zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuđače koji su dostavili prihvatljive početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom. Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore.

Faza br.3 –  Poziv na dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 45;47;46 i 50. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. u Han-Bila

72 281 Travnik, najkasnije do 02.03.2016. godine u 15 00 sati.

Svi kandidati će biti obaviješteni odmah po donošenju odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove, će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora.

Kriteriji za ocjenu početnih ponuda

Kriterij za ocjenu početnih ponuda je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Najbolje ocijenjenom početnom ponudom smatrat će se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom, sa sledećim zadatim elementima:

– Plaćanje: u roku  90 dana od dana fakturisanja, bez bankovne garancije.

– Fakturisanje: do 5. u mjesecu za isporučenu robu u prethodnom mjesecu.

Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda

Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Zakon).

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u tokupostupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uložiprigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2.   OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

2.1    Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:

“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/jupismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača

“Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa]

“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

“Postupak nabavke”– postupak koju provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske

dokumentacije.

)

“Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi izvršenje radova i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

“Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom „Kandidat“ – dobavljač koji je podnio zahtjev za učešće u  pregovaračkom postupku

“TD” – ova tenderska dokumentacija.

2.2    Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su

doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom.

2.3    Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

2.4    U skladu sa članom 68. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od

slijedećih razloga:

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Adresa: Han-Bila 75281, Dolac bb

Identifikacijski broj: 4236078160002

Broj bankovnog računa: 1542602001858632 kod Intesa San paolo Banke

Detaljna adresa za korespodenciju: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić” d.o.o. – Travnik-Bila

Telefon: +387 30 562 400; 562 403

Faks:      +387 30 562 404

E-mail:   rudnikhanbila@bih.net.ba

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:

Bjelopoljak Ermin uparvnik jamskog pogona  061/589/042.

Tel. +387 30 562 400, e-mail adresa: rudnikhanbila@bih.net.ba

4. PREDMET NABAVKE

4.1       Predmet nabavke je usluga Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

4.3    Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Jedan ponuđač može dostaviti samo osnovnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje te ponude.

4.4    Ponuđačima nije dozvoljeno podugovaranje.

    5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE

             Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima

5.1    Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

5.2    Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prijeisteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

    Priprema zahtjeva za učešće

5.3    Kandidati su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskojdokumentaciji. Zahtjevi koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

5.4        Kandidati snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva. Ugovorni organ ne snosi nikakvetroškove kandidata u postupku nadmetanja.

5.5        Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidat mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom  da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.

5.6    Original i sve kopije zahtjeva za učešće trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva morajubiti čvrsto uvezanisa označenim stranicamaSvi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature, trebajuparafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica.

5.7    Zahtjevi se dostavljaju u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije.

6. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA

             Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće

6.1       Zahtjevi se dostavljaju na sljedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila

6.2        Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće ističe dana 02.03.2016.godine do 15:00h. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni.

             Uslovi za učešće i potrebni dokazi

6.3     U skladu sa čl. 45 , 46, 47 i 50 .Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 1. a)da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona;
 2. b)da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
 3. c)da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;

6.4   U skladu sa članom 45. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat:

 1. a)je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran
 2. b)je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan
 3. c)kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan
 4. d)kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Dokazi koji se zahtjevaju

6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze:

 1. a)Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski iliorgan uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije podstečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio iliograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sarelevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
 2. b)Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski iliorgan uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nijepredmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanjasporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima ipropisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
 3. c)Izvod iz „sudskog registra ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument  koji   izdaje nadležni sudskiili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz  koje taj  dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nijeosuđen sudskom presudom za  kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet)godina prije dostavljanja ponude;
 4. d)Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da jeispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj jeregistrovan;

Sporazum o izmirenju duga sa nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ.

 1. e)Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji  u cilju  dokazivanja da jeispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sarelevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

6.5       Dobavljači trebaju uz ponudu u, dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru uzemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu  kojom se dokazuje njihovo pravo da seprofesionalno bave određenom djelatnošću.

6.6    Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač neispuni slijedeće minimalne kriterije :

–  Ukupan promet u u posljednje tri .godine ne smije biti ispod 30.000,00 KM bez PDV-a.

6.7    Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata :

–  Izjava o ukupnom prometu za u poslednje tri godine 2015,2014,2013 .godinu.

6.8    Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama BiH dobavljači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

 1. a)Uspješno iskustvo kao osnovnog ugovarača u realizaciji najmanje dva ugovora čiji su                          predmet promet roba  u prethodnih  dvije godine (2015,2014,2013. godina),
 2. b)Obrazovane i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja, i naroćito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga
 3. c)Izjavu o angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtjevati da su zaposleni kod kandidata ponuđača
 4. d)Izjavu pružaoca usluga o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine
 5. e)Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojim raspolaže pružalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranja kvaliteta
 6. f)Potvrdu kandidata/ponuđača o prihvatanju postupka kontrole  usluga složenije vrste ili usluge koja izuzetno treba služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni organzemlje sjedišta privrednog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete privrednog subjekta, i ako je potrbno na način izrade studija i istraživanja, te mjere za kontrolu kvaliteta koje koristi privredni subjekt.

6.9    Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata kojedostave dobavljači:

 1. a)lista naručioca sličnih roba u posljednje 3 (tri) godine sa vrijednostima, datumima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o  izvršenim isporukama koje su izdali naručioci roba ili izuzetno ukoliko se takve potvrde  ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole naručioca roba, samo uz izjavu izvođača radova o izvedenim radovima.
 2. c) ovjeren spisak od strane dobavljača za odgovorno i rukovodno osoblje sa obrazovnim i profesionalnim

6.10  Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4; 6.5; 6.7 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa.

U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

6.11 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

6.12  Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, a da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

6.13  Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom  slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

6.14  Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozvat će se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, i pozivaju se da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ će odabrati kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove.

6.15  Ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima.

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

         Priprema početnih ponuda

7.1    Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje  nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

7.2    Početna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

 1. a)Obrazac za dostavljanje početne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 2 tenderske dokumentacije;
 2. b)Obrazac za cijenu početne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 4 tenderske dokumentacije;

7.3    Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu.

         Povjerljivost

7.4    Član 11. (a) Zakona navodi da:

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 6) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

            Dostavljanje početnih ponuda

7.5    Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu sa pečatom ili potpisom koja treba biti zapečaćene u jednojneprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Početna ponuda za nabavku roba – Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

– ne otvarati do 03.03.2016. godine u 13 00 sati”.

            Izmjena i povlačenje početnih ponuda

7.6    Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje početne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju početnih ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE POČETNE PONUDE” ili „POVLAČENJE POČETNE PONUDE”.

            Računanje cijene

7.7    Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će se dostaviti, vrstu i cijenu.

7.8    Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće direktne i indirektne poreze.

7.9        Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za radove koje će se vršiti.

             Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda

7.10  Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: JP „Elektroprivreda BiH” d.d. – Sarajevo, ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. – Travnik, 72 281 Han -Bila.

7.11  Rok za dostavljanje početnih ponuda ističe_03.03.2016._godine u 13 00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovogroka bit će vraćene ponuđaču ne otvorene.

Ocjena prihvatljivosti početnih ponuda

7.12  Ocjena prihvatljivosti početne ponude će biti u skladu sa slijedećim kriterijima:

Početne ponude obavezno moraju sadržavati sledeće elemente:

– Plaćanje: u roku  90 dana od dana fakturisanja, bez bankovne garancije.

– Fakturisanje: do 5. u mjesecu za isporučenu robu u prethodnom mjesecu.

Početne ponude koje ne budu imale tražene elemente ponude biće odbačene kao neprihvatljive.

Poziv na pregovaranje

7.13 Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude biće pozvani na  pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama Rudnika. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 – KONAČNE PONUDE

Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvani da dostave konačne ponude.

Priprema konačnih ponuda

8.1    Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

8.2 Konačna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

 1. a)Obrazac za dostavljanje konačne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 3 tenderske dokumentacije;
 2. b)Obrazac za cijenu konačne ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 5 tenderske dokumentacije;
 3. c)Popunjen nacrt ugovora koji je dat u aneksu 7 tenderske dokumentacije.

8.3        Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu konačnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

Povjerljivost

8.4    Član 11. (a) Zakona navodi da:

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 6) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

         Dostavljanje konačnih ponuda

8.5    Ponuđač će dostaviti jednu konačnu ponudu u originalu. Konačna ponuda sa pečatom ili potpisom treba bitizapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Konačna ponuda za nabavku roba – Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

ne otvarati do 04.03.2016. godine u 12 00 sati”.

Izmjena i povlačenje konačnih ponuda

8.6   Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje konačne ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje konačne ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje konačne ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje konačnih ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE KONAČNE PONUDE” ili „POVLAČENJE KONAČNE PONUDE”.

Računanje cijene

8.7    Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će se pružati, njihovu količinu i cijenu.

8.8    Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i sve pripadajuće indirektne poreze.

8.9    Ponuđač će navesti u rasporedu cijene i ukupnu cijenu usluga (uključujući sve poreze i druge troškove) koje je ponudio.

8.10  Cijena (kamatna stopa) koju je ponudio ponuđač se neće mijenjati i ne podliježu bilo kakvim promjenama u toku ugovornog perioda.

        Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda

8.11  Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ZD RMU ‘’Abid Lolić’’ d.o.o. u Han-Bila 72 281

8.12  Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe _04.03.2016.g_. godine u 12 00 sati. Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene.

Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda

8.13  Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana 04.03.2016. godine u 13 00 sati, u prostorijama Direkcije Rudnika. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude.

Period važenja ponuda

8.14  Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ.

Ocjena konačnih ponuda

8.15  Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Kriteriji dodjele ugovora

8.16  Kriteriji dodjele ugovora  je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Konačne ponude obavezno moraju sadržavati sledeće elemente:

– Plaćanje: u roku  90 dana od dana fakturisanja, bez bankovne garancije.

– Fakturisanje: do 5. u mjesecu za isporučenu robu u prethodnom mjesecu.

Ponude koje ne budu imale tražene elemente ponude biće odbačene kao neprihvatljive, jer se neće moći izabrati najpovoljniji ponuđač na stvarno konkurentskoj osnovi.

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

Preferencijalni tretman domaćeg

8.17  Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67.Zakona i podzakonskih akata.

8.18  Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 67. Zakona.

8.19  Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti  umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

8.20  U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovane u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angažirano na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH.Ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman u skladu sa Izjavom Dobavljača (Aneks 1 strana 2 i Aneks 2 strana 2 ove TD). Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH.

Neprirodno niske ponude

8.21    Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu čini neprirodno niskom u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.

 

8.22  Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući  i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorniorgan će uzeti u obzir objašnjenje:

 1. a)izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za isporuku roba;

          Ispravke grešaka i propusta

8.23  Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci  i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.

8.24  Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

 1. a)kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima – u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
 2. b)ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
 3. c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa,         podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA

9.1    Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

9.2    Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 10  (dest) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

9.3    Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 101. Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

10. POTPISIVANJE UGOVORA

10.1  Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

 

 

Uslovi  iz ugovora

10.2  Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija za predmetnu sulugu.

10.3  Nacrt ugovora ili osnovni elemeti ugovora nalaze se u aneksu 7 tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

10.4  Svaku stranu nacrta koji popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. U nacrtu izjave (aneks 5 strana 2) koji je priložen uz tendersku dokumentaciju, ponuđač prihvata u potpunosti sadržaj i sve odredbe tenderske dokumentacije čime potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor.

11. ANEKSI

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: str.  1 Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće

str.  2 Lista naručioca sličnih roba

str.  3 Izjava ponuđača

Aneks 2: str. 1 Obrazac za dostavljanje početne ponude

str.  2 Izjava ponuđača

Aneks 3: str.  1 Obrazac za dostavljanje konačne ponude

str.  2 Izjava ponuđača

Aneks 4: Obrazac za cijenu početne ponude

Aneks 5: Obrazac za cijenu konačne ponude

Aneks 6: Tehnička specifikacija

Aneks 7: Spisak povjerljivih informacija

Aneks 8: Nacrt ugovora

Aneks 1

Strana 1 od 3

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Naziv ugovora: Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo

                ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis
Glavni ponuđač*
Član grupe ponuđača*
Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail

Aneks 1

Strana 2 od 3

Naziv ponuđača: ____________________________

Broj: _____________

Datum: ___________

LISTA NARUČIOCA RADOVA

U POSLEDNJE 3 (tri) GODINE

R.

br.

Puni naziv naručioca roba sa adresom Naziv ugovora Broj

Ugovora

Datum

zaključenja ugovora

Ukupna vrijednost ugovora

Potpis i pečat ponuđača

____________________

Aneks 1

Strana 3 od 3

Naziv ponuđača: ____________________________

Broj: _____________

Datum: ___________

IZJAVA PONUĐAČA

Izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da smo uspješno izvršili isporuku roba po ugovorima navedenim u LISTI NARUČIOCA ROBA U POSLEDNJE 3 (tri) GODINE, a da Potvrde o izvedenim radovima od naručioca nismo mogli dobiti iz razloga izvan naše kontrole.

Potpis i pečat ponuđača:

_________________

Aneks 2

Strana 1 od 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZA RADOVE

Naziv ugovora: Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo

                ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis
Glavni ponuđač*
Član grupe ponuđača*
Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail

Aneks 2

Strana 2 od 2

IZJAVA PONUĐAČA

U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje početne ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:

 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ________/16.

        Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 1. Nudimo pružanje slijedećih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

 1. 3.Cijena naše početne ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi:

Ukupna cijena početne ponude  […………………………..] KM

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu početne ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3 tenderske dokumentacije.

 1. Dajemo popust u iznosu:

          [……………….%ili [………………………………]KM na iznos naveden u tački 3. ove Izjave.

 1. Naše preduzeće je (ZAOKRUŽITI JEDNU OD PONUĐENIH OPCIJA KOJU PONUĐAČ ISPUNJAVA):
 2. a)domaće sa sjedištem u BiH inajmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te

    stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg

 1. b)Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

UKOLIKO PONUĐAČ NE ZAOKRUŽI NI JEDNU PONUĐENU OPCIJU SMATRAT ĆE SE DA PONUDA NE UŽIVA PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG.

 1. Ova ponuda važi 90 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.
 2. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[…………………………………………………………………]

Potpis: […………………………………………………]

Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….]

Pečat firme / preduzeća:

Aneks 3

Strana 1 od 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE ZA RADOVE

Naziv ugovora: Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

PRIMA: JP „Elektroprivreda“ d.d. – Sarajevo

                ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila

DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Potpis
Glavni ponuđač*
Član grupe ponuđača*
Itd… *

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku ‘glavni ponuđač’ (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail

Aneks 3

Strana 2 od 2

IZJAVA PONUĐAČA

U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje konačne ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:

 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ________/16.

        Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 1. Nudimo pružanje slijedećih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

Stacionarni kompresor sa bocom za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila

 1. 3.Cijena naše konačne ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi:

Ukupna cijena ponude […………………………..] KM SA PDV-om

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu konačne ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 4 tenderske dokumentacije.

 1. Dajemo popust u iznosu od

          [……………….%ili [………………………………] KM na iznos naveden u tački 3. ove Izjave.

 1. Naše preduzeće je (ZAOKRUŽITI JEDNU OD PONUĐENIH OPCIJA KOJU PONUĐAČ ISPUNJAVA):
 2. a)domaće sa sjedištem u BiH inajmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te

    stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg

 1. b)Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

UKOLIKO PONUĐAČ NE ZAOKRUŽI NI JEDNU PONUĐENU OPCIJU SMATRAT ĆE SE DA PONUDA NE UŽIVA PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG.

 1. Ova ponuda važi 90 dana računajući od isteka roka za dostavljanje konačne ponuda.
 2. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[…………………………………………………………………]

Potpis: […………………………………………………]

Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….]

Pečat firme / preduzeća:

Aneks 4

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača:__________________

Ponuda br. ______________________

Datum: _________________________

” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila

1 2 3
Red. br. Opis Cijena bez PDV-a

[KM/kompletu]

1. Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila        
                                        Ukupan iznos bez PDV-a:                          KM
                                         PDV:                                                          KM
                                       Ukupno sa PDV-om:                                   KM
 1. Ukupna vrijednost početne ponude je:_____________KM bez uračunatog PDV-a, odnosno____________ KM sa uračunatih 17% PDV-a.
 2. Fakturisanje: Za isporučenu robu fakturu dostaviti do 5. u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu.
 3. Plaćanje: odloženo 90 dana od dana fakturisanja bez bankovne garancije.
 4. Opcija ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.

     Potpis ponuđača

                                                                                                                                                                                                     ____________________

Aneks 5

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE

Naziv ponuđača: _____________________

Ponuda br. __________________________

Datum: _____________________________

” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila

1 2 3
Red. br. Opis Cijena bez PDV-a

[KM/kompletu]

1. Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila        
                                        Ukupan iznos bez PDV-a:                          KM
                                         PDV:                                                          KM
                                       Ukupno sa PDV-om:                                   KM
 1. Ukupna vrijednost konačne ponude je: ____________ KM bez uračunatog PDV-a, odnosno _______________ KM sa uračunatih 17% PDV-a.
 2. Fakturisanje: Isporučilac robe će fakturu dostaviti do 5. u mjesecu za robu isporučenu u prethodnom mjesecu.
 3. Plaćanje: odloženo 90 dana od dana fakturisanja bez bankovne garancije.
 4. Opcija ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.

                                                                                                                            Potpis ponuđača

__________________________

Aneks 6

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova bocom za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila        

” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila

1 2 3
Red. br. Opis Cijena bez PDV-a

[KM/kompletu]

1. Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila         čaln 50 ZJNBiH b); c) I f)

                                                                                                                                    Ovjerava:

                                                                                                                                 ___________

Aneks 7

Strana 1 od 1

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi Razlozi za povjerljivost tih informacija Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

___________________

Aneks 8

NACRT UGOVORA

O JAVNOJ NABAVCI Usluge

Ugovorne strane:

1)       JP Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić”, d.o.o. Travnik-Bila

        (u daljem tekstu Ugovorni organ), koga

        zastupa v.d. direktor Zajim Džuzdanović , dipl.ing.geol.

2)      ________________________________

        (u daljem tekstu Dobavljač) koga zastupa direktor

        __________________________.

I                     PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka usluge: Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila  na osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:________od_____________, a po uslovima u ponudi dobavljača broj:

_________od_______________.

II                   OBIM I CIJENE USLUGE

” ZD RMU ”Abid Lolić” d.o.o Travnik-Bila

1 2 3
Red. br. Opis radova Cijena bez PDV-a

[KM/kompletu]

1. Pregled I klaibracija detektora plinova u jami I izolacionih aparata BG-4 proizvođača Dreger po ovlaštenju sa isporukom rezervnih dijelova bocom za potrebe ZD RMU ‘’ Abid Lolić’’ d.o.o Travnik-Bila 
                                        Ukupan iznos bez PDV-a:                          KM
                                         PDV:                                                          KM
                                       Ukupno sa PDV-om:                                   KM

Napomena: Ugovorni organ se obavezuje da će isplaiti jediničnu cijenu urednog izvršenja ugvorenih usluga koje če se izvršavati prema potrebi Ugovornog organa, a najvišu moguću cijenu koju Ugovorni organ ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik može platiti jeste 30.000,00 KM bez PDV-a za uredno izvršenje potrebnih usluga Ugvornog organa ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila

Ukupna vrijednost navedenih usluga ne može preći iznos od: 30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 35.100,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a.

III  OBAVEZE UGOVORNOIH ORGANA

–          OBAVEZE NARUČIOCA USLUGE

Naručioc se obavezuje da:

– obezbijedi nesmetano ispunjenje ugovorenih obaveza

– da kontroliše i potpiše zapisnik o urednom izvršenju naveden usluge;

-da isplati jedniničnu cijenu uredno izvršenih usluga koja će biti tražena od strane Ugovornog organa

–          OBAVEZE ISPORUČIOCA ROBE

Dobavljač se obavezuje da:

–          će izvršiti uslugu u skladu sa ugovornim obavezama prema potrebi ugvornog organa

–          obezbjediti lica koja su odgvorna za izvođenja konkretnih usluga

–          odredi lice koje će ga predstavljati u kontaktu sa Naručiocem;

III                FAKTURISANJE

Izvođač usluga ispostavlja fakturu izraženu u KM do 5. u tekućem mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Prilog fakturi je obračun radova koji mora biti u skladu sa ugovorenom cijenom i izvršenom uslugom.

IV                PLAĆANJE

Plaćanje uredno izvršenih usluga će se vršiti u roku 90 dana od dana fakturisanja iste, bez bankovne garancije.Ugovorni organ ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik Bila se obavezuje da platiti samo uredno izvršenje traženih usluga prema jediničnoj cijeni navedenoj u ponudi ponuđača. Najvišu moguču cijenu koju ugovrni organ može platiti za tražene usluge i rezervne dijelove je 30.000,00 KM bez PDV-a

V                   VIŠA SILA

Ako je zbog nastanka nepredvidivih i neizbježnih prirodnih događaja ( npr. požar, poplava i si.) izvršenje ugovornih obaveza jedne ili obje ugovorne strane otežano ili onemogućeno, ugovorna strana kojoj nije moguće izvršenje njenih obaveza, dužna je da o njihovom nastanku obavijesti drugu ugovornu stranu u što kraćem roku kao i da preduzme potrebne mjere u cilju umanjenja štete nastale zbog neispunjenja ugovornih obaveza.

VIII  OSTALO

Dobavljač nema pravo da zapošljava u svrhu izvršenja ovog ugovora o javnoj nabavci fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana Komisije za nabavku nadležne za dodjelu ovog ugovora najmanje šest (6) mjeseci po zaključenju istog. Ugovorni organ će Dobavljaču dostaviti pismeno obavještenje o svakom njegovom propustu da postupi po ugovoru.

Ugovorni organ će Dobavljaču dati razuman rok za ispravku takvih propusta.Za sve ono što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

IX  ARBITRAŽA

Odredbe ovog ugovora se ne mogu mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Sve eventualne sporove  ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa, a  ako u tome ne uspiju nadležan je Općinski sud u Travniku.

  X  ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovor se zaključuje na period 12  mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

                                                                                                   UGOVORNI ORGAN:                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                              JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

                                                                       ZD Rudnik mrkog uglja ”Abid Lolić”, d.o.o. u Travniku

     DOBAVLJAČ:     

                                                                                                                           v.d. DIREKTOR    

         _______________                                                                                     

                                                                                                                                       ___________________